To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.

Regulamin

REGULAMIN

XIII KONGRESU PRAWA UPADŁOŚCIOWEGO I RESTRUKTURYZACYJNEGO

INSO 2021

§ 1.

SŁOWNICZEK

Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:

a)"Formularzu Rejestracyjnym" - rozumie się przez to formularz udostępniony na platformie Evenea (www.https://evenea.pl/pl), służący do zgłaszania przez Uczestników udziału w Konferencji o tytule "XIII Kongres Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego - INSO 2021 - Upadłość i restrukturyzacja a konkurencyjność gospodarki", a także dokonywania płatności,

b)"Konferencji" - rozumie się przez to Konferencję o tytule "XIII Kongres Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego - INSO 2021 - Upadłość i restrukturyzacja a konkurencyjność gospodarki" organizowaną w formule online w dniu 5 listopada 2021 r.,

c)"Organizatorach" - rozumie się przez to:

-Instytut Allerhanda, z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Jana Dekerta 18, 30-703 Kraków, wpisany do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr. KRS 0000364125, NIP 676-242-91-76, REGON 121345308,

-spółkę " Kronos Investments" Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością  z siedzibą w Krakowie, ul. Królewska 65 A /1, 30-081 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000354652, NIP: 6772342293,

d)"Regulaminie" - rozumie się przez to niniejszy dokument,

e)"Serwisie Internetowym Konferencji" - rozumie się przez to serwis internetowy wykorzystany do przeprowadzenia Konferencji,który umożliwia strumieniowe przesyłanie własnych plików audio i wideo poprzez Internet przy użyciu dostępnych funkcjonalności

f)"Uczestnikach" - rozumie się przez to osoby, które zgłosiły swoje Uczestnictwo w Konferencji na zasadach określonych w Regulaminie poprzez Formularz Rejestracyjny,

g)"Umowie" - rozumie się przez to umowę zawartą pomiędzy Uczestnikiem a spółką "Kronos Investments" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością , w której to Umowie spółka "Kronos Investments" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zobowiązuje się zorganizowania Konferencji w formie online za pośrednictwem Serwisu Internetowego Konferencji

h)Wynagrodzenie Organizatorów, jest określone w Serwisie Internetowym Konferencji. Pozostałe obowiązki i uprawnienia stron wynikające z Umowy precyzują zapisy Regulaminu. Zawarcie Umowy następuje wraz z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia przez Organizatorów.

§ 2.

ZAWARCIE UMOWY

1.Umowa zostaje zawarta poprzez zgłoszenie uczestnictwa za pośrednictwem Formularza Rejestracyjnego zamieszczonego w serwisie evenea.pl.

2.Zamieszczenie przez Organizatora Formularza Rejestracyjnego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny. Wysłanie przez Uczestnika zgłoszenia za pośrednictwem Formularza Rejestracyjnego oraz uiszczenie wymaganej opłaty stanowi ofertę z zastrzeżeniem ust. 4 niżej, a odpowiedź Organizatora na przesłane zgłoszenie za przyjęcie oferty. Umowa zostaje zawarta w chwili otrzymania przez Uczestnika drogą elektroniczną odpowiedzi Organizatora potwierdzającej rejestrację.

3.Regulamin stanowi integralną część Umowy.

4.Zgłoszenie uczestnictwa za pośrednictwem Formularza Rejestracyjnego jest dla Uczestnika Konferencji wiążące i rodzi skutki prawne wynikające z Regulaminu. W terminie 4 dni roboczych Organizatorzy poinformują Uczestnika o przyjęciu zgłoszenia lub odmowie przyjęcia zgłoszenia. Brak takiej informacji w powyższym terminie oznacza nieprzyjęcie zgłoszenia.

5.Organizatorzy zastrzegają sobie prawo odstąpienia od Umowy do dnia 4 listopada 2021 r.

§ 4.

ORGANIZACJA KONFERENCJI

1.Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie Konferencji, w szczególności w związku z pojawieniem się nowych aktualnych tematów czy też potwierdzenia bądź rezygnacji z uczestnictwa przez niektórych prelegentów. Z tego tytułu Uczestnikowi nie przysługują względem Organizatorów żadne roszczenia.

