5. Ogólnopolska Konferencja "SM - i co z tego...?", 18-19 maja 2024 r. w Gdańsku

18 Maja 2024, 09:00 (Sobota) - 19 Maja 2024, 16:00 (Niedziela)

Europejskie Centrum Solidarności I European Solidarity Centre, Gdańsk Zobacz na mapie

Regulamin wydarzenia

Regulamin 5. Ogólnopolska Konferencja "SM - i co z tego…?"

I. Postanowienia Ogólne

1. Niniejszy regulamin, (zwany dalej ,,Regulaminem"), został opracowany przez Fundację Stwardnienie z siedzibą w Gdyni, ul. Wejherowska 26, 81-051 Gdynia (zwaną dalej ,,Organizatorem") w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego.

2. Organizator w dniach 18 i 19 maja 2024 roku organizuje wydarzenie (zwane dalej "Wydarzeniem") o nazwie: 5. Ogólnopolska Konferencja "SM - i co z tego…?".

3. Wydarzenie odbędzie się w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku, adres: Plac Solidarności 1, 80-863 Gdańsk.

4. Uczestnicy Wydarzenia wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku utrwalonego podczas wydarzeń w materiałach promocyjnych i informacyjnych Organizatora. W przypadku uczestników, którzy nie ukończyli 18. roku życia, rejestracja uczestnika jest równoznaczna z wyrażeniem takiej zgody przez Rodzica / prawnego Opiekuna takiej osoby.

5. Regulamin jest kierowany do wszystkich osób, które będą brały udział w Wydarzeniu. Każda osoba uczestnicząca w Wydarzeniu obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.

II. Rejestracja

1. Udział w Wydarzeniu uzależniony jest od dokonania rejestracji na stronie internetowej https://app.evenea.pl/event/sm2024/ i uzyskania od Organizatora informacji zwrotnej potwierdzającej rezerwację.

2. Rozpoczęcie rejestracji następuje w dniu 02.04.2024 o godz. 18:00. Organizator zastrzega, że posiada ograniczoną liczbę miejsc. W momencie, gdy liczba zarejestrowanych Uczestników przekroczy liczbę dostępnych miejsc, rejestracja zostanie wyłączona. Jeśli liczba miejsc nie zostanie wyczerpana, rejestracja aktywna będzie do końca Konferencji, tj. do dnia 19.05.2024 do godz. 16:00.

3. Rejestracja na stronie internetowej https://app.evenea.pl/event/sm2024/oraz udział w Wydarzeniu są bezpłatne.

4. Każdy Uczestnik rejestruje się osobiście. Rejestracji Uczestników poniżej 18. roku życia dokonują Rodzice / Opiekunowie prawni.

5. Momentem otrzymania przez Organizatora zgłoszenia jest moment zapisu na skrzynce pocztowej Organizatora wiadomości e-mail od zgłaszającego (dalej zwany ,,Rejestracją"). Organizator nie odpowiada za nieprawidłowości i zakłócenia powstałe podczas transmisji danych, jak i uszkodzenia programów i urządzeń przeznaczonych do przesyłania danych.

6. Po dokonaniu rejestracji, Uczestnik otrzymuje automatycznie e-mail, na adres wskazany w formularzu zgłoszeniowym, z informacją o rejestracji. W przypadku nieotrzymania e-maila, Uczestnik powinien sprawdzić zawartość folderu "SPAM". Jeśli w folderze "SPAM" również nie będzie e-maila, Uczestnik proszony jest o kontakt e-mailowy z Organizatorem, poprzez wysłanie wiadomości na adres [email protected].

7. Dokonanie Rejestracji jest jednoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu.

8. Każda osoba zgłaszająca chęć wzięcia udziału w Wydarzeniu wraz z Rejestracją wyraża niniejszym zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

9. Organizator po Rejestracji skontaktuje się telefonicznie lub e-mailowo z każdą osobą zarejestrowaną w celu potwierdzenia jej przybycia na Wydarzenie. Kontakt następować będzie w okresie pomiędzy 9.05 i 17.05.2024. W przypadku osób, które zarejestrują się później niż 15.05.2024, kontakt potwierdzający uczestnictwo w Wydarzeniu może nie zostać przez Organizatora podjęty, ze względu na zbyt krótki czas od momentu rejestracji do rozpoczęcia Wydarzenia.

III. Przebieg Wydarzenia

1. Informacje o Wydarzeniu, w tym szczegółowy program Wydarzenia, będą zamieszczane na stronach: https://www.smicoztego.pl, https://app.evenea.pl/event/sm2024/ oraz https://www.facebook.com/StwardnienieRozsiane.info/.

2. Udział w Wydarzeniu jest równoznaczny z udzieleniem nieodpłatnej zgody na nagrywanie, fotografowanie, filmowanie lub dokonywanie innego rodzaju zapisu wizerunku Uczestnika oraz na transmitowanie, rozpowszechnianie lub pokazywanie tego wizerunku i głosu w związku z jakimkolwiek programem przedstawiającym Wydarzenie. Uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia wobec Organizatora z tego tytułu.

3. Wszyscy Uczestnicy biorący udział w Wydarzeniu zobowiązani są do zachowania się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób, w szczególności do przestrzegania przepisów BHP oraz postanowień niniejszego Regulaminu.

4. Uczestnicy są zobowiązani do stosowania się do poleceń porządkowych Organizatora i powołanej przez niego służby porządkowej.

5. Organizator ma prawo usunąć z Wydarzenia osoby zachowujące się w sposób, który zagraża bezpieczeństwu innych Uczestników, zakłócające porządek lub naruszające ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych, jak również Organizator ma prawo usunięcia każdego Uczestnika, który narusza zasady kultury osobistej i przeszkadza innym osobom w odbiorze Wydarzenia.

IV. Postanowienia końcowe

1. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy wyłącznie do Organizatora.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej. Za siłę wyższą uznaje się zdarzenie będące poza kontrolą Organizatora, które powoduje, że wykonanie zobowiązań jest niemożliwe lub może być uznane za niemożliwe ze względu na występujące okoliczności. Siłę wyższą stanowią w szczególności: warunki atmosferyczne, awarie lub zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię elektryczną.

3. Niniejszy Regulamin jest udostępniony na stronie rejestracyjnej: https://app.evenea.pl/event/sm2024/

4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 24 marca 2024 roku.