HR GÓRĄ!!!!! czyli partnerstwo w biznesie

15 Listopada 2019, 12:00-15:00 (Piątek)

Zobacz na mapie

To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.

REGULAMIN SZKOLENIA

Regulamin i zasady udziału w szkoleniach i warsztatach realizowanych przez WEM consulting sp. z o. o.

Regulamin udziału w szkoleniach i warsztatach realizowanych przez WEM consulting sp. z o. o.

Informacje ogólne

Regulamin dotyczy zasad udziału w szkoleniach i warsztatach organizowanych przez firmę WEM consulting sp. z o. o. zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000722290, NIP 9562333094.

1. Zgłoszenie uczestnictwa

1. Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu należy przesłać, korzystając z formularza WEM consulting sp. z o. o. lub przez portal evenea.pl - w zależności od formuły organizowanego szkolenia.

2. Najpóźniej w ciągu 3 dni osoba zgłaszająca się otrzyma w formie wiadomości e-mail na podany przez nią adres, informację dotyczącą szkolenia od firmy WEM consulting sp. z o.o. lub z portalu evenea.pl

3. Zgłoszenia przyjmowane są zgodnie z kolejnością ich wpływu.

4. W przypadku zamknięcia listy uczestników pojawi się na ten temat stosowna informacja na stronie internetowej Firmy na portalu evenea.pl lub na facebook.com.

2. Rezygnacja z uczestnictwa

1. Jeżeli uczestnik lub inna osoba zgłaszająca uczestnika jest konsumentem, ma prawo - zgodnie z ustawą o ochronie praw konsumentów - do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od zawarcia umowy, tj. przesłania rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu - z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 poniżej.

2. Rezygnację z uczestnictwa, równoznaczną z odstąpieniem od umowy, należy zgłosić mailowo.

3. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie do 7 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia wpłacona kwota zostanie zwrócona w całości na konto, z którego została przelana.

4. W przypadku rezygnacji ze szkolenia w terminie krótszym niż 7 dni, nie później jednak niż na 5 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia, zostanie zwrócona połowa wpłaconej kwoty, na konto, z którego została przelana.

5. W razie rezygnacji złożonej później niż 5 dni przed szkoleniem lub niestawienia się na szkoleniu organizator zachowuje prawo do pełnego wynagrodzenia, co oznacza, że kwota, ani żadna jej część, nie zostanie zwrócona.

3. Odwołanie szkolenia lub zmiana terminu

1. WEM consulting sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu szkolenia w przypadku: choroby trenera, zebrania się zbyt małej grupy uczestników lub innych zdarzeń losowych.

2. W przypadku odwołania szkolenia wszyscy uczestnicy zostaną o tym niezwłocznie powiadomieni, a wpłacone zaliczki zwrócone na konto.

3. W przypadku zmiany terminu szkolenia wszyscy uczestnicy otrzymają wiadomość z prośbą o informację dotyczącą udziału w szkoleniu w nowym terminie lub rezygnacji. Zależnie od indywidualnej decyzji uczestnika wpłacona zaliczka zostanie zwrócona lub zaliczona na poczet opłaty za udział w innym terminie.

4. Opłaty

1. Warunkiem udziału w szkoleniu jest dokonanie opłaty zgodnie z informacją o terminie i wysokości opłaty przekazaną w wiadomości e-mail, wysłanej jako odpowiedź do osoby zgłaszającej udział lub na portalu evenea.pl.

2. Brak opłaty we wskazanym terminie rozumiany jest jako rezygnacja z udziału w szkoleniu.

3. Opłaty dokonywane są na konto bankowe o numerze 91114020040000390277496272 mBank,WEM consulting sp. z o. o. ul. Włocławska 167, 87-100 Toruń. W tytule przelewu należy wskazać następujące dane: tytuł szkolenia, termin realizacji, imię i nazwisko uczestnika/ki lub na konto podane przez portal evenea.pl, jeżeli szkolenie jest organizowane przy udziale evenea.pl.

4. Na życzenie klienta organizator wystawi fakturę.

5. Faktura rozliczeniowa jest wystawiana w terminie 7 dni od realizacji usługi i przesyłana w wersji elektronicznej.

5. Rabaty

Wysokość rabatów jest określana indywidualnie dla każdego szkolenia.

6. Prawa autorskie

Wszystkie szkolenia realizowane przez WEM consulting sp. z o. o. są chronione prawem autorskim. Kopiowanie materiałów szkoleniowych i/lub nagrywanie szkoleń, a także udostępnianie takich materiałów i nagrań osom trzecim jest zabronione.