To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.

REGULAMIN

REGULAMIN

Regulamin uczestnictwa w konferencjach, warsztatach, szkoleniach płatnych organizowanych przez 360 Smart Business Consulting Sp. z o.o.

1. Organizatorem warsztatów/konferencji/szkoleń oferowanych na stronie https://evenea.pl/organizator?id=1865 ("Wydarzenia") jest 360 Smart Business Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Głębocka 54e/48 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000409945, NIP: 524-274-95-89("Organizator").

2. Uczestnikiem w rozumieniu niniejszego Regulaminu może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która zgłasza Uczestnika lub Uczestników Wydarzenia.

3. Warunkiem koniecznym do zawarcia Umowy jest zapoznanie się przez Uczestnika z Regulaminem, jego akceptacja, wypełnienie i podpisanie zgłoszenia na wybrane przez Uczestnika Wydarzenie za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na Stronie Wydarzenia oraz zapłata Wynagrodzenia za wybrane Wydarzenie. Uczestnik, w celu dokonania zapisu na Wydarzenie zobowiązany jest do podania takich danych jak: adres e-mail, imię i nazwisko oraz numer telefonu osoby zgłaszającej, danych Uczestnika wydarzenia (imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu). Opcjonalnie może również uzupełnić Formularz rejestracyjny danymi potrzebnymi do wystawienia Faktury VAT.

4. Wynagrodzenie należne Organizatorowi za udział jednej osoby w Wydarzeniu ("Cena") określane są każdorazowo na dedykowanej stronie Wydarzenia ("Strona Wydarzenia") w informacjach ogólnych dotyczących Wydarzenia lub innej sekcji wg wyboru Organizatora. Cena obejmuje tylko wskazane przez Organizatora elementy. Wszelkie inne koszty niewskazane przez Organizatora (np. koszty przejazdu, zakwaterowania) uczestnik Wydarzenia pokrywa we własnym zakresie.

5. Płatności należy dokonywać według możliwych opcji zawartych na Stronie Wydarzenia lub na rachunek bankowy Organizatora wskazany każdorazowo na fakturze pro forma lub na fakturze VAT.

6. Z uwagi na charakter Wydarzenia, rezygnacja z niego możliwa jest wyłącznie na zasadach określonych poniżej:

a) W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Wydarzeniu nie później niż trzydzieści jeden (31) dni kalendarzowych przed rozpoczęciem Wydarzenia, podmiot zgłaszający nie zostanie obciążony opłatą za rezygnację.

b) W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Wydarzeniu nie później niż dwadzieścia jeden (21) dni kalendarzowych przed rozpoczęciem Wydarzenia, podmiot zgłaszający zostanie obciążony opłatą w wysokości stanowiącej równowartość 20% Ceny.

c) W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Wydarzeniu w terminie krótszym niż dwadzieścia jeden (21) dni kalendarzowych przed rozpoczęciem Wydarzenia, podmiot zgłaszający zostanie obciążony pełną Ceną.

d) Organizator dopuszcza możliwość przekazania lub odsprzedania miejsca na Wydarzeniu przez Uczestnika innej osobie.

7. W przypadku niezgłoszenia Organizatorowi chęci zwrotu biletu i niewzięcia udziału w Wydarzeniu, Uczestnikowi nie jest zwracana Cena, którą zapłacił.

8. O rezygnacji z udziału w Wydarzeniu należy poinformować Organizatora przesyłając taką informację na adres poczty elektronicznej Organizatora: [email protected].

9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian programu Wydarzenia w szczególności polegającej na zmianie godziny danego wystąpienia, kolejności wystąpień, zmianie prowadzącego lub zmiany lokalizacji Wydarzenia w obrębie pierwotnie wskazanego miasta, jak również do odwołania Wydarzenia.

10. W przypadku odwołania Wydarzenia uiszczona przez Uczestnika Cena zostanie zwrócona lub - za zgodą Uczestnika - przeznaczona na pokrycie kosztów uczestnictwa w innym Wydarzeniu.

11. Wszystkie materiały przekazane uczestnikowi w związku z Wydarzeniem ("Materiały") stanowią własność Organizatora (lub podmiotów współpracujących z Organizatorem) i w związku z tym przeznaczone są wyłącznie do użytku osobistego Uczestnika Wydarzenia.

12. Zabronione jest zwielokrotnianie Materiałów, wprowadzanie ich do obrotu, rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób, użyczanie, wyświetlania, publiczne udostępnianie Materiałów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym oraz jakiekolwiek inne wykorzystanie sprzeczne z celem lub zakresem wskazanym w ust. 11 powyżej.

