FCC PABIANICE 2017

21 kwietnia 2017, 16:00 (piątek) - 19 maja 2017, 23:00 (piątek)

Zobacz na mapie

To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.

Regulamin zawodów

              REGULAMIN ZAWODÓW FIREFIGHTER COMBAT CHALLENGE-Pabianice 21.05.2017

Zapisy do startów w zawodach zamyka się 16.05.2017 o godz. 23:59

Listy startowe "indywidualne" opublikowane zostaną do dnia 20.05.2017 na stronie www.pabianice.fcc-lodz.pl 

Listy startowe "tandem" "sztafeta" opublikowane zostaną w biurze zawodów w dniu zawodów 21.05.2017


1. Cel organizacji zawodów Firefighter Combat Challenge:
a) Podniesienie sprawności fizycznej funkcjonariuszy PSP, OSP, JOP.
b) Mobilizowanie do intensywnego szkolenia pożarniczego, zmierzającego do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych.
c) Popularyzowanie wśród społeczeństwa zagadnień szeroko pojętej ochrony przeciwpożarowej, oraz propagowanie zawodu strażaka.

2. Postanowienia ogólne:
a) Organizatorem zawodów Firefighter Combat Challenge Pabianice jest: KP PSP Pabianice, Ochotnicza Straż Pożarna Oddział Ratownictwa Wodnego, Fundacja "Ogień Zabija"
Klasyfikację zawodów Firefighter Combat Challenge Pabianice prowadzi się, w kategorii: indywidualnej/drużynowej, tandemów/M,K,MIX, sztafet. Prawo startu w kategorii "tandem" oraz "sztafeta" mają zawodnicy którzy wystartują w kategorii "indywidualnej". Czyli każdy chcący wystartować w zawodach, obowiązkowo startuje w kat. "indywidualnej", a dodatkowo może zapisać się z drugim zawodnikiem w kat. "tandem" i z min. jeszcze dwoma zawodnikami w kat. "sztafeta".
Prawo do startu w zawodach mają osoby, które posiadają zaświadczenie lekarskie dopuszczające do udziału w zawodach (aktualne badania lekarskie PSP,OSP), oraz ukończone 18 lat

b) Każdy uczestnik jest zobowiązany do podpisania oświadczenia o znajomości regulaminu (ostatecznie w biurze zawodów podczas weryfikacji). Podpisując oświadczenie wyraża tym samym zgodę na udzielenie pierwszej pomocy medycznej. Wykonanie zabiegów medycznych, oraz transport w bezpieczne miejsce, personelowi medycznemu lub paramedycznemu działającemu w imieniu organizatora. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w zawodach wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku i odniesienia obrażeń ciała. Ponadto, z udziałem w zawodach mogą wiązać się inne, niemożliwe w tej chwili do przewidzenia, czynniki ryzyka. Podpisanie oświadczenia o znajomości regulaminu oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił zakres i charakter ryzyka wiążącego się z udziałem w zawodach. Zawodnik startuje dobrowolnie i wyłącznie na własną odpowiedzialność. Decyzje sędziego głównego, oraz personelu medycznego, dotyczące kontynuowania startu w zawodach, są ostateczne i nieodwołalne.

OŚWIADCZENIE: https://fccpabianice.evenea.pl/strona/?ESID=4760

3. O przynależności do danej drużyny decyduje:

Miejsce pełnienia służby - Komenda Powiatowa, Komenda Miejska, Komenda Wojewódzka, Komenda Główna, szkoły PSP, inne Jednostki Ochrony Przeciwpożarowej,
Miejsce zamieszkania - emeryci PSP,
W przypadku drużyn zagranicznych nazwa drużyny podana w zgłoszeniu
Drużyna - liczba zawodników jest nieograniczona i zależy od przynależności do danej drużyny (do wyłonienia zwycięzcy kategorii drużynowej sumuje się 3 najlepsze czasy uzyskane przez zawodników tej samej drużyny/ta sama nazwa drużyny)
Sztafeta - składa się z 3-5 zawodników,
Tandem kobiet - składa się z 2 kobiet,
Tandem mężczyzn - składa się z 2 mężczyzn,
Tandem mix - składa się z kobiety i mężczyzny