2.Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany terminu Konferencji z przyczyn od niego niezależnych. Organizatorzy nie pokrywają kosztów dodatkowych poniesionych przez Uczestnika w związku z udziałem w Konferencji.

3.Organizatorzy nie odpowiadają za niemożliwość lub trudności w przeprowadzeniu Konferencji, wynikające z przyczyn od niego niezależnych, w tym w szczególności z powodu:

a)problemów technicznych związanych z przeprowadzeniem konferencji w formie online, w tym za jakość połączenia internetowego, obniżenia szybkości tranferu danych, wady teletransmisyjnej, awarii urządzeń lub przerwaniem połączenia etc.,

b)siły wyższej, tj. zdarzenia lub okolicznści nie dającej się przewidzieć, które znajduja się poza kontrolą Stron oraz których - jeśli nastąpią lub się wydarzą - nie można było uniknąć ani opanować, w wyniku których Organizator nie jest w stanie prawidłowo wykonać zobowiązań wynikających z Umowy, w tym okoliczności wywołane pandemią COVID-19,

c)działań osób trzecich zakłócających lub w jakikolwiek inny sposób wpływających na funkcjonowanie Serwisu Internetowego Konferencji lub przebieg Konferencji,

d)działań partnerów, sponsorów lub innych podmiotów zaangażowanych w organizację Konferencji.

4.Zabronione jest nagrywanie Konferencji bez zgody Organizatorów.

5.Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za formę i instrumenty przekazu marketingowego, które kierowane są przez partnerów, sponsorów lub inne podmioty zaangażowane w organizację Konferencji.

6.Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zablokowania Uczestnikowi dostępu do Konferencji w przypadku, gdy działania Uczestnika naruszają porządek publiczny, negatywnie wpływają na dobre imię Organizatorów lub w inny sposób wyrządzają lub mogą wyrządzić mu szkodę.

7.Przebieg Konferencji będzie rejestrowany z wykorzystaniem urządzeń rejestrujących dźwięk i obraz (zdjęcia, nagrania audio-wideo).

§ 5.

REKLAMACJE

1.Wszelkie reklamacje Uczestników wobec Organizatorów powinny być przesyłane na adres Organizatorów w formie pisemnej pod rygorem bezskuteczności.

2.Reklamacje Uczestników mogą być zgłaszane nie później niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia Konferencji.

§ 6.

DANE OSOBOWE

  1. Organizatorzy przetwarzają dane osobowe Uczestników Konferencji takie jak: dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, adres e-mail, adres IP, NIP, firma, numer rachunku bankowego) oraz dane adresowe (kod, kraj, miasto, ulica, numer domu, adres prowadzonej działalności gospodarczej), a także w przypadku wykorzystywania kamer i mikrofonów również wizerunku i głosu.

2.Administratorami danych osobowych Uczestników Konferencji są Organizatorzy:

-Instytut Allerhanda, z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Jana Dekerta 18, 30-703 Kraków, wpisany do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr. KRS 0000364125, NIP 676-242-91-76, REGON 121345308,

-spółka " Kronos Investments" Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Królewska 65 A /1, 30-081 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000354652, NIP: 6772342293.

  1. Organizatorzy wspólnie decydują o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych uczestników INSO 2021, zatem są wspoładministratorami danych osobowych w rozumieniu art. 26 RODO.
  1. Organizatorzy przetwarzają dane osobowe Uczestników Konferencji:

a)w celu zawarcia i realizacji Umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO). Organizatorzy potrzebują danych osobowych Uczestników Konferencji by: oznaczyć stronę Umowy, rozliczyć płatności, umieścić imię i nazwisko Uczestnika na liście obecności Konferencji, wydać mu identyfikator oraz materiały na Konferencję, wydać certyfikat uczestnictwa w Konferencji etc.;

b)w celu wypełnienia prawnego obowiązku ciążącego na Organizatorach, związanego w szczególności obowiązków podatkowych i rachunkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

c)ze względu na uzasadnione interesy Organizatorów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), związane z:

-przeprowadzeniem konferencji wymagającej wykorzystania urządzeń rejestrujących dźwięk i obraz (zdjęcia, nagrania audio-wideo),

-oferowaniem przez Organizatorów swoich usług (marketing bezpośredni),

-dochodzeniem roszczeń lub ochroną przed roszczeniami, udostępnianiem (również komercyjnym) dźwięku i obrazu z Konferencji (zdjęcia, nagrania audio-wideo), w szczególności w Serwisie Internetowym Konferencji, na stronach internetowych Organizatora, a także w innych materiałach promocyjnych, jak również Uczestnikom Konferencji, którzy odpłatnie wykupili dostęp do nagrania audio-wideo.

