CONFidence Class 2020

10 Czerwca 2020, 17:30 (środa)

Online,

To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.

Regulamin i polityka prywatności

Regulamin CONFidence Class

Niniejszy regulamin określa warunki korzystania z serwisu internetowego Konferencji i Spotkań tematycznych CONFidence Class (https://confidence-conference.org/2020/confidence_class.html) oraz określa rodzaje, zakres i warunki świadczenia usług w ramach Konferencji oraz Spotkań tematycznych, będących wydarzeniami towarzyszącymi Konferencji CONFidence (https://confidence- conference.org/img/[CONFidence2020]Regulamin.pdf)

I. Postanowienia ogólne.

1. Korzystanie z Serwisu oraz usług oferowanych za jego pośrednictwem oznacza wyrażenie zgody na postanowienia niniejszego regulaminu ("Regulamin") oraz Polityki Prywatności.

2. Wszelkie prawa do nazwy Serwisu, jego koncepcji graficznej i funkcjonalnej, a także prawa do wszelkich elementów tekstowych i graficznych wykorzystanych w Serwisie, za wyjątkiem elementów pochodzących od osób trzecich (w szczególności logotypów partnerów, partnerów medialnych, sponsorów, konferencji partnerskich, etc.), przysługują PROIDEA i mogą być wykorzystywane jedynie w oparciu o zgodę (licencję) udzieloną przez PROIDEA.

3. Podstawę niniejszego Regulaminu stanowią w szczególności:

a) ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

b) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;

c) ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;

d) rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz

uchylenia dyrektywy 95/46/WE ("RODO");

e) ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

4. Konferencja nie jest imprezą masową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych.

5. Przed wysłaniem formularza rejestracji na Konferencję lub Spotkania tematyczne Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu i Polityki Prywatności. Użytkownicy i Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania postanowień Regulaminu.

6. W czasie rejestracji na Konferencję lub Spotkania tematyczne Użytkownik składa oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu.

7. Akceptacja Regulaminu jest wymogiem do dokonania rejestracji, a tym samym udziału w Wydarzeniach.

8. W sprawach związanych z korzystaniem z Serwisu lub uczestnictwem w Wydarzeniach możesz skontaktować się z PROIDEA poprzez pocztę e-mail, pod adresem maciej@confidence- conference.org , albo telefonicznie, pod numerem 506 804 555.

II. Definicje.

Na potrzeby niniejszego Regulaminu poniższym pojęciom przypisuje się następujące znaczenie:

 1. Serwis - strona internetowa dostępna pod adresem elektronicznym https://confidence- conference.org/2020/confidence_class.html zawierająca informacje o Konferencji oraz Spotkaniach tematycznych umożliwiająca zgłoszenie udziału w charakterze Uczestnika w Konferencji za pośrednictwem Platformy oraz w Spotkaniach tematycznych za pośrednictwem story evenea.pl
 2. PROIDEA - PROIDEA sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ulicy Zakopiańskiej 9, 30-418 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie pod numerem KRS 0000448243, NIP 6793088842, będąca organizatorem Konferencji oraz Spotkań tematycznych.
 3. Konferencja - konferencja branży IT sec pod nazwą CONFidence Class organizowana przez PROIDEA w Muzeum Lotnictwa w Krakowie (al. Jana Pawła II 39, Kraków) w dniach 24-25 sierpnia 2020 r. Zajęcia dla nastolatków w wieku 16-19 lat odbędą się 24 sierpnia 2020 r. Na Konferencje prowadzona jest osobna rejestracja.
 4. Użytkownik -
  a) w odniesieniu do Konferencji:
  pełnoletnia osoba fizyczna korzystająca z Serwisu, która dokonuje zgłoszenia (rejestracji) Uczestnika na Konferencję za pomocą Serwisu. W przypadku Uczestników niepełnoletnich Użytkownikami mogą być ich rodzice lub opiekunowie prawni, którzy podczas rejestracji wyrażają zgodę na udział Uczestników w Konferencji (w tym przypadku umowa o udział w Konferencji zawierana jest z Uczestnikiem reprezentowanym przez Użytkownika).
  b) w odniesieniu do Spotkań tematycznych:
  pełnoletnia osoba fizyczna dokonująca rejestracji Uczestnika na Spotkania tematyczne poprzez stronę evenea.pl. W przypadku Uczestników niepełnoletnich, konieczne jest udzielenie zgody na udział w Spotkaniach tematycznych przez ich rodziców/opiekunów prawnych (w tym przypadku umowa o udział w Spotkaniach tematycznych zawierana jest z Uczestnikiem reprezentowanym przez Użytkownika).
 5. Agenda - ustalony przez PROIDEA szczegółowy program Konferencji, udostępniony w Serwisie po ustaleniu części lub wszystkich Prelegentów. Agenda ma charakter orientacyjny i może ulegać zmianom.
 6. Uczestnik - osoba posiadająca nie mniej niż 16 i nie więcej niż 19 lat uprawniona do udziału w Konferencji lub Spotkaniach tematycznych oraz uzyskania świadczeń dodatkowych, określonych szczegółowo w pkt. IV Regulaminu. Osoby poniżej 16 roku życia mogą zostać dopuszczone do udziału w Konferencji po wcześniejszej weryfikacji przez PROIDEA. Prosimy o wcześniejszy kontakt e-mailowy na adres: [email protected]. Uczestnicy będący osobami niepełnoletnimi są rejestrowani przez rodziców lub opiekunów prawnych.
 7. Prelegent - osoba fizyczna uprawniona do wygłoszenia prelekcji podczas Konferencji i Spotkań tematycznych. Szczegółowe regulacje dotyczące Prelegentów znajdują się w Regulaminie Konferencji CONFidence (https://confidence-conference.org/img/[CONFidence2020]Regulamin.pdf).
 1. Platforma - strona internetowa dostępna pod adresami elektronicznymi https://evenea.pl/event/confidenceclass/, do której następuje przekierowanie z Serwisu celem zgłoszenia udziału w Konferencji w charakterze Uczestnika (Rejestracja). Przekierowanie na Platformę następuje w momencie kliknięcia w zakładkę "Rejestracja" w Serwisie oraz po rozpoczęciu dokonywania Rejestracji na stronie Serwisu. Platforma jest oferowana w ramach serwisu internetowego Evenea prowadzonego przez EventLabs sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
 2. Spotkania tematyczne - spotkania CONFidence Class towarzyszące Konferencji dla młodzieży w wieku od 16 do 19 lat, organizowane przez PROIDEA w Krakowie w miesiącach listopad 2019r, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień 2020r. O szczegółach spotkań tj.: dacie, miejscu, temacie zajęć, prelegencie, grupie wiekowej, sposobie rejestracji, itp. PROIDEA będzie informować za pośrednictwem Serwisu i social mediów. Rejestracja na Spotkania tematyczne następuje poprzez stronę evenea.pl dostępnego pod linkami:
  a) Spotkanie tematyczne:
  https://evenea.pl/event/confidenceclass/