4. Ubiór oraz sprzęt zawodników:
W zawodach mogą wziąć udział strażacy umundurowani w ubrania bojowe(hełmy, buty i rękawice), które spełniają europejską normę EN 469. W przypadku zawodników spoza Unii Europejskiej ww. umundurowanie musi spełniać normy obowiązujące w ich kraju,
Sprzęt ODO zapewnia organizator, lub na wyraźną prośbę organizatora, każdy zawodnik/tandem/sztafeta powinni być wyposażony w ww sprzęt przez swoją macierzystą jednostkę. Informacja ta zostanie ostatecznie podana na 2 tygodnie przed rozpoczęciem zawodów.
W przypadku stwierdzenia niespełnienia powyższych wymagań, zawodnik może być zdyskwalifikowany nawet po ukończeniu konkurencji,
Pytania dotyczące wyposażenia zawodników należy kierować do Sędziego Głównego zawodów, przed rozpoczęciem startów
Ostateczną decyzję ws ubioru i sprzętu podejmuje Sędzia Główny zawodów.

5. Porządek biegów - Starty odbywają się parami. Pary będą stratowały co 4 min. Przydział torów (1-niebieski, 2-czerwony) jest losowy i nie podlega zmianie ze względu na preferencje bądź prośby zawodników. Zawodnikom zostaną przydzielone numery startowe, według których będą podchodzić do biegu zgodnie z ogłoszoną listą startową. Następny w kolejności zawodnik jest zobowiązany do stawienia się w pełnym umundurowaniu w wyznaczonej strefie przedstartowej na 20 minut przed swoim startem. Zawodnicy, którzy w wyznaczonym czasie nie stawią się w strefie przedstartowej, zostaną zdyskwalifikowani. W tej sytuacji nie ma możliwości przełożenia startu. Organizator zawodów zastrzega sobie prawo do korygowania kolejności startów zawodników. Listy startowe zostaną podane on-line, max jeden dzień przed zawodami. Listy startowe będą również w strefie startu. Jeśli do wyznaczonego startu zgłosi się tylko jeden zawodnik, startuje sam, nie ma możliwości przesuwania kolejnych zawodników. Listy startowe układa się wg klucza, im lepszy uzyskany czas życiowy podany w formularzu zgłoszeniowym tym odleglejsze miejsce startowe. Zawodnicy bez podanych czasów będą startować w pierwszej kolejności

6.Pomiar czasu - Pomiar czasu będzie mierzony elektronicznie dla każdego toru oddzielnie. W przypadku awarii sprzętu elektronicznego dopuszczony będzie ręczny pomiar czasu. W przypadku pomiaru ręcznego czas mierzy min. dwóch sędziów pomiarowych na tor. 

7. Przebieg konkurencji indywidualnej - Zawodnik startuje w aktywnym sprzęcie ODO. Start konkurencji rozpoczyna się u podstawy wieży. Po sygnale sędziego startowego.


