To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Liczba
  Rejestracja na bezpłatne zajęcia
14 Września 2024, 15:00

PL Wellbeing w rodzimym wydaniu - zajęcia dla wszystkich

Dołącz do cyklu poświęconego wellbeingu w rodzimym wydaniu. Warsztaty ciałopozytywnej jogi, tworzenia słowiańskich kadzideł oraz herbaciane pomogą Ci przenieść się w świat relaksu. A to wszystko na świeżym powietrzu w towarzystwie przyrody! Cykl realizowany przez Federację Znaki Równości.

Terminy spotkań:

- 13.07, 12:00 - tworzenie słowiańskich kadzideł 

- 27.07, 12:00 - ciałopozytywna joga

- 10.08, 12:00 - warsztaty herbaciane

- 24.08, 12:00 - trening uważności

Miejsce spotkań: Centrum Wielokulturowe - Zabłocie 20

*Uczestnictwo w warsztatach jest całkowicie bezpłatne. Pierwszeństwo udziału w warsztatach mają osoby, które chcą uczestniczyć w całości spotkań. Zachęcamy do rezerwowania miejsc!

EN Wellbeing in a native form - workshops for everyone

Join the cycle dedicated to wellbeing in a native form. Workshops on body-positive yoga, creating Slavic incense, and tea workshop will help you immerse yourself in a world of relaxation. And all of this in the open air, surrounded by nature! The cycle is led by the Federacja Znaki Równości.

Workshop dates:

- July 13, 12:00 AM - creating Slavic incense

- July 27, 12:00 AM - body-positive yoga

- August 10, 12:00 AM - tea workshops

- August 24, 12:00 AM - mindfulness practice

Location of the meetingsMulticultural Center - Zabłocie 20

*Participation in the workshops is completely free. Priority is given to those who wish to attend the entire series of meetings. We encourage you to reserve your spots!

UKR Заходів присвячених гарному самопочуттю - майстер-класи 

Приєднуйтесь до циклу заходів для родин, присвячених гарному самопочуттю. Боді-позитивна йога, слов'янські майстер-класи з виготовлення пахощів та чаювання допоможуть вам поринути у світ релаксу. І все це на свіжому повітрі в оточенні природи! Цикл реалізується Федерацією Znaki Równości .

Дати зустрічей:

- 13.07, 12:00 -  виготовлення слов'янських ароматичних паличок

- 27.07, 12:00 - бодіпозитивна йога

- 10.08, 12:00 - чайні майстер-класи

- 24.08, 12:00 - тренінг уважності

Місце зустрічіCentrum Wielokulturowe - Zabłocie 20

*Участь у воркшопі абсолютно безкоштовна. Пріоритет надається тим, хто бажає взяти участь у воркшопі в повному обсязі. Закликаємо вас бронювати місця!


13.07, 12:00

PL Warsztaty tworzenia słowiańskich kadzideł przedstawią uczestnikom proces wytwarzania kadzideł z naturalnych składników, takich jak zioła, kwiaty i olejki eteryczne, oraz na praktycznym tworzeniu własnych kadzideł pod okiem osoby instruktorskiej.

EN The Slavic incense-making workshops will introduce participants to the process of creatingincense from naturalingredientssuch as herbs, flowers, and essentialoils. Additionally, participantswillhave the opportunity to createtheirownincenseunder the guidance of aninstructor.

UKR Майстер-клас з виготовленняслов'янськихпахощівпознайомитьучасників з процесомвиготовленняпахощів з натуральнихінгредієнтів, такихяктрави, квітитаефірніолії, а також з практичнимствореннямвласнихпахощівпідкерівництвомінструктора.

27.07, 12:00

PL Warsztaty ciałopozytywnej jogi skupią się na praktykach, które promują akceptację własnego ciała i pozytywne myślenie. Poprzez wykonywanie różnorodnych pozycji jogi, koncentrując się na oddechu i ruchu osoby uczestniczące będą mogły lepiej poznać swoje limity, jak i możliwości - ucząc się tym samym słuchania i świadomości na temat swojego ciała, co pozwala nabrać do niego większego szacunku.

EN The body-positive yoga workshopswillfocus on practicesthatpromote body acceptance and positivethinking. Through performing various yoga poses, concentrating on breath and movement, participantswill be able to betterunderstandtheirlimits as well as theircapabilities. Thisprocesshelps in learning to listen to and becomeaware of one's body, which in turnfostersgreaterrespect for it.

UKR Воркшоп з бодіпозитивноїйогибуденаціленийнапрактики, якісприяютьприйняттюсвоготілатапозитивномумисленню. Виконуючирізноманітніпозийоги, зосереджуючисьнадиханнітарухові, учасникизможутькращеусвідомитисвоїмежі і можливості - такимчиномнавчитисяслухати і усвідомлюватисвоєтіло, щодозволитьїмрозвинутибільшшанобливеставленнядонього.


10.08, 12:00

PL Warsztaty herbaciane zapewnią uczestnikom wgląd w różnorodność herbat i naparów oraz przedstawią odpowiednie dla mieszanek techniki parzenia. Uczestnicy będą mieli możliwość spróbowania różnych herbat i dyskusji na temat ich właściwości zdrowotnych i kulturowego znaczenia.

EN The teaworkshopswillprovideparticipants with insightsinto the diversity of teas and infusions and willpresent the appropriatebrewingtechniques for differentblends. Participantswillhave the opportunity to tastevariousteas and discusstheirhealthbenefits and culturalsignificance.

UKR Чайний воркшоп дасть учасникам уявлення про різноманітність чаїв та настоїв, а також ознайомить з відповіднимитехнікамизаварюваннякупажів. Учасникиматимутьможливістьпродегустуватирізнісортичаютаобговоритиїхнікориснівластивостітакультурнезначення.

24.08, 12:00

PL Zajęcia z uważności i oddechu to praktyka rozwijania świadomej obecności w chwili bieżącej. Poprzez medytacje i ćwiczenia oddechowe uczestnicy redukują stres i poprawiają koncentrację. Zajęcia łączą teorię z praktyką, pomagając lepiej radzić sobie z emocjami i wyzwaniami. Są odpowiednie dla osób na każdym poziomie zaawansowania. Celem jest harmonizacja ciała i umysłu poprzez świadome oddychanie i pełną obecność

EN Mindfulness and breathworkclassesare a practiceaimedat developing consciouspresence in the present moment. Through meditation and breathingexercises, participantsreducestress and improveconcentration. The classescombinetheory with practice, helpingindividualsbettermanageemotions and challenges. Theyaresuitable for people of allskilllevels. The goalis to harmonize the body and mindthroughmindfulbreathing and fullpresence.

UKR Заняття з концентраціі уваги та диханням - це практика розвитку свідомої присутності в теперішньому моменті. За допомогою медитації та дихальних вправ учасники зменшують вплив стресу і покращують концентрацію. Заняття поєднують теорію з практикою, допомагаючи вам краще впоратися з емоціями та труднощами. Вони підходять людям будь-якого рівня кваліфікації. Мета полягає на тому, щоб гармонізувати тіло і розум через свідоме дихання і повну присутність

Projekt "Greening the Blues" jest organizowany przez Fundację IB Polska razem z Wysokim Komisarzem Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR).

The "Greening the Blues" project is organized by the IB Polska Foundation together with the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR).

Проект "Greening the Blues" організований Фондом IB Polska разом з Управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців (UNHCR). 

Zobacz również:

inne wydarzenia Kraków