10. Wydarzenia - oznacza łącznie Konferencję i Spotkania tematycznie, które organizowane są przez PROIDEA w ramach organizowanej przez PROIDEA Konferencji CONFidence. Więcej informacji o Konferencji CONFidence dowiesz się pod linkiem: https://confidence- conference.org.

III. Warunki korzystania z Serwisu.

1. Korzystanie z Serwisu oraz wszelkich jego funkcji wymaga dostępu do sieci Internet oraz zastosowania standardowej przeglądarki internetowej.

2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu danych przesyłanych za pośrednictwem Serwisu PROIDEA stosuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożeń związanych z korzystaniem z Serwisu.

3. PROIDEA zaleca stosowanie właściwych środków technicznych, celem zminimalizowania zagrożeń ewentualnego pozyskania i modyfikowania danych Użytkowników oraz Uczestników przez osoby nieuprawnione. W szczególności zaleca się stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.

4. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania Serwisu, w szczególności:

a) dostarczania treści powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie Serwisu lub systemów wykorzystywanych przez podmioty biorące bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu

usług drogą elektroniczną;

 • b) dostarczania treści mogących naruszać dobra osobiste osób trzecich, prawa autorskie, prawa własności intelektualnej, tajemnicę przedsiębiorcy lub mogących w jakikolwiek inny sposób naruszać obowiązujący porządek prawny lub dobre obyczaje;
 • c) dostarczania treści zawierających wirusy komputerowe oraz inne niebezpieczne oprogramowanie typu "worms", "trojan horses", "keyloggers" lub inne;
 • d) dostarczania treści powodujących rozsyłanie niezamówionych przez odbiorców informacji handlowych (SPAM) lub innych niedozwolonych przez prawo treści - jak również dostarczania wszelkich innych treści bezprawnych.

IV A. Udział w Konferencji w charakterze Uczestnika.

 1. Udział w Konferencji w charakterze Uczestnika uprawnia do wstępu na wszystkie prelekcje wskazane w Agendzie, a także do uzyskania świadczeń dodatkowych, określonych szczegółowo w pkt. pkt. IVA.2. Regulaminu.
 2. Dodatkowo, każdy Uczestnik uprawniony jest do:
  • a) otrzymania jednego zestawu materiałów konferencyjnych (opaska, identyfikator, agenda);
  • b) udziału w przerwach na drobny poczęstunek i obiadowych organizowanych przez PROIDEA w dniu Konferencji. Catering zapewnia PROIDEA;
  • c) brania udziału w konkursie Treasure Hunt oraz innych aktywnościach konferencyjnych nagradzanych kuponami.
 3. Ponadto PROIDEA może przekazać Uczestnikowi koszulkę konferencyjną lub inny gadżet na zasadach określonych przez PROIDEA w mailingu lub innych komunikatach w social media PROIDEA, tj. https://www.facebook.com/confidence.conference/.
 4. Zgłoszenia udziału w Konferencji w charakterze Uczestnika Użytkownik dokonuje poprzez uzupełnienie i przesłanie udostępnionego formularza rejestracji Uczestnika https://evenea.pl/event/confidenceclass/
 5. W formularzu rejestracji Uczestnika dostępnym na Platformie, Użytkownik podaje następujące dane:
  • (i) imię i nazwisko Użytkownika;
  • (ii) adres e-mail Użytkownika,
  • (iii) numer telefonu Użytkownika;
  • (iv) uwagi, imię i nazwisko Uczestnika,
  • (v), adres e-mail
  • (vi), numer telefonu
  • (vii), wiek,
  • (viii) oraz nazwa szkoły
  • (ix). Użytkownik podaje również następujące dane do faktury: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres, kod pocztowy, miasto, opcjonalnie: NIP.
 6. W formularzu rejestracji Użytkownik podaje również posiadany kod rabatowy (jeśli Użytkownik go otrzymał). Jeżeli Użytkownik, pomimo posiadania kodu rabatowego, nie poda tego kodu w toku rejestracji, traci uprawnienie do uzyskania rabatu, a rejestracja następuje na warunkach odpłatności wskazanych w Cenniku.
 7. Poprzez przesłanie PROIDEA uzupełnionego formularza rejestracyjnego, Użytkownik składa PROIDEA ofertę zawarcia umowy o udział w Konferencji. Otrzymanie przez PROIDEA oferty, o której mowa w zdaniu powyżej jest potwierdzane poprzez przesłanie, za pomocą Platformy, na adres e-mail Użytkownika wiadomości e-mail potwierdzającej rejestrację (potwierdzenie). Z chwilą przesłania tej wiadomości Użytkownikowi, dochodzi do zawarcia umowy o udział w Konferencji Uczestnika.
 8. Liczba miejsc na Konferencji jest limitowana. Udział w Konferencji w charakterze Uczestnika jest odpłatny. Szczegółowe informacje dotyczące opłat za udział w Konferencji zawiera cennik dostępny