Zadanie I -  Zadanie polega na wniesieniu pakietu węży, o wadze 19 kg., złożonego na płasko na szczyt wieży. Zawodnik nie może dotykać pakietu bezpośrednio przed startem (jest możliwe wcześniejsze ułożenie pakietu). Pakiet może być wniesiony w dowolny sposób i powinien być złożony do kontenera na szczytowym piętrze. Przynajmniej jedna stopa zawodnika musi dotykać podestu ostatniej kondygnacji zanim pakiet zostanie umieszczony w pojemniku. Jeżeli zawodnik nie trafi do pojemnika za pierwszym razem może dokonać poprawki zanim rozpocznie kolejną fazę konkurencji (wciąganie pakietu węży, przy pomocy liny). Za prawidłowe umieszczenie pakietu w kontenerze uważa się, gdy żadna z jego części nie dotyka podłogi. Za niespełnienie tego wymogu naliczona będzie kara 2 sekund. W przypadku, gdy pakiet spadnie z wieży zawodnik zostanie zdyskwalifikowany. Przy wejściu na wieżę można korzystać z poręczy. Próba wejścia na wieżę może być podejmowana wielokrotnie.
Zadanie II - Wciąganie pakietu węży przy pomocy liny. Zadanie polega na wciągnięciu przy użyciu liny, 19 kg. pakietu węży zwiniętych w krąg. Zawodnik musi stać dwiema nogami na platformie podczas wciągania węży. Za niewłaściwe ułożenie nóg na platformie dolicza się 10 sek. kary. W przypadku utraty kontroli zawodnik będzie musiał ponownie wciągnąć pakiet. Jest dopuszczalne wyciąganie pakietu tzw.ślizgiem liny po poręczy. Za prawidłowe wykonanie zadania uważa się umieszczenie pakietu w kontenerze lub na nim. Żadna z części pakietu nie może dotykać podłogi. Za upadek jakiegokolwiek przedmiotu z wieży (pakiet, pałeczka, hełm itp.) zawodnik będzie zdyskwalifikowany. Ta część konkurencji musi być zakończona przed upływem 3 minut od startu, w przeciwnym razie następuje automatyczna dyskwalifikacja. Zawodnik schodząc z wieży musi dotknąć każdego stopnia schodów, oraz musi korzystać z obu poręczy. Brak kontaktu z którymś ze stopni powoduje doliczenie 2 sekund karnych za każdy przypadek wykroczenia.  Brak kontaktu z poręczą powoduje doliczenie 2 sekund karnych za każde piętro.
Zadanie III - Kaiser. Korzystając z młotka bezodrzutowego o wadze 4-5 kg, zawodnik musi przesunąć 72 kg sztabę na długości 1,5 m uderzając w nią młotem (obuchem). Zawodnik nie może podczas wbiegu na maszynę stawiać stup na ślizgu 5 sekund kary. Na ślizgu jest oznaczenie ostatnich 20cm zadania. Pchanie, lub ciągnięcie sztaby młotkiem jest niedozwolone. Trzonek młotka nie może uderzać o sztabę. Za każde wykroczenie będzie naliczone 5 sekund karnych. 1 sekundowe kary będą również naliczane za każdy centymetr brakujący do końca zadania. Po zakończeniu przesuwania sztaby młotek musi być umieszczony na wyznaczonej macie. Za prawidłowe umieszczenie młotka na macie uważa się, jeśli jakikolwiek element młotka znajduje się w rzucie poziomym maty. Za umieszczenie młota poza matą naliczona będzie 2 sekundowa kara.
Zadanie IV - Slalom. Zawodnik musi pokonać ok.40 m slalomem bez pomijania i przewracania żadnego z 5 pachołków ustawionych na trasie slalomu. Za każde z wykroczeń będzie naliczone 5 sekund karnych. W ramach wykonywania zadania zawodnik po pokonaniu slalomu musi podnieść prądownicę podpiętą do 2 nawodnionych odcinków węża W-52 i przeciągnąć linię gaśniczą na odległość ok. 24 m. Następnie po przekroczeniu linii drzwi wahadłowych, otworzyć prądownicę i trafić strumieniem wody do celu. Prądownicy nie wolno otwierać przed przekroczeniem linii drzwi wahadłowych. W przeciwnym wypadku naliczona zostanie 2 sekundowa kara. Po strąceniu celu zawodnik zamyka prądownicę i ją odrzuca. W przypadku nie strącenia celu zawodnikowi naliczona będzie 10 sekundowa kara. Jeżeli prądownica nie zostanie zamknięta przed odłożeniem/odrzuceniem, zawodnik musi wrócić i zamknąć prądownicę. Jeżeli zawodnik skorzysta z pomocy innych osób (obsługa) przy zamykaniu prądownicy, zostanie naliczona kara w wysokości 2 sekund. Jeżeli prądownica otworzy się przy zetknięciu z podłożem kara nie zostanie naliczona, a zawodnik może przejść do kolejnego zadania
Zadanie V - Manekin. Zadanie polega na przeciągnięciu tyłem, na odległość ok. 30m, ważącego 80 kg manekina. Manekina nie można ciągnąć za ubranie, głowę, lub kończyny. Jeśli zawodnik wyjdzie poza swój tor zostanie naliczona kara 5 sekund chyba, że to nie przeszkodzi drugiemu zawodnikowi. Manekin nie może być niesiony. W każdym momencie musi dotykać do toru zawodów. Każdy kontakt z zawodnikiem konkurującym spowoduje dyskwalifikację zawodnika, który opuścił własny tor. Czas zatrzymuje się, gdy zawodnik i manekin całkowicie przekroczą linię mety. Sędzia zawodów, według własnego uznania, może przerwać uczestnictwo zawodnika, który w jego niezależnej opinii spowodował niebezpieczną sytuację. Sędzia Główny ma możliwość przerwania konkurencji, jeżeli uzna, że stan zdrowia zawodnika nie pozwala mu na bezpieczne kontynuowanie konkurencji. Zabronione jest rzucanie manekina po zakończeniu konkurencji. Dopuszczalne jest jedynie wypuszczenie manekina przez wyprostowanie łokci.