  1. Uczestnicy Konferencji nie mają obowiązku przekazania Organizatorom danych osobowych. Żaden przepis prawa lub umowa nie zobowiązuje Uczestników Konferencji do podania Organizatorom swoich danych osobowych. Przekazanie Organizatorom danych osobowych stanowi jednak warunek zawarcia Umowy.
  1. Jeśli ma to związek z celami przetwarzania danych osobowych, Organizatorzy przekazują dane osobowe Uczestników Konferencji różnym grupom odbiorców. W związku z tym dane osobowe mogą zostać przekazane firmom zewnętrznym, które świadczą dla Organizatorów usługi, np. dostawcom systemów informatycznych (dane umieszczamy w środowisku IT). Organizatorzy przekazują Dane osobowe spółce "EventLabs" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, który jest właścicielem serwisu internetowego www.evenea.pl, świadczącego świadczy usługi związane z organizacja i promocją Konferencji, a także podmiotom uczestniczącym w realizacji płatności elektronicznych. Ponadto dane osobowe będą przekazane firmie, która będzie świadczyła usługi związane z organizacją Konferencji w formie online. W przypadku wyrażenia zgody przez Uczestników Organizatorzy mogą przekazać dane osobowe również innym administratorom, np. sponsorom Konferencji.
  1. Organizatorzy przetwarzają dane osobowe uczestników Konferencji przez okres 6 lat od dnia zakończenia konferencji.
  1. Uczestnicy mają prawo:

a)dostępu do danych osobowych,

b)uzupełnienia lub sprostowania danych osobowych jeśli dane są nieprawidłowe lub są niekompletne,

c)jeśli podstawą przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes Organizatorów, Uczestnik może wnieść sprzeciw. Sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego jest bezwarunkowy. Jeśli Organizatorzy przetwarzają dane osobowe w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów, niezwiązanych z marketingiem bezpośrednim, Uczestnik może zgłaszając sprzeciw musi go uzasadnić swoją szczególną sytuacją.

d)usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) jeśli są spełnione dodatkowe warunki, w szczególności gdy Organizator nie potrzebuje danych osobowych Uczestników do celów w jakim zostały zebrane lub przetwarzane. Uczestnik nie może domagać się usunięcia danych osobowych jeśli podstawą ich przetwarzania jest wykonanie ciążących na Organizatorach ustawowych obowiązków.

e)ograniczenia przetwarzania danych osobowych do przechowywania danych, gdy np. Uczestnik zakwestionuje prawidłowość przetwarzania danych osobowych (na okres pozwalający Organizatorowi sprawdzić czy Twoje dane osobowe są prawidłowo przetwarzane), zgłosi sprzeciw (do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy dotyczące organizatorów są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu).

f)jeśli Organizator przetwarza dane osobowe: (1) na podstawie zgody lub w celu niezbędnym do wykonania umowy, (2) w sposób zautomatyzowany (czyli w środowisku IT), Uczestnik może żądać aby Organizatorzy przesłali dane osobowe w pliku, w powszechnie dostępnym formacie, w ustrukturyzowany sposób, Uczestnikowi lub wskazanemu przez niego administratorowi.

g)wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 7.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne obowiązujące przepisy prawa.

2.Nieważność, bezskuteczność lub niemożliwość wykonania niektórych z postanowień Regulaminu nie ma wpływu na ważność skuteczność lub wykonalność pozostałych jego postanowień. W takim wypadku Regulamin wiąże nadal jako całość, a w miejsce postanowień dotkniętych wadami wchodzą postanowienia umowne o treści dopuszczalnej prawem, realizujące w najszerszym dopuszczalnym stopniu cel Regulaminu oraz Umowy.