To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.

Regulamin IX Konferencji dla Liderów Biznesu

Regulamin IX Konferencji

Dla Liderów Biznesu

I. Postanowienia ogólne

1. IX Konferencja dla Liderów Biznesu, zwana w dalszej części Regulaminu "Konferencją", odbędzie się dnia 10 marca 2022 roku w studio w Warszawie ul. Chałubińskiego 8, zwanym w dalszej części Regulaminu "Studiem".

2.Organizatorem Konferencji jest Fundacja Humanites - Sztuka Wychowania z siedzibą w Warszawie, ul. Nowogrodzka 56/7, 00-695 Warszawa, NIP 524-27-22-596, tel. + 48 22 621 90 11, e-mail: biuro@humanites.pl, zwana w dalszej części Regulaminu "Organizatorem".

3.Oficjalny serwis internetowy Konferencji znajduje się pod adresem www.humanites.pl.

4.Konferencja dedykowana jest dla Liderów Biznesu.

5.Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Konferencji pod adresem wskazanym w pkt 3 powyżej.

II. Warunki uczestnictwa

1.Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest uprzednie:

(a) dokonanie zgłoszenia poprzez rejestrację on-line na stronie internetowej Konferencji oraz

(b) zakup biletu za pośrednictwem strony internetowej Konferencji, z której nastąpi automatyczne przekierowanie na serwis Evenea bądź bezpośrednio przez serwis Evenea.

Po dopełnieniu ww. warunków osoba staje się uczestnikiem Konferencji, zwana dalej "Uczestnikiem".

2.W celu dokonania rejestracji oraz zakupu biletu, o których mowa w pkt 1 powyżej, w formularzu wymagane będzie podanie co najmniej następujących informacji: imię, nazwisko, adres e-mail, telefon, stanowisko, nazwa firmy, dane do faktury (jeśli dotyczy) oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora i upublicznienie wizerunku.

3.Bilet oraz link do pobrania faktury zostaną przesłane na adres e-mail podany
w formularzu, o którym mowa w pkt 2 powyżej, po dokonaniu płatności przez Uczestnika.

4.Sprzedaż biletów na udział w Konferencji odbywa się do dnia 10.03.2022 r. włącznie.

5.Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia sprzedaży biletów w dowolnym terminie w przypadku wyczerpania wolnych miejsc.

III. Koszty uczestnictwa i płatności

1.Organizator wyróżnia dwa typy uczestnictwa w Konferencji: indywidualne oraz rodzinne.

2.Organizator wyróżnia następujące rodzaje biletów:

2.1.Bilet VIP  z możliwością uczestnictwa w formie stacjonarnej w studiu oraz on-line - limit biletów do 100 sztuk - w cenie 1599 zł netto (1966,77 zł brutto) / uczestnictwo dla 1 osoby.

2.2. Bilet z  możliwością uczestnictwa w formie on-line w cenie 550 zł netto (676,50 zł brutto)

3.Wraz z dokonaniem opłaty za bilet Uczestnik upoważnia Organizatora do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy oraz wyraża zgodę na wysłanie jej, bądź linku do jej pobrania na adres e-mail wskazany w formularzu.

IV. Rezygnacja z uczestnictwa

1.Rezygnacja (odstąpienie) Uczestnika z uczestnictwa w Konferencji może nastąpić wyłącznie w drodze oświadczenia przesłanego Organizatorowi drogą elektroniczną lub listem poleconym na adresy Organizatora, o których mowa w pkt I.2. Regulaminu.

2. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Konferencji bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty rejestracji i zakupu biletu. (Nie dotyczy uczestników dokonujących zakupu biletów później niż 31 stycznia 2022 r.)

3.W przypadku dokonania rezygnacji na warunkach określonych w ust. IV.2. niniejszego Regulaminu zwrotowi podlegają wszelkie dokonane dotychczas świadczenia, w szczególności Organizator zwraca Uczestnikowi całość kwoty uiszczonej tytułem zapłaty za bilet .