8. Kary:
falstart - zawodnik otrzymuje 5 sekund, bez przerywania biegu, bieg jest kontynuowany
pakiet rzucony za wcześnie - 2 sekundy
nieprawidłowe ułożenie węża w kontenerze na wieży - 2 sekundy
niewłaściwe ułożenie nóg na platformie - 10 sekund
pominięty stopień schodów przy zbieganiu - 2 sekundy za każdy stopień 

postawienie stopy na slizgu maszyny - 5 sekund
niecelne uderzenie młotem - 5 sekund
każdy brakujący cm przesunięcia sztaby - 1 sekund
niewłaściwe ułożenie młotka - 2 sekundy
przewrócenie lub ominięcie pachołka - 5 sekund
przedwczesne otwarcie prądownicy - 2 sekundy
nieprawidłowe zamknięcie prądownicy - 2 sekundy
nietrafienie do celu - 10 sekund
przekroczenie linii środkowej (przeszkodzenie rywalowi) - 5 sekund 
niezatrzymanie czasu - 2 sekundy
nieprawidłowe przekazanie pałeczki - 2 sekundy

9. Dyskwalifikacje:
błędne wykonanie zadania
niewłaściwy ubiór
upadek jakiegokolwiek przedmiotu z wieży (wąż, pałeczka, hełm itp.)
pominięcie wykonania zadania
niesportowe zachowanie (decyduje sędzia główny)
nieukończenie konkurencji w ciągu 6 minut (decyduje sędzia główny)
nadepnięcie na ślizg maszyny Kaiser 