za pośrednictwem formularza rejestracji ("Cennik"), dostępny pod linkiem: https://evenea.pl/event/confidenceclass/

8. Opłaty za udział w Konferencji (koszt biletu na Konferencję) wskazane w Cenniku zostaną powiększone o kwotę należnego podatku od towarów i usług (VAT), za wyjątkiem przypadków, gdy po dokonaniu rejestracji Użytkownik przekazał PROIDEA, na adres e-mail: maciej@confidence- conference.org oświadczenie o finansowaniu udziału w Konferencji ze środków publicznych.

Regulamin przewiduje następujące sposoby płatności:

 • a) Płatność on-line: płatność kartą płatniczą. Forma płatności obsługiwana przez PayPal oraz
  Dotpay Sp. z o.o.
 • b) płatność offline: płatność przelewem elektronicznym.

10.W ciągu 7 dni od dnia rejestracji PROIDEA w przypadku dokonania płatności offline, przekaże na adres e-mail Użytkownika fakturę pro forma. Zapłaty za udział w Konferencji dokonać należy w terminie i na numer rachunku PROIDEA wskazany na fakturze pro forma. Zapłata może być dokonana niezwłocznie po uzyskaniu od PROIDEA potwierdzenia, o którym mowa w pkt. IV.6., na numer rachunku bankowego PROIDEA wskazany w przesłanej Użytkownikowi wiadomości e-mail, albo za pośrednictwem systemów płatności internetowych ([email protected]).

11. Brak zapłaty za udział w Konferencji nie oznacza rezygnacji z uczestnictwa, a Użytkownik lub osoby zgłoszone do udziału zgodnie z pkt. IVA.6. zachowują prawo udziału w Konferencji; w przypadku braku rezygnacji na warunkach określonych Regulaminem, PROIDEA zachowuje prawo do zapłaty. PROIDEA, w przypadku braku zapłaty w terminie wskazanym na fakturze, może odstąpić od umowy o udział w Konferencji bez dodatkowych wezwań lub wyznaczania dodatkowego terminu zapłaty.

12.Użytkownik będący konsumentem (tj. osobą fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych [rozumianą jako nieubezwłasnowolniona osoba pełnoletnia, która może we własnym imieniu dokonywać czynności prawnych]) uprawniony jest do odstąpienia od umowy o udział w Konferencji Uczestnika zawartej z PROIDEA bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów i bez podawania przyczyn w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy zgodnie z postanowieniami pkt. IV.6. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy następuje w formie pisemnej na adres PROIDEA. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać również złożone w postaci elektronicznej i wysłane PROIDEA na adres e-mail: [email protected]. Użytkownik może skorzystać ze wzoru oświadczenia załączonego do niniejszego Regulaminu.

13.Użytkownik, który nie opłacił udziału w wydarzeniu uprawniony jest do rezygnacji z udziału w Konferencji Uczestnika, którego zarejestrował, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13.08.2020, poprzez przesłanie PROIDEA pisemnego oświadczenia o rezygnacji w formie elektronicznej na adres: [email protected]

14.PROIDEA dopuszcza wprowadzanie zmian na liście Uczestników. Informacja o zmianie Uczestnika powinna zostać zgłoszona PROIDEA w terminie nie krótszym niż 5 dni przed rozpoczęciem Konferencji. Zmiana Uczestnika wymaga ponownego wypełnienia formularza rejestracyjnego oraz przekazania przez Użytkownika informacji o zmianie Uczestnika na adres e-mail [email protected] wraz z wskazaniem informacji o osobach, których zmiana dotyczy.

IV B. Udział w Spotkaniach tematycznych w charakterze Uczestnika.