4.W przypadku rezygnacji Uczestnika z uczestnictwa w Konferencji, w terminie późniejszym niż 14 dni od daty rejestracji i zakupu biletu, zwrot przez Organizatora kwoty uiszczonej tytułem zapłaty za bilet następuje na poniższych warunkach (decyduje data wpływu rezygnacji, o której mowa w ust. IV.1. niniejszego Regulaminu):

a) rezygnacja złożona w terminie do 31 stycznia 2022 r. - zwrot pełnej opłaty, b) rezygnacja złożona w terminie do 14 lutego 2022 r. - zwrot 50% opłaty,

c) rezygnacja złożona w terminie po 15 lutego 2022 r. - Uczestnikowi nie przysługuje prawo zwrotu opłaty.

5.Uczestnik w każdej chwili, do dnia rozpoczęcia Konferencji, może wyznaczyć na swoje miejsce innego Uczestnika przesyłając informację drogą elektroniczną na adres e-mail Organizatora wskazany w ust. I.2. niniejszego Regulaminu.

V. Reklamacje

1.Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konferencji należy kierować do Organizatora w formie pisemnej listem poleconym na adres Organizatora, o którym mowa w ust. I.2. niniejszego Regulaminu, w terminie 7 dni od dnia zakończenia Konferencji.

2.Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 30 dni od dnia ich doręczenia, a odpowiedź na nie zostanie przesłana w formie pisemnej na adres wskazany przez reklamującego Uczestnika.

VI. Organizacja i bezpieczeństwo

1.Uczestnik Konferencji jest zobowiązany do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, przepisów BHP i przepisów przeciwpożarowych, jakie obowiązują na terenie studia.

2.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników Konferencji, które zostały zgubione, zniszczone lub skradzione w trakcie trwania Konferencji.

3.Uczestnik Konferencji ponosi pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia i szkody w trakcie trwania Konferencji.

4.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone Uczestnikowi będące następstwem działań siły wyższej. Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenie bądź połączenie zdarzeń lub okoliczności, niezależnych od Organizatora, które zasadniczo utrudniają lub uniemożliwiają wykonywanie zobowiązań Organizatora, a których Organizator nie mógł przewidzieć ani im zapobiec lub przezwyciężyć poprzez działanie z dochowaniem należytej staranności.

5. Obostrzenia związane z pandemią COVID-19

W związku z trwającą pandemią koronawirusa oraz dotyczącymi jej obostrzeniami w konferencji w trybie stacjonarnym może wziąć udział ograniczona liczba osób. Organizator zastrzega sobie także możliwość odwołania opcji udziału stacjonarnego w Konferencji w zależności od sytuacji epidemicznej.

W stacjonarnej wersji Konferencji mogą wziąć udział osoby, które zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą:

  • nie są zakażone wirusem COVID-19;
  • nie mają objawów zakażenia wirusem COVID-19 takich jak duszność, podwyższona temperatura ciała czy inne objawy przeziębieniowe;
  • nie przebywają na kwarantannie ani pod nadzorem epidemiologicznym;
  • w ciągu ostatnich 10 dni przed Konferencją nie miały bezpośredniego kontaktu z osobą zakażoną wirusem COVID-19;

oraz spełniają poniższe warunki:

  • są zaszczepione przeciw COVID-19 szczepionką dopuszczoną w UE, przyjęły wymaganą liczbę dawek szczepionki co najmniej 14 dni przed Konferencją oraz okazały przy wejściu na wydarzenie ważne zaświadczenie o szczepieniu na COVID-19 (Unijny Certyfikat Covid);
  • mają negatywny wyniku testu na COVID-19 wykonanego maksymalnie 48 godzin przed rozpoczęciem Konferencji i okażą go przy wejściu (lub zgodzą się na wykonanie testu przed wejściem na Konferencję, gdy organizator zapewni możliwość przeprowadzenia testów na miejscu);
  • przy wejściu na Konferencję złożą pisemne oświadczenia, że nie są zakażone wirusem COVID-19 ani nie przebywają na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym.

VII. Oświadczenie, zgody i obowiązek informacyjny

1.Uczestnik dokonując rejestracji zobowiązany jest do wyrażenia zgody na nieodpłatne utrwalenie i wykorzystanie swojego wizerunku przez Organizatora w całości i fragmentach na potrzeby dokumentacji fotograficznej i filmowej z wydarzenia dla celów działań promocyjno-informacyjnych związanych z działalnością Organizatora.

