To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Liczba
  udział | участь | participation
już niedostępne -

Grupa wiekowa: 18+

Język prowadzenia: polski z tłumaczeniem na język ukraiński

Zapraszamy na spotkanie pt. "Umiejętności, które ułatwią Ci życie", które odbędzie się dnia 18 kwietnia 2024 roku w godzinach od 17:00 do 19:00. Celem tego wydarzenia jest zaprezentowanie praktycznych umiejętności i technik z zakresu komunikacji międzyludzkiej, które mogą znacząco ułatwić codzienne funkcjonowanie.

Podczas spotkania omówimy następujące kwestie:

· Wyrażanie swoich myśli i uczuć, aby otwarcie i odważnie mówić o swoich potrzebach. Radościach i smutkach.

· Uważne słuchanie, aby lepiej rozumieć potrzeby bliskich, zrozumieć perspektywę drugiej osoby i lepiej odpowiadać na jej potrzeby.

· Rozmawianie w sytuacjach trudnych i stresujących, aby efektywnie radzić sobie w trudnych sytuacjach i redukować stres.

· Sposoby rozmawiania z dziećmi, aby nas słuchały. Omówimy techniki komunikacji z dziećmi, które sprzyjają budowaniu zdrowych relacji oraz wspierają rozwój emocjonalny i społeczny dziecka.

Dobra komunikacja jest kluczowa zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Wzmacnia relacje, pomaga rozwiązywać konflikty i tworzyć dobrą atmosferę w pracy i w domu.

Spotkanie prowadzą

Małgorzata Kasińska - psycholog

i Katarzyna Gębska - pracownik socjalny

Dziewczyny od lat pracują z kobietami, które znalazły się w różnych często trudnych sytuacjach życiowych. Mają duża wiedzę i doświadczenie, są otwarte, ciepłe i wspaniale potrafią rozmawiać.

ENG

You are invited to a meeting "Skills that will make your life easier", which will be held on April 18, 2024, from 5:00 to 7:00 p.m. The purpose of this event is to present practical skills and techniques in the field of interpersonal communication that can significantly facilitate daily functioning.

During the meeting we will discuss the following issues:

  • Expressing your thoughts and feelings so that you can speak openly and courageously about your needs. Joys and sorrows.
  • Attentive listening to better understand the needs of loved ones, understand the other person's perspective and better respond to their needs.
  • Talking in difficult and stressful situations to deal effectively with difficult situations and reduce stress.
  • Ways to talk to children so they will listen to us. We will discuss techniques for communicating with children that foster healthy relationships and support the child's emotional and social development.

Good communication is crucial in both personal and professional life. It strengthens relationships, helps resolve conflicts and creates a good atmosphere at work and at home.

The meeting is led by

Malgorzata Kasinska - psychologist

and Katarzyna Gębska - social worker

The girls have been working for years with women who find themselves in various often difficult life situations. They have a lot of knowledge and experience, they are open, warm and wonderful to talk to.

UA
Запрошуємо на зустріч під назвою. "Навички, які полегшать Твоє життя", яка відбудеться 18 квітня 2024 р. з 17:00 до 19:00. Метою цього заходу є презентація практичних навичок і технік у сфері міжособистісної комунікації, які можуть значно полегшити повсякденне функціонування.
Під час зустрічі ми обговоримо наступне:
 Висловлення своїх думок і почуттів, щоб відкрито і сміливо говорити про свої потреби. Радощі та печалі.
 Уважне слухання, щоб краще зрозуміти потреби близьких, зрозуміти точку зору іншої людини і краще реагувати на її потреби.
 Розмову у важких і стресових ситуаціях, щоб ефективно справлятися зі складними ситуаціями і зменшувати стрес.
 Методи розмови з дітьми, щоб вони нас слухали. Ми обговоримо техніки спілкування з дітьми, які сприяють формуванню здорових стосунків і підтримують емоційний та соціальний розвиток дитини.
Хороша комунікація має вирішальне значення як в особистому, так і в професійному житті. Вона зміцнює стосунки, допомагає вирішувати конфлікти та створює гарну атмосферу на роботі та вдома.
Зустріч проведуть:
Малгожата Касінська (Małgorzata Kasińska) - психолог
та Катажина Ґенбська - соціальна працівниця
Дівчата вже багато років працюють з жінками, які опинилися в різних, часто складних життєвих ситуаціях. Мають чималі знання та досвід, є відкритими, щирими та чудовими співрозмовницями.

Zobacz również:

inne wydarzenia Kraków