7th EUROPEAN FIREFIGHTER COMBAT CHALLENGE ŁÓDŹ 2017

22 Września 2017, 08:30 (Piątek) - 24 Września 2017, 20:30 (Niedziela)

Zobacz na mapie

To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.

Oświadczenie / Statement (załącznik nr 1)

Załącznik nr 1 do Regulaminu

OŚWIADCZENIE

Działając we własnym imieniu, Ja niżej podpisana/-y: ..............................................

legitymująca/-y się aktualnym dowodem osobistym / paszportem*: ..............................................

spełniając warunki dotyczące dokonywania zgłoszeń oraz uczestnictwa w imprezie sportowej pn. "7 EUROPEAN FIREFIGHTER COMBAT CHALLENGE ŁÓDŹ-2017" zwanej dalej Zawodami, składam następujące oświadczenia:

1.Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem "7 EUROPEAN FIREFIGHTER COMBAT CHALLENGE ŁÓDŹ-2017" i w pełni akceptuje jego postanowienia oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.

2.Oświadczam, że znajduje się w dobrym stanie zdrowia i z chwilą złożenia niniejszego oświadczenia, nie są mi znane jakiekolwiek przeciwwskazania zdrowotne do mojego udziału w Zawodach.Ponadto oświadczam, że biorę udział w Zawodach na własną odpowiedzialność mając pełną świadomość niebezpieczeństw i ryzyka, wynikających z charakteru tej imprezy sportowej, które mogą polegać na utracie zdrowia lub życia. 

Jednocześnie:

1.Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późń. zm.) przez Organizatora Zawodów, dla celów marketingowych i statystycznych związanych z organizacją i przeprowadzeniem Zawodów oraz kolejnych edycji Zawodów a także innych imprez sportowych i rekreacyjnych organizowanych przez Fundację Ogień Zabija.

2.Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną przez Fundację Ogień Zabija, związanych z informacjami na temat kolejnych organizowanych edycji Zawodów oraz innych imprez sportowych i rekreacyjnych organizowanych przez Fundację Ogień Zabija, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

3.Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku, poprzez jego sporządzenie, utrwalanie i rozpowszechnianie przez Organizatorów Zawodów, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 931 z późn. zm.) i ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) oraz udzielam nieodpłatnej licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na następujących polach eksploatacji:
a.utrwalanie i zwielokrotnianie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej formie,
b.wprowadzanie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej,
c.zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku,publiczne wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
d.zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach, ulotkach, broszurach, prezentacjach, bilbordach,
e.emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych,
f.udostępnianie sponsorom oraz oficjalnym partnerom lub współorganizatorom egzemplarza lub kopii, na której utrwalono wizerunek, w celu wykorzystania do promocji sponsora, oficjalnego partnera lub współorganizatora w kontekście jego udziału w organizacji Zawodów, w celach marketingowych i statystycznych związanych z rozpowszechnianiem przy wykorzystaniu środków masowego przekazu, informacji o Zawodach oraz kolejnych organizowanych edycjach tej imprezy.

..............................................
(Miejscowość)

..............................................
dnia(DD/MM/RRRR)

..............................................
(Podpis, zgodny ze wzorem widniejącym na dokumencie tożsamości)


STATEMENT
Acting on my own behalf, I signed below: ...................................... ........
Identifying current personal ID / passport *: ...................................... ........
Meeting the conditions for making entries and attending a sports event tn. "7 EUROPEAN FIREFIGHTER COMBAT CHALLENGE ŁÓDŹ-2017", hereinafter referred to as the Event, I hereby declare the following:
1. I certify that I have read the 7 EUROPEAN FIREFIGHTER COMBAT CHALLENGE ŁÓDŹ-2017 Regulations and fully accepts its provisions and undertakes to comply with them.
2. I certify that I am in good health and upon submission of this statement, I do not know of any health-related contraindications to my participation in the Competition. Furthermore, I represent that I take part in the Competition at my own responsibility, fully aware of the dangers and risks arising from The nature of this sporting event, which may involve loss of health or life.

At the same time:

1. I hereby agree to the processing of my personal data pursuant to the Personal Data Protection Act of 29 August 1997 (Journal of Laws of 2002, No. 101, item 926, as amended) by the Organizer for Marketing and Statistics related to the organization and conduct of the Competition and subsequent editions of the Competition as well as other sports and recreational events organized by the Fire Killing Foundation.
2. I agree to the transmission of commercial information electronically by the Fire Foundation Knives, related to information on subsequent organized Events and other sports and recreational events organized by the Fire Foundation, pursuant to the Act of 18 July 2002 on the provision of road services Electronic (Journal of Laws of 2002, No. 144, item 1204, as amended).
3. I agree to the free use of my image by making, consolidating and distributing by the Event Organizers within the meaning of the provisions of the Act of 4 February 1994 on Copyright and Related Rights (Journal of Laws of 2006 No. 90 , Item 931 as amended) and the Act of 23 April 1964 on the Civil Code (Journal of Laws of 1964, No. 16, item 93, as amended) and grant a free license to use the fixed image In the following fields of use:A.accumulation and reproduction by any known technique and dissemination in any form,B.introduction to computer memory and to the multimedia network,C.enjoy the recording of a fixed image, public display, display, reproduction and broadcasting and re-broadcasting, and publicly available in such a way that everyone can access it at the place and time chosen by them,D.positioning and publishing in the press, on websites, posters, leaflets, brochures, presentations, billboards,E.is broadcast on television and radio broadcasts,F. To provide sponsors and official partners or co-organizers with a copy or a copy of the image on which the image is to be used for the promotion of the sponsor, official partner or co-organizer in the context of his or her participation in the organization of the Competition, marketing and statistics relating to dissemination using the mass media Information about the Competition and subsequent organized editions of the event.
..............................................

(Location)
..............................................

the date (DD / MM / YYYY)
..............................................

(Signature consistent with the pattern on the identity document)