2.Uczestnik dokonując rejestracji zobowiązany jest do wyrażenia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji Konferencji (zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej "RODO").

3.Uczestnik dokonując rejestracji uprawniony jest do wyrażenia zgody na wprowadzenie do bazy Fundacji Humanites - Sztuka Wychowania i przetwarzanie danych osobowych zamieszczonych w formularzu, w szczególności w postaci imienia, nazwiska, telefonu oraz adres e-mail, w celu informowania drogą poczty elektronicznej o działaniach oraz ofercie produktów i usług Fundacji Humanites - Sztuka Wychowania zgodnie z celami statutowymi Fundacji, stosowanie do art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

4.Administratorem danych osobowych Uczestnika zgromadzonych w związku z Konferencją jest Fundacja Humanites - Sztuka Wychowania z siedzibą w Warszawie, ul. Nowogrodzka 56/7, 00-695 Warszawa (dalej "Fundacja").

5.Fundacja posiada wyznaczonego inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się skontaktować pod nr tel. 504 144 784 lub e-mailem: zofia.dzik@humanites.pl.

6.Celem przetwarzania danych osobowych Uczestnika jest umożliwienie kontaktu z Uczestnikiem w związku ze zgłoszeniem uczestnictwa w VI Konferencji dla Liderów Biznesu lub w innych inicjatywach społecznych podejmowanych przez Fundację, a które odbywać się będzie wyłącznie za Pani/Pana zgodą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

7.Dane osobowe Uczestnika mogą być odbierane przez osoby współpracujące z Fundacją przy inicjatywach lub wydarzeniach, na potrzeby których dane będą przetwarzane; dane mogą być także przekazane podwykonawcom lub współpracownikom, doradcom (podatkowym, prawnym) Fundacji.

8. Na żądanie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego pełniącego nadzór epidemiologiczny na danym terenie oraz służb porządkowych Organizator Konferencji ma obowiązek przekazania wymienionym organom danych osobowych uczestników Konferencji.

9. Dane osobowe Uczestnika nie będą przekazywane - do państwa trzeciego - poza Europejski Obszar Gospodarczy; dane osobowe Uczestnika będą przechowywane przez czas niezbędny do zrealizowania celu lub do czasu wycofania zgody na ich wykorzystanie.

10. Uczestnikowi przysługuje prawo do żądania od Fundacji dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych.

11. Uczestnikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przed cofnięciem zgody.

12. Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

13. Podanie przez Uczestnika danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, jednakże zaniechanie w tym zakresie powoduje niemożliwość uczestnictwa w realizacji celu określonego w pkt 5 powyżej.

14. Uczestnik Konferencji oświadcza, że dane i informacje zawarte w formularzu zgłoszeniowym są zgodne z prawdą.

15. Zarejestrowanie się jako Uczestnik Konferencji jest potwierdzeniem zapoznania się
i akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu.

VIII. Postanowienia końcowe

1.Organizator ustala program Konferencji oraz ma prawo dokonywania w nim zmian także w dniu, w którym odbywa się Konferencja, w tym ma prawo do zmian rozkładu czasowego, kolejności wystąpień i zmiany prelegentów, o czym informuje Uczestników.

2.Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu lub odwołania Konferencji z istotnych, niedających się wcześniej przewidzieć przyczyn. W przypadku odwołania Konferencji Organizator w terminie 14 dni od dnia odwołania dokona zwrotu całości kwoty wniesionej przez Uczestnika tytułem zapłaty za bilet.

3.Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Konferencji będą
w pierwszej kolejności rozpatrywane na drodze polubownej.

4.Wszelkie wątpliwości w zakresie rozumienia zapisów Regulaminu wyjaśnia Organizator.

5.Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji na stronie internetowej Konferencji.

6.Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z dniem opublikowania zaktualizowanej treści Regulaminu na stronie internetowej Konferencji, o czym Uczestnicy zostają niezwłocznie informowani z wykorzystaniem podanych przez nich adresów e-mail.