10. Sztafeta - Przebieg rywalizacji sztafet, 3-5 zawodników. Zawodnicy startują w nieaktywnym sprzęcie ODO, obowiązują wszystkie zasady stosowane w konkurencji indywidualnej z wyjątkiem opisanych poniżej. Każda drużyna sztafetowa bierze udział w starcie eliminacyjnym na czas ( jeżeli jest zgłoszonych powyżej 16tu sztafet). Spośród wszystkich drużyn sztafetowych, które się zgłoszą, do następnego etapu kwalifikuje się 16 drużyn sztafetowych. Drabinkę pucharową tworzy się według czasów zajmowanych przez poszczególne drużyny w biegach eliminacyjnych. W następnych etapach drużyny biegną parami a o awansie do następnej rundy decyduje wygrany bieg. Tory ustalone są w według drabinki startowej. Na końcu jest rozgrywany bieg o 3 i 1 miejsce. Wymagania dotyczące sprzętu i umundurowania są takie same jak w konkurencji indywidualnej z tą różnicą, że nie jest używana maska powietrzna. Pałeczka musi być w posiadaniu członka zespołu realizującego w danym momencie zadanie. Pałeczka musi być przekazywana z ręki do ręki. Uczestnicy mogą zdecydować się na położenie jej na podłodze/nawierzchni, ale po wykonaniu zadania ten sam zawodnik musi podnieść pałeczkę i sam przekazać kolejnemu przed przejściem do kolejnego zadania. Utrata kontroli nad pałeczką (np. zapominając o jej podniesieniu) powoduje zatrzymanie postępu konkurencji do czasu aż ten sam zawodnik po nią wróci. Pałeczka może być umieszczona w kieszeni lub w innym miejscu nie można stosować gum/opasek na uda czy przedramiona. Zawodnik drużyny sztafetowej składającej się z mniejszej ilości zawodników niż 5 może wykonać więcej niż 1 zadanie pod rząd lub może wykonać zadania nienastępujące bezpośrednio po sobie. Przekazywanie pałeczki może odbywać się w nie więcej niż 5 miejscach toru:
Strefa 1 - w górnej części wieży, po złożeniu węża w skrzyni, prawidłowe przekazanie pałeczki następuje, gdy nogi zawodników są na podłodze ostatniego piętra. Zawodnik otrzymujący pałeczkę musi mieć jedną rękę na poręczy wieży. Zawodnik nie może dotykać liny w momencie otrzymywania pałeczki. Drugie przekazanie pałeczki może również nastąpić na wieży po wciągnięciu przez drugiego zawodnika węża na wieżę. Obaj zawodnicy, obiema nogami muszą znajdować się na wieży.
Strefa 2 - po całkowitym zejściu z wieży i przed wejściem na maszynę kaiser.
Strefa 3 - gdziekolwiek między maszyną kaiser, a pierwszym pachołkiem, ale tylko po umieszczeniu młota na macie. Zawodnik wykonujący jedno zadanie musi najpierw odłożyć młot na matę, nie może dotykać młotka i dopiero może przekazać pałeczkę następnemu zawodnikowi.
Strefa 4 - pomiędzy przedostatnim pachołka a przed linią zmian przy ostatnim pachołku.
Strefa 5 - po trafieniu w cel, zamknięciu prądownicy i jej odłożeniu a przed manekinem. Prądownicę może zamknąć tylko zawodnik, który trafiał cel. Zawodnik nie może dotknąć manekina, dopóki nie będzie w posiadaniu pałeczki.

11. Kary i dyskwalifikacje w sztafecie- kary i dyskwalifikacje analogiczne jak w biegach indywidualnych oraz:
Przekroczenie linii toru przez zawodników drużyny - 5 sek
Podniesienie pałeczki przez inną osobą niż ta, której upadła pałeczka - 5 sekund
Dotykanie jakiegokolwiek sprzętu przed przed otrzymaniem pałeczki - 2 sekundy

12. Tandem kobiet, mężczyzn i mix:
Obowiązują wszystkie zasady stosowane w konkurencji sztafeta z wyjątkiem opisanych poniżej. Każda para bierze udział w startach na czas analogicznie jak w startach indywidualnych. Zwycięzcą biegu tandemowego jest para, która uzyska najlepszy czas. Tandem liczy 2 zawodników/zawodniczek.
Zawodnicy mogą startować tylko w jednym tandemie w danej kategorii.
Jeden zawodnik/zawodniczka nie może wykonywać więcej niż 3 zadań.
Przekazanie pałeczki następuję w strefach jak w przypadku sztafet, z tym, że zmiana może nastąpić jedynie raz.

