Wileńszczyzna 2022 - Pielgrzymka Rowerowa

23 Lipca 2022, 09:00 (Sobota) - 31 Lipca 2022, 21:00 (Niedziela)

To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.

* Upraszczając nieco sprawy *


Drogi Pielgrzymie abyś jak najowocniej i bezpiecznie przeżył ten czas
zechciej uważnie przeczytać to, co z myślą o Tobie zostało tu napisane.

Pamiętaj, że tylko kataklizm i ZŁA wola uczestników
może zniweczyć poczynione przygotowania organizacyjne.WARUNKI UCZESTNICTWA W PIELGRZYMCE


1. Każdy rowerowy pątnik (bez względu na wiek) przed udziałem w pielgrzymce rowerowej Wileńszczyzna 2022 powinien zapoznać się z niniejszymi zasadami oraz zaakceptować jej religijny charakter i zasady uczestnictwa jak i powinien posiadać własną motywację duchową na czas pielgrzymki (własną intencję).

2. Zapisy na WILEŃSZCZYZNA 2022 - PIELGRZYMKA ROWEROWA odbywają się przez formularz zgłoszeniowy zamieszczony tej stronie internetowej. Nie ma możliwości zapisania się w inny sposób.

3. Pątnik rowerowy oświadcza, że:

  • nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w pielgrzymce (zawsze przed wyjazdem zalecana jest kontrolna wizyta u lekarza i ewentualnie przeprowadzenie stosownych badań),

  • dokona zgłoszenia, zapłaci opłatę pielgrzymkową, podporządkuje się poleceniom Liderów każdej z czterech grup pielgrzymkowych lub osób przez nich wyznaczonych,

  • posiada rower, który umożliwi jazdę w tempie ok. 15 km/h, najlepiej o kołach od 26 cali wzwyż, technicznie sprawny, z przerzutkami, obowiązkowo wyposażony w: hamulce, światła odblaskowe (białe z przodu, czerwone z tyłu) oraz działający sygnał dźwiękowy,

  • jest całkowicie odpowiedzialny za swoje rzeczy i zabezpieczenie roweru, przy czym Liderzy każdej z czterech grup pielgrzymkowych lub osoby przez nich wyznaczone nie biorą odpowiedzialności za rzeczy zaginione, skradzione lub uszkodzone,

  • ma świadomość, iż gdyby dopuściłby się zniszczenia przedmiotów należących do innych osób lub "gospodarzy", ponosi całkowitą odpowiedzialność i zobowiązuje się do ich odkupienia lub wyrównania kosztów,

  • ma także świadomość, że nieprzestrzeganie zasad i zaleceń, poleceń Liderów każdej z czterech grup pielgrzymkowych lub osób przez nich wyznaczonych postawy niezgodnej z celami i duchem pielgrzymki może spowodować wykluczenie z grona jej uczestników ze skutkiem natychmiastowym,

  • wyraża zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku w postaci zdjęć , nagrań audio lub wideo poprzez publikację tych materiałów w tradycyjnych mediach i w internecie.


4. Młodzież do lat 16 roku życia może brać udział w pielgrzymce tylko pod opieką rodzica lub opiekuna prawnego. Pozostałe osoby niepełnoletnie (16 i 17 lat) mogą uczestniczyć w pielgrzymce za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna prawnego, na której wskazany będzie pełnoletni pątnik rowerowy ustanowiony jako osoba odpowiedzialna za niepełnoletniego uczestnika (przed wyjazdem na pielgrzymkę, należy dostarczyć taką zgodę Liderowi jednej z czterech grup pielgrzymkowych lub osobie przez niego wyznaczonej).