13. Uczestnikowi nie przysługuje prawo rejestrowania obrazu lub dźwięku w trakcie Wydarzenia, chyba że Organizator wyrazi uprzednią pisemną zgodę na rejestrację obrazu lub dźwięku.

14. Uczestnik wyraża zgodę na wystawianie faktur VAT przez Organizatora bez podpisu osoby uprawnionej do odbioru faktur VAT.

15. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że Organizator może utrwalać przebieg Wydarzenia - w celu informacyjnym - za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk lub obraz. Organizator może zamieści utrwalone nagranie w wybranym przez siebie medium z uwzględnieniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa dotyczących ochrony dóbr osobistych, w tym danych osobowych.

16. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Szczegółowe dane Organizatora: 360 SMart Business Consulting Sp. z o.o., ul. Głębocka 54e/48, 03-287 Warszawa, e-mail: [email protected]. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. b), c) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), na potrzeby realizacji Wydarzenia.

17. Dane przetwarzane będą w celu wzięcia udziału w Wydarzeniu, dokonania niezbędnych rozliczeń, archiwizacji, rozpatrzenia reklamacji w przypadku jej złożenia, bądź ewentualnego dochodzenia roszczeń, jak też marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług prowadzonego w formie tradycyjnej, co nie wymaga zgody.

18. Za odrębnie wyrażonymi zgodami dane osobowe mogą być przetwarzane w celach z nich wynikających. Jeśli to będzie konieczne do wykonywania usług, dane osobowe uczestników Wydarzenia będą mogły być przekazywane następującym grupom osób: 1) pracownikom lub współpracownikom Organizatora na podstawie odrębnego upoważnienia, 2) podmiotom, którym Organizator zleci wykonywanie czynności przetwarzania danych, 3) innym odbiorcom np. kurierom, spółkom z grupy kapitałowej Organizatora, urzędom skarbowym. Dane osobowe uczestników Wydarzenia przetwarzane będą do zakończenia Wydarzenia, w celach marketingowych - do momentu cofnięcia zgody, dla celów rozliczeniowych - zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie się odbywało przy wykorzystaniu adekwatnych, statystycznych procedur. Celem takiego przetwarzania będzie wyłącznie optymalizacja kierowanej oferty produktów i usług Organizatora. Uczestnik Wydarzenia posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody (w przypadku jej wyrażenia) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Podanie danych w zakresie wskazanym w trakcie procedury rejestracji na Wydarzenie jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wzięcia udziału w Wydarzeniu.

19. Organizator zastrzega, że w trakcie dokonywania Zgłoszenia osoba zgłaszająca może zostać poproszona o wyrażenie odrębnych zgód na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych własnych produktów lub usług Organizatora (w formie komunikacji elektronicznej lub telefonicznej), jak również o wyrażenie zgody na udostępnienie danych osobowych zaufanym partnerom Organizatora, z którymi Organizator współpracuje, w celach marketingowych dotyczących produktów lub usług tych partnerów (w formie komunikacji elektronicznej lub telefonicznej). Powyższa zgoda obejmować będzie wyłącznie partnerów Organizatora współpracujących z Organizatorem w zakresie danego Wydarzenia, z którymi Organizator do dnia rozpoczęcia Wydarzenia zawrze umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych. Lista partnerów, których dotyczy ewentualna zgoda na przetwarzanie danych osobowych zamieszczona jest i aktualizowana do dnia rozpoczęcia Wydarzenia na Stronie Wydarzenia. Na żądanie osoby, która wyrazi zgodę, o której mowa powyżej, Organizator przekaże pisemną informację wskazującą zaufanych partnerów których dotyczy wyrażona zgoda.

20. W przypadku udzielenia zgody, osobie której dane dotyczą przysługuje prawo do jej cofnięcia w każdym czasie. O wycofaniu udzielonej zgody osoba której dane dotyczą informuje Organizatora przesyłając stosowną informację na adres poczty elektronicznej Organizatora: [email protected]. W przypadku gdy udzielona zgoda wycofywana jest po dacie zakończenia Wydarzenia, osoba której dane dotyczą wskazuje Wydarzenie przy okazji którego zgoda (zgody) zostały udzielone. Powyższe umożliwi Organizatorowi podjęcie czynności zgodnie z zakresem żądania.

20. Niniejszy regulamin obowiązuje od chwili jego opublikowania na Stronie Wydarzenia. Organizator zastrzega sobie prawo do jego zmiany, z zastrzeżeniem, że dokonane zmiany obowiązują od chwili ich przekazania do publicznej wiadomości.