13. Klasyfikacja:
Pierwsze miejsce zajmie zawodnik/sztafeta lub tandem, który wykona zadanie w najkrótszym czasie uwzględniając doliczone punkty karne
Kolejne miejsca będą zajmowali zawodnicy z kolejnymi czasami zsumowanymi z punktami karnymi,
Klasyfikacja będzie odbywała się w następujących kategoriach:
Open-otwarta (wszyscy zawodnicy klasyfikowani wg tych samych zasad),

K-Kobiety (bez podziału na kat. wiekowe)
M40 (zawodnicy, którzy ukończyli 40 lat w dniu zawodów i nie przekroczyli 45 lat),
M45 (zawodnicy, którzy ukończyli 45 lat w dniu zawodów i nie przekroczyli 50 lat),
M50 (zawodnicy, którzy ukończyli 50 lat w dniu zawodów),
Najlepsza drużyna - pierwsze miejsce zajmie drużyna, w której suma czasów 3 najlepszych zawodników będzie najniższa. Jeśli drużyna posiada więcej niż 5 zawodników kolejni zawodnicy również są klasyfikowani, jako drużyna wg osiągniętych czasów. Przynależność do określonej drużyny każdy zawodnik deklaruje w formularzu rejestracyjnym i nie ma możliwości późniejszej zmiany drużyny. W tej klasyfikacji nieuwzględniane są kategorie wiekowe. Do jednej drużyny zakwalifikowani są zawodnicy, którzy podczas rejestracji podadzą identyczną nazwę drużyny.
W przypadku zgłoszenia się mniej niż 2 zawodników z danej kategorii wiekowej istnieje możliwości połączenia sąsiednich kategorii, decyduje sędzia główny 

14. Weryfikacja zawodników czynnych zawodowo:
zawodnik - funkcjonariusz PSP, OSP, innej JOP 
legitymacja służbowa strażaka PSP, OSP, JOP/oryginał
aktualne badania medyczne/oryginał (jeśli ksero to potwierdzone przez osobę upoważnioną) lub zaświadczenie lekarskie zezwalające na start/udział w zawodach sportowych, ubezpieczenie NNW, obejmujące ryzyko sportowe.

15. Weryfikacja zawodników emerytów PSP:
zawodnik - emeryt Państwowej Straży Pożarnej 
legitymacja emeryta Państwowej Straży Pożarnej/oryginał
zaświadczenie lekarskie zezwalające na start/udział w zawodach sportowych,
ubezpieczenie NNW, obejmujące ryzyko sportowe.

16.Organizator:
Obowiązkiem organizatora jest:
powołać kierownika zawodów, odpowiedzialnego za koordynację, przygotowania, przeprowadzenie zawodów,
przygotować obiekt, urządzenia oraz sprzęt do zawodów
wygrodzić plac zawodów, aby zapewnić bezpieczeństwo startującym zawodnikom oraz widzom.
zabezpieczyć jednakowe warunki uczestnictwa dla zawodników i ekip biorących udział w zawodach oraz sprawny i sprawiedliwy przebieg rywalizacji sportowej,
opracować szczegółowy program zawodów
zapewnić pomoc medyczno-sanitarną,
utrzymać ład i porządek na placu zawodów
zapewnić właściwą oprawę wizualną zawodów oraz nagłośnienie (zgodnie z prawem autorskim) i informację spikerską na obiekcie.
zapewnić ubezpieczenie OC zawodów

17. Postanowienia końcowe:
Po zakończeniu zawodów należy ustalić kolejność zajmowanych miejsc we wszystkich rozgrywanych kategoriach, ewentualne wypadki lub uwagi powinny być zapisane w protokole podpisanym przez sędziego głównego zawodów.
Zwycięzcy poszczególnych kategorii zostaną uhonorowani przez organizatora, nagrodami lub medalami lub dyplomami. Liczbę i rodzaj uhonorowania ustala organizator przed rozpoczęciem zawodów.
Każdy zawodnik w ramach opłaty wpisowej otrzyma zadeklarowany pakiet zawodnika, ciepły posiłek, wodę, napoje gorące. Rodzaj i poszczególne elementy pakietu zawodnika ustali organizator i poda do wiadomości przed rozpoczęciem zawodów