 1. Spotkania tematyczne odbywać się będą w formie darmowych wykładów lub warsztatów i dotyczyć będą zagadnień z obszaru cyberbezpieczeństwa.
 2. Szczegółowe terminy oraz miejsce, w którym odbywać się będą Spotkania zostaną podane w Serwisie (https://confidence-conference.org/2020/confidence_class.html) jak również w social media PROIDEA (https://www.facebook.com/confidence.conference).
 1. Liczba miejsc na Spotkaniach tematycznych jest limitowana (ok. 20 osób na jedno Spotkanie tematyczne). Udział w Spotkaniach tematycznych w charakterze Uczestnika jest nieodpłatny.
 2. Rejestracja odbywać się będzie na zasadzie kolejności zgłoszeń (zasada "kto pierwszy ten lepszy"). do wyczerpania wolnych miejsc. Rejestracje na każde ze Spotkań tematycznych jest niezależna od siebie i niezależna od rejestracji na Konferencję. Rejestracja na Spotkanie tematyczne rozpocznie się po ogłoszeniu dokładnych terminów Spotkań tematycznych w Serwisie oraz social media PROIDEA (https://www.facebook.com/confidence.conference/ ).
 3. W serwisie dostępnym pod linkami wskazanymi w pkt II. 9 Regulaminu Użytkownik podaje następujące dane:
  1. (i) imię i nazwisko Uczestnika;
  2. (ii) e-mail Uczestnika;
  3. (iii) numer telefonu Uczestnika,
  4. (iv) wiek Uczestnika;
  5. (v) szkoła Uczestnika,
  6. (vi) informacje dlaczego chcesz wziąć udział w spotkaniu,
  7. (vii) opcjonalnie: dodatkowe uwagi; imię i nazwisko opiekuna; dane kontaktowe opiekuna.
 4. Poprzez przesłanie PROIDEA formularza rejestracyjengo przez stonę evenea.pl, Użytkownik składa PROIDEA ofertę zawarcia umowy o udział w Spotkaniu tematycznym. Potwierdzenie udziału w Spotkaniu tematycznych PROIDEA prześle drogą telefoniczną lub mailową najpóźniej na 7 dni przed planowaną datą Spotkania tematycznego. Z chwilą przesłania tej wiadomości Użytkownikowi, dochodzi do zawarcia umowy o udział w Spotkaniu tematycznym Uczestnika.

V. Udział w Konferencji w charakterze Prelegenta.

1. Zgłoszenia chęci udziału w Konferencji w charakterze Prelegenta Użytkownik dokonuje poprzez przesłanie na adres [email protected] elektronicznego zgłoszenia z poniższymi informacjami: imię i nazwisko, adres e-mail, krótkie bio, temat prelekcji, abstrakt (do 500 słów), wymagania techniczne, typ zajęć (wykład/lekcja pokazowa/warsztaty), zdjęcie (wizerunek).

2. Udział w Konferencji w charakterze Prelegenta wymaga dokonania rejestracji również w charakterze Uczestnika Konferencji CONFidence.

3. Szczegółowe Regulacje dotyczące Prelegentów zawiera Regulamin Konferencji CONFidence dostępy pod adresem internetowym
( https://confidence-conference.org/img/[CONFidence2020]Regulamin.pdf )

VI. Dane osobowe.

 1. Administratorem danych osobowych zebranych w związku z udziałem w Konferencji i Spotkaniach tematycznych jest PROIDEA sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Zakopiańskiej 9, 30-418 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie pod numerem KRS 0000448243, NIP: 6793088842.
 2. Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania danych zostały wskazane w Polityce Prywatności dostępnej w Serwisie (https://confidence-conference.org/2020/confidence_class.html ).

VII. Reklamacje.

1. Wszelkie reklamacje Użytkownik może zgłosić na adres e-mail: maciej@confidence- conference.org lub pisemnie, na adres siedziby PROIDEA.

2. Reklamacja dotycząca przebiegu Konferencji lub Spotkań tematycznych może być złożona w terminie 14 dni od dnia zakończenia Konferencji lub Spotkania tematycznego. Za datę złożenia reklamacji uznaje się datę wpływu reklamacji do PROIDEA.

3. Reklamacje złożone po upływie terminu określonego w punkcie powyżej nie będą rozpatrywane.

4. PROIDEA zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 dni od dnia jej złożenia. Jeżeli PROIDEA nie udzieli odpowiedzi na reklamację we wskazanym powyżej terminie, uważa się,
że uznała reklamację, tj. uznała za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Użytkownika.

VIII. Zasady ogólne i zasady porządkowe.

 1. W Wydarzeniach biorą udział wyłącznie zarejestrowani Uczestnicy, bez dodatkowych osób towarzyszących.
 2. PRODIEA nie zapewnia i nie pokrywa kosztów dojazdu i zakwaterowania Uczestnika w związku z jego udziałem w Wydarzeniach. PROIDEA nie ponosi odpowiedzialności za drogę Uczestników na Wydarzenia i z powrotem.
 3. Wydarzenia mogą być filmowane i fotografowane przez PROIDEA. Zakazane jest nagrywanie i wykonywanie zdjęć przez Uczestników podczas Wydarzeń bez uprzedniej zgody PROIDEA. PROIDEA zastrzega sobie prawo do rejestracji i publikacji materiałów audiowizualnych związanych z przebiegiem Konferencji lub Spotkań tematycznych oraz rozpowszechniania zarejestrowanych materiałów.
 4. Uczestnicy, w tym Prelegenci podczas Wydarzeń są obowiązani zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych Uczestników, w tym Prelegentów, przestrzegać przepisów prawa oraz Regulaminu, jak również bezzwłocznie stosować się do poleceń służb porządkowych. Zabronione jest tarasowanie i zastawianie wyjść i dróg ewakuacyjnych, i innych urządzeń niezbędnych w przypadku prowadzenia akcji ratowniczej lub gaśniczej podczas Wydarzeń.
 5. Uczestnicy są obowiązani do poszanowania praw i godności osobistej innych Uczestników. Uczestników obowiązuje bezwzględny zakaz nękania innych Uczestników. Za nękanie przyjmuje się: obraźliwe komentarze słowne dotyczące płci, tożsamości płciowej, wieku, orientacji seksualnej, niepełnosprawności, wyglądu fizycznego, rozmiaru ciała, rasy, pochodzenia etnicznego, religii, umyślne zastraszanie, prześladowanie, niewłaściwy kontakt fizyczny i niepożądana uwaga seksualna. Ponadto podczas Wydarzeń zabrania się używania słów oraz symboli powszechnie uznanych za niedozwolone, w tym wulgaryzmów lub określeń mogących powodować obrazę uczuć religijnych lub światopoglądowych, oraz wskazujących na dyskryminację.
 6. Zakazane jest niszczenie oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu znajdującego się na terenie Wydarzeń, itp. Uczestnicy zobowiązani są korzystać z pomieszczeń sanitarnych wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.
 7. Uczestnicy są zobowiązani zgłosić niezwłocznie do PROIDEA wszelkie przypadki nieodpowiednich zachowań (w szczególności tych wskazanych w powyżej) innych Uczestników.
 8. Uczestnicy, którzy mimo wezwania do zaprzestania łamania postanowień Regulaminu, nie zastosują się do poleceń PROIDEA, a w szczególności stwarzają swoim zachowaniem niebezpieczeństwo dla innych Uczestników, bądź zakłócają przebieg Wydarzeń są zobowiązani do natychmiastowego opuszczenia terenu Konferencji lub Spotkań tematycznych i nie przysługują im z tego tytułu żadne roszczenia wobec PROIDEA.
 9. Każdy Uczestnik zobowiązany jest do noszenia opaski oraz identyfikatora konferencyjnego w widocznym dla PROIDEA miejscu (bądź zobowiązany jest do okazania ich każdorazowo po prośbie PROIDEA), przez cały czas trwania Konferencji. Brak opaski lub identyfikatora upoważnia PROIDEA do usunięcia Uczestnika z terenu Konferencji. Uczestnik nie może przekazywać innej osobie swojego identyfikatora konferencyjnego, czy też opaski, zaś bilet na Konferencję jest imienny i przypisany jest konkretnemu Uczestnikowi. Każdy Uczestnik na terenie Konferencji powinien posiadać przy sobie bilet w wersji papierowej bądź elektronicznej celem okazania go PROIDEA.

