I Łódzki Kongres Świętej Faustyny

4 Października 2018, 08:00 (Czwartek) - 5 Października 2018, 21:00 (Piątek)

Zobacz na mapie

To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.

Regulamin


REGULAMIN UCZESTNICTWA
w I Łódzkim Kongresie Świętej Faustyny

I  POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Przepisy niniejszego Regulaminu mają zastosowanie wobec Uczestników I Łódzkiego Kongresu Świętej Faustyny (dalej: Kongresu).
 2. Organizatorem Kongresu jest Rzymskokatolicka Parafia św. Faustyny Kowalskiej w Łodzi, 93-029 Łódź pl. Niepodległości 1.
 3. Uczestnikiem Kongresu jest osoba fizyczna, która dokonała prawidłowego zgłoszenia uczestnictwa (dalej: zgłoszenia) i dokonała zakupu biletu potwierdzającego uczestnictwo (dalej: biletu).
 4. Prawidłowe zgłoszenie i zakup biletu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

II  MIEJSCE I TERMIN KONGRESU

4-5 października 2018 r.

Kościół św. Faustyny Kowalskiej w Łodzi, pl. Niepodległości 1,

III  WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. W Kongresie może wziąć udział każda osoba zainteresowana tematyką Kongresu.
 2. Warunkiem uczestnictwa w Kongresie jest zgłoszenie oraz zakup biletu.
 3. Zgłoszenia oraz zakupu biletu dokonuje się drogą elektroniczną, poprzez platformę evenea: https://faustyna.evenea.pl.
 4. Zgłoszenia należy dokonać w terminie do 10 września 2018 r., z zastrzeżeniem pkt 5.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia listy Uczestników w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń. Organizator może wydłużyć termin przyjmowania zgłoszeń.
 6. Po zgłoszeniu uczestnictwa i zakupie biletu Uczestnik otrzymuje drogą elektroniczną imienne potwierdzenie udziału (bilet), które należy okazać w Recepcji Kongresu.
 7. W ramach biletu Uczestnikowi przysługują dwa obiady (4 i 5 X 2018) oraz kolacja (4 X 2018), a także możliwość skorzystania z obsługi barowej (ciepłe i zimne napoje) podczas przerw kawowych, zgodnie z programem Kongresu.
 8. Organizator nie przewiduje możliwości dokonywania zgłoszenia i/lub zakupu biletu w dniu Kongresu.

IV  REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA

 1. Uczestnik, który dokonał zgłoszenia ma prawo do rezygnacji z udziału w Kongresie. Rezygnacji należy dokonać poprzez powiadomienie o tym fakcie Organizatora drogą mailową na adres: faustyna.lodz@archidiecezja.lodz.pl.
 2. W przypadku rezygnacji Uczestnikowi nie przysługuje zwrot opłaty za bilet.
 3. Uczestnik może przekazać swój bilet innej osobie pod warunkiem poinformowania o tym Organizatora drogą mailową na adres: faustyna.lodz@archidiecezja.lodz.pl . W informacji należy podać dane osoby rezygnującej oraz dane osoby, która weźmie udział w Kongresie w zastępstwie Uczestnika.

V  ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA

 1. Organizator zastrzega sobie możliwość przesunięć, zmian w programie Kongresu.
 2. Organizator nie zapewnia zakwaterowania. Na stronie internetowej https://faustyna.evenea.pl znajduje się lista polecanych obiektów noclegowych, w których w określonym terminie Uczestnik może dokonać rezerwacji noclegu, korzystając ze specjalnej oferty. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za stan zamieszczonych na ww. liście miejsc noclegowych.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestnika pozostawione bez opieki.
 4. Podczas Kongresu Organizator zastrzega sobie prawo utrwalania wydarzenia poprzez nagrywanie i fotografowanie.

VI  ODPOWIEDZIALNOŚĆ UCZESTNIKÓW

 1. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania przepisów porządkowych, w tym p-poż. oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między Uczestnikiem a Organizatorem przed, i w trakcie trwania Kongresu.
 2. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za dokonane przez siebie zniszczenia na terenie obiektów, w których prowadzone są działania związane z Kongresem.
 3. Koszty noclegów, przejazdów, miejsc parkingowych ponosi Uczestnik.

VII  OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.
 2. Organizator ma prawo do przetwarzania danych osobowych Uczestników w celu i zakresie niezbędnym do poprawnego przebiegu Kongresu.
 3. Organizator ma prawo do wykorzystania wizerunku Uczestnika utrwalonego podczas Kongresu w celach informacyjnych i promocyjnych dotyczących Organizatora.
 4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, żądania ich poprawienia lub usunięcia. Usunięcie danych osobowych Uczestnika jest równoznaczne z rezygnacją Uczestnika z udziału w Kongresie.

VIII  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Kongresu w przypadku zadziałania siły wyższej, z przyczyn niezależnych od Organizatora.
 2. W przypadku odwołania Kongresu z winy Organizatora Uczestnikom przysługuje zwrot opłaty za bilet.