IX. Prawa i odpowiedzialność PROIDEA.

 1. PROIDEA zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Agendzie Konferencji i nie może to stanowić podstawy do kierowania przeciwko niemu jakichkolwiek roszczeń o charakterze finansowym. Wszelkie zmiany w Agendzie Konferencji wprowadzone przez PROIDEA będą dostępne w Serwisie.
 2. PROIDEA zastrzega sobie również prawo do zmiany terminu, miejsca lub czasu trwania Konferencji lub Spotkań tematycznych. O wszelkich zmianach Uczestnicy będą informowani drogą mailową, na adres e-mail podany w trakcie rejestracji. PROIDEA będzie również informować o wszelkich zmianach w swoich social media (https://www.facebook.com/confidence.conference/ )
 3. PROIDEA zastrzega sobie prawo do odwołania Konferencji lub Spotkań tematycznych w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych. O odwołaniu Konferencji lub Spotkań tematycznych Uczestnicy będą informowani drogą mailową, na adres e-mail podany w trakcie rejestracji.

4. PROIDEA nie ponosi odpowiedzialności za:

 • a) jakiekolwiek szkody powstałe wskutek korzystania z materiałów udostępnionych podczas
  Konferencji przez Uczestników lub Prelegentów w sposób niezgodny z prawem lub
  Regulaminem;
 • b) jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia Konferencji w przypadku,
  gdy nastąpiło to z winy Użytkownika/Uczestnika bądź ze względu na naruszenie przepisów
  prawa lub Regulaminu;
 • c) jakiekolwiek szkody powstałe w związku z wykorzystaniem przez Użytkownika/Uczestnika
  materiałów, danych oraz informacji udostępnianych w ramach świadczenia Konferencji w
  celach gospodarczych, inwestycyjnych, biznesowych itp.;
 • d) jakiekolwiek szkody spowodowane ujawnieniem danych osobowych zgodnie z Regulaminem
  oraz Polityką Prywatności,
 • e) rzeczy Uczestników, które mogą zostać zagubione, zniszczone bądź skradzione podczas
  Konferencji lub Spotkań tematycznych.

X. Pozasądowe rozstrzyganie sporów.

 1. Ewentualne spory powstałe pomiędzy PROIDEA a Użytkownikiem, który jest konsumentem (tj. osobą fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych [rozumianą jako nieubezwłasnowolniona osoba pełnoletnia, która może we własnym imieniu dokonywać czynności prawnych]) mogą być rozstrzygane polubownie. Szczegóły dotyczące sposobów oraz dostępu do pozasądowych form rozstrzygania sporów znajdują się pod adresem:https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php
 2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, rozstrzygania sporów oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są również w siedzibach oraz na stronach internetowych:
 • a) powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów;
 • b) organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in.
  Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem [email protected])
 • c) Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
 • d) http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.ph
 • e) http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

3. W przypadku zaistnienia sporu wynikłego pomiędzy PROIDEA a Użytkownikiem będącym

konsumentem, konsument jest uprawniony do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, m.in. poprzez złożenie skargi w wybranym języku urzędowym Unii Europejskiej, w tym również w języku polskim, za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 1. Użytkownik będący konsument uprawniony jest do zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między konsumentem, a PROIDEA. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
 2. Użytkownik będący konsumentem uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy.

XI. Postanowienia końcowe.

 1. Użytkownik wyraża zgodę na dostarczenie mu Regulaminu w formie elektronicznej w formaciePDF.
 2. Jeśli w niniejszym Regulaminie nie wskazano inaczej, kontakt pomiędzy PROIDEA a Użytkownikiem, który przesłał PROIDEA formularz rejestracji Uczestnika, odbywał się będzie drogą elektroniczną, ze strony Użytkownika za pośrednictwem adresu e-mail wskazanego w podanego podczas rejestracji, a ze strony PROIDEA za pośrednictwem adresu [email protected] lub innego adresu w domenie proidea.org.pl.
 3. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.
 4. Polityka Prywatności stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.
 5. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie internetowej Serwisu oraz dostarczany nieodpłatnie Użytkownikowi na każde jego żądanie, na wskazany przez Użytkownika adres e-mail.
 6. PROIDEA zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. O każdorazowej zmianie Regulaminu Użytkownicy zostaną poinformowani poprzez komunikat umieszczony w Serwisie, w terminie 14 dni przed dniem planowanego wejścia w życie tej zmiany. W przypadku jeśli Użytkownik nie zgadza się na zmianę Regulaminu, powinien w tym okresie poinformować o tym PROIDEA. Brak zgody na nową treść Regulaminu poczytuje się jako wypowiedzenie umowy, o której mowa w art. 384 § 1 Kodeksu cywilnego, skuteczne z dniem upływu terminu do wyrażenia sprzeciwu na zmiany w regulaminie. Do upływu tego okresu Użytkownika obowiązują postanowienia dotychczasowe.

7. Prawem właściwym dla umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem a PROIDEA, której przedmiotem są usługi świadczone na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, jest prawo polskie.

8. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy PROIDEA, a Uczestnikiem, zostają

poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu

postępowania cywilnego.

9. Data określona poniżej jest datą obowiązywania Regulaminu w ostatniej wersji.

14.04.2020


POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Niniejsza polityka prywatności ("Polityka Prywatności") zawiera informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zebranych w związku z udziałem w konferencji CONFidence Class organizowanej w dniach 24-25 sierpnia 2020 r. ("Konferencja") i spotkaniach tematycznych CONFidence Class do Konferencji organizowanych w miesiącach grudzień 2019r., luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień 2020 r. ("Spotkania tematyczne"), organizowanych w ramach Konferencji CONFidence.
 2. Administratorem danych osobowych zebranych w związku z udziałem w Konferencji i Spotkaniach tematycznych jest PROIDEA sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ulicy Zakopiańskiej 9, 30-418 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie pod numerem KRS 0000448243, NIP 6793088842, która jest również organizatorem Konferencji ("Administrator").
 3. Możesz skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej ([email protected]) lub telefonicznie (506 804 555). Kontakt telefoniczny dostępny jest od poniedziałku do piątku, w godzinach od 10:00 do 16:00.

W jakich celach i jakie dane osobowe przetwarzamy?

 1. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ("RODO").
 2. Administrator przetwarza dane osobowe:

a) w odniesieniu do Konferencji:

zebrane za pośrednictwem formularza rejestracyjnego na Konferencję dostępnego na stronie internetowej dostępnej pod adresem https://confidence- conference.org/2020/confidence_class.html ("Serwis"). Serwis zawiera informacje o Konferencji oraz umożliwia zgłoszenie udziału w Konferencji za pośrednictwem strony internetowej dostępnej pod adresem elektronicznym www.evenea.pl ("Platforma").

b) w odniesieniu do Spotkań tematycznych:

zebrane za pośrednictwem strony www.evenea.pl (dostępnego pod linkiem: https://evenea.pl/event/confidenceclass/)

6. Administrator przetwarza następujące dane osobowe:

a) w odniesieniu do Konferencji:

(i) imię i nazwisko Użytkownika; (ii) adres e-mail Użytkownika, (iii) numer telefonu Użytkownika; (iv) uwagi, imię i nazwisko Uczestnika, (v), adres e-mail (vi), numer telefonu (vii), wiek, (viii) oraz nazwa szkoły (ix). Użytkownik podaje również następujące dane do faktury: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres, kod pocztowy, miasto, opcjonalnie: NIP. w odniesieniu do Spotkań tematycznych:

imię i nazwisko użytkownika, adres e-mail użytkownika, numer telefonu użytkownika, imię i nazwisko uczestnika, wiek uczestnika, szkoła uczestnika, informacja dlaczego chcesz wziąć udział w spotkaniu, dodatkowe uwagi.

b) W odniesieniu do Spotkań tematycznych:

(i) imię i nazwisko Uczestnika; (ii) e-mail Uczestnika; (iii) numer telefonu Uczestnika, (iv) wiek Uczestnika; (v) szkoła Uczestnika, (vi) informacje dlaczego chcesz wziąć udział w spotkaniu, (vii) opcjonalnie: dodatkowe uwagi; imię i nazwisko opiekuna; dane kontaktowe opiekuna.

Podanie powyższych danych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne dla zawarcia z Administratorem umowy o uczestnictwo w Konferencji lub Spotkaniach tematycznych i jej wykonania.

 1. Dane osobowe użytkowników i uczestników Konferencji lub Spotkań tematycznych przetwarzane są w celach związanych z obsługą uczestnictwa w Konferencji lub Spotkaniach tematycznych, w ramach wykonania przez Administratora umowy o uczestnictwo w Konferencji lub Spotkaniach tematycznych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
 2. Podanie następujących danych do faktury VAT: nazwa firmy, adres, kod pocztowy, miasto, NIP jest dobrowolne, lecz niezbędne do wystawienia faktury. Te dane osobowe mogą być przetwarzane w celu wystawienia faktury na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 3. PROIDEA zbiera i przetwarza następujące dane prelegentów: imię i nazwisko, adres e-mail, skrócony życiorys (bio), temat prelekcji, abstrakt, typ zajęć, zdjęcie (wizerunek).

PROIDEA przetwarza dane osobowe prelegentów, w celach związanych z oceną nadesłanych wniosków i wyborem prelegentów, a także w celach związanych z uczestnictwem prelegenta w Konferencji lub Spotkaniach tematycznych Wyrażenie zgody następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zgłoszenia prelegenta i jest w pełni dobrowolne, choć jest warunkiem dokonania zgłoszenia udziału w Konferencji w charakterze prelegenta (podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda - art. 6 ust. 1 lit a) RODO).

 1. Podczas Konferencji i Spotkań tematycznych mogą być przeprowadzane sesje fotograficzne i video, w związku z tym Administrator będzie przetwarzać Twój wizerunek na podstawie zgody art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Administrator może utrwalać przebieg Konferencji lub Spotkań tematycznych dla celów dokumentacji Konferencji lub Spotkań tematycznych, dla celów reklamowo-promocyjnych czy też informacyjnych Administratora. Udzielenie zgody na przetwarzanie wizerunku przez Administratora jest dobrowolne ale niezbędne do uczestnictwa w Konferencji oraz Spotkaniach tematycznych.
 2. Po wykonaniu umowy o udział w Konferencji lub Spotkaniach tematycznych podstawę przetwarzania danych, w granicach określonych w punkcie poniżej, stanowić będzie prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), przejawiający się w dążeniu do zapewnienia bezpieczeństwa prawnego Administratora.
 3. Jeśli wyrazisz na to zgodę, Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w celach marketingowych i promocyjnych związanych z ofertą Partnerów Konferencji lub Spotkań tematycznych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
 4. Administrator może przetwarzać dane uczestników i użytkowników w celu marketingu usług własnych Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

 1. Twoje dane osobowe przetwarzać będziemy do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z zawarcia z Administratorem umowy o udział w Konferencji lub Spotkaniach tematycznych.
 2. Twoje dane osobowe podlegać mogą profilowaniu dla realizacji celów, dla których zostały one zebrane. Dane te nie będą jednak wykorzystywane przez Administratora do automatycznego podejmowania decyzji.
 3. W przypadku jeżeli wyraziłaś/wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych, Twoje dane osobowe będą przetwarzane w tym celu do czasu wycofania przez Ciebie zgody.
 4. W przypadku, gdy Administrator uzyskał zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zakresie przekazywania ich Partnerom Konferencji lub Spotkań tematycznych (podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), Twoje dane będzie przetwarzał w tym celu do momentu ich przekazania Partnerom Konferencji lub Spotkań tematycznych.
  Komu przekazujemy Twoje dane osobowe?
 5. Odbiorcami Twoich danych osobowych są pracownicy oraz współpracownicy Administratora. Odbiorcami tych danych mogą być również podmioty, które świadczą na rzecz Administratora usługi w zakresie organizacji Konferencji lub Spotkań tematycznych. Do danych osobowych zbieranych przez Administratora dostęp ma m. in. podmiot obsługujący Platformę, za pomocą, której dokonywana jest rejestracja na Konferencję oraz Spotkania Tematyczne (Platforma jest oferowana w ramach serwisu internetowego Evenea prowadzonego przez EventLabs sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie). Ponadto jeżeli korzystasz ze sposobu płatności on-line Administrator udostępnia dane w zakresie niezbędnym do dokonania płatności podmiotom obsługującym płatności.
 1. Jeżeli wyrazisz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Partnerów Konferencji lub Spotkań tematycznych, również oni będą uprawnieni do przetwarzania wskazanych powyżej Twoich danych osobowych.
 2. W niektórych przypadkach Twoje dane osobowe mogą być również przekazywane organom publicznym. Będzie tak jedynie w przypadkach, w których zobowiązują nas do tego przepisy obowiązującego prawa.
 3. Twoje dane osobowe w wyjątkowych sytuacjach mogą być przekazane do Stanów Zjednoczonych Ameryki jedynie podmiotom, które gwarantują odpowiednie standardy ich ochrony, tj. w odniesieniu do których wydana została przez Komisję Europejską decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony, o której mowa w art. 45 RODO, w tym w ramach mechanizmu Privacy Shield, albo też w oparciu o inne odpowiednie zabezpieczenia, o których mowa w art. 46 RODO, w tym modelowe klauzule umowne.

Twoje prawa

 1. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługują Ci różnorodne prawa. Wszelkie żądania związane z Twoimi prawami można zgłosić nam za pośrednictwem poczty elektronicznej [email protected]] lub poczty tradycyjnej [Proidea Sp. Z o.o., ul Zakopiańska 9, 30-418 Kraków). Chcemy prawidłowo zabezpieczyć Twoje dane, dlatego też przed wykonaniem Twoich poleceń zastrzegamy sobie możliwość zadania Ci dodatkowych pytań, aby potwierdzić Twoją tożsamość.
 2. Przysługują Ci następujące prawa:
  • a) Prawo żądania dostępu do danych.
  • b) Prawo do sprostowania: jeżeli uważasz, że dane osobowe są niedokładne lub
   niekompletne, możesz domagać się wprowadzenia odpowiednich zmian do swoich
   danych osobowych;
  • c) Prawo do usunięcia: możesz zażądać usunięcia swoich danych osobowych;
  • d) Prawo do ograniczenia przetwarzania: możesz poprosić o ograniczenie przetwarzania
   swoich danych osobowych;
  • e) Prawo do zgłoszenia sprzeciwu: możesz sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych
   osobowych z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją. Przysługuje Ci bezwzględne prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego, w tym profilowania związanego z marketingiem bezpośrednim. W związku z tym, że podstawą przetwarzania może być prawnie uzasadniony interes Administratora, tj. ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń Administratora, przetwarzanie danych osobowych uczestników zgłoszonych przez innego użytkownika, w celu uczestnictwa w Konferencji (art. 6 ust. 1 lit f RODO) masz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych;
  • f) Prawo do wycofania zgody: jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, możesz ją w każdym czasie wycofać, przy czym wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
  • g) Prawo do przenoszenia danych: jeżeli jest to zgodne z prawem, możesz domagać się, aby przekazane nam dane osobowe zostały Ci zwrócone lub przekazane osobie trzeciej.

24. Dokładamy najwyższych starań, by zapewnić Ci najpełniejszą ochronę Twoich danych osobowych zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Jeśli mimo to uznasz, że

przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Cookies

Ogólne informacje o cookies

25. Używamy technologii, takich jak pliki cookie, do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści reklam wyświetlanych na innych stronach oraz analizowania ruchu w Serwisie.

Cookies umożliwiają nam lepsze poznanie sposobu Twojej interakcji z Serwisem. Pozwalają przez to lepiej zorganizować jego układ. Gromadzą one także informacje o sposobie korzystania przez Ciebie z Serwisu, stronie, z której zostałeś przekierowany, a także liczbie odwiedzin i czasie Twojej wizyty na poszczególnych stronach. Cookies służą ponadto lepszej personalizacji komunikatów reklamowych przez nas oraz naszych partnerów.

Pliki cookies Serwisu zapisywane są na Twoich urządzeniach automatycznie, jeśli ustawienia Twojej przeglądarki na to pozwalają. Plik cookie zawiera zwykle nazwę domeny, zktórejpochodzi, swój "okres ważności", atakże indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zawarte w plikach cookie mogą być łączone z innymi podanymi przez Ciebie danymi, w tym podanym przez Ciebie adresem e-mail.

W ustawieniach przeglądarki internetowej możesz wyłączyć obsługę plików cookies. Jeśli skorzystasz z tej opcji, nawigacja na stronach serwisu będzie możliwa, ale działanie pewnych jego funkcji może być ograniczone.

Korzystanie z Serwisu bez wyłączenia obsługi cookies w ustawieniach przeglądarki poczytywać będziemy jako Twoją zgodę na wykorzystywanie cookies.

26. Serwis wykorzystuje zarówno cookie Administratora, jak i cookie pochodzące od podmiotów trzecich.

Google Analytics

Serwis wykorzystuje narzędzie Google Analytics, usługę analizowania sieci oferowaną przezGoogle Inc. ("Google"). Narzędzie Google Analytics wykorzystuje cookie przechowywane na Twoim komputerze i pozwalające na korzystanie z Serwisu. Informacje o sposobie korzystania przez Ciebie z Serwisu są standardowo przesyłane na serwer Google w Stanach Zjednoczonych i tam zapisywane. Serwis wykorzystuje anonimizację IP. Oznacza to, że Twój adres IP zostanie z wyprzedzeniem skrócony przez Google w krajach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach spoza Unii Europejskiej, które są sygnatariuszami Porozumienia oEuropejskim Obszarze Gospodarczym. Pełen adres IP, przed skróceniem, będzie przesyłany do serwera Google w Stanach Zjednoczonych jedynie w wyjątkowych przypadkach. Google używa przesłanych informacji aby analizować na rzecz Administratora sposób użytkowania przez Ciebie Serwisu, aby tworzyć raporty o aktywności w Serwisie oraz aby zapewniać inne usługi na rzecz Administratora, związane z użytkowaniem Serwisu oraz Internetu. Zidentyfikowany przez Google Analytics adres IP nie będzie łączony z innymi danymi zbieranymi przez Google.

Remarketing

Serwis korzysta z cookie narzędzi remarketingowych, by móc kierować do Ciebie reklamy w serwisie Facebook (Facebook Pixel) i Google (Sieć Reklamowa Google).

Web beacons

Obok cookies Serwis może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. Twój adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której wszedłeś do Serwisu. Niektóre podstrony w ramach Serwisu mogą zawierać tzw. web beacons. Web

beacons pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP komputera, na który załadowana została strona, na której web beacon został zamieszczony, adres URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookies, w celu oceny efektywności naszych reklam.

Adres IP

27. Administrator zastrzega sobie możliwość́ gromadzenia adresów IP odwiedzających Serwis, które mogą̨ być́ pomocne przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin). Ponadto, mogą̨ być́ przydatne przy administrowaniu i udoskonalaniu Serwisu. Adresy IP gromadzone są̨ w sposób anonimowy, co oznacza, że nie są kojarzone z jakimikolwiek danymi użytkowników.

Tajemnica telekomunikacyjna

28. Zapewniamy Ci ochronę w ramach tajemnicy telekomunikacyjnej.

Informacje objęte tajemnicą telekomunikacyjną mogą zostać ujawnione jedynie w przypadkach określonych w szczególnych przepisach.

Informacje objęte tajemnicą telekomunikacyjną mogą być przetwarzane w celach związanych z funkcjonowaniem serwisu, jeśli jest to niezbędne do jego prawidłowego funkcjonowania lub nadzoru nad jego prawidłowym działaniem.

Zmiany Polityki Prywatności

29. Może okazać się, że będziemy musieli wprowadzić zmiany w naszej Polityce Prywatności. Jeżeli dojdzie do zmiany Polityki Prywatności poinformujemy Cię o tym.

Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 14.04.2019.