To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.

Klauzula informacyjna RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA - RODO

  1. Organizatorzy przetwarzają dane osobowe Uczestników Konferencji takie jak: dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, adres e-mail, adres IP, NIP, firma, numer rachunku bankowego) oraz dane adresowe (kod, kraj, miasto, ulica, numer domu, adres prowadzonej działalności gospodarczej)), a także w przypadku wykorzystywania kamer i mikrofonów również wizerunku i głosu.

2.Administratorami danych osobowych Uczestników Konferencji są Organizatorzy:

-Instytut Allerhanda, z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Jana Dekerta 18, 30-703 Kraków, wpisany do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr. KRS 0000364125, NIP 676-242-91-76, REGON 121345308,

-spółka " Kronos Investments" Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Królewska 65 A /1, 30-081 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000354652, NIP: 6772342293.

  1. Organizatorzy wspólnie decydują o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych uczestników INSO 2020, zatem są wspoładministratorami danych osobowych w rozumieniu art. 26 RODO.
  1. Organizatorzy przetwarzają dane osobowe Uczestników Konferencji:

a)w celu zawarcia i realizacji Umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO). Organizatorzy potrzebują danych osobowych Uczestników Konferencji by: oznaczyć stronę Umowy, rozliczyć płatności, umieścić imię i nazwisko Uczestnika na liście obecności Konferencji, wydać mu identyfikator oraz materiały na Konferencję, wydać certyfikat uczestnictwa w Konferencji etc.;

b)w celu wypełnienia prawnego obowiązku ciążącego na Organizatorach, związanego w szczególności obowiązków podatkowych i rachunkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

c)ze względu na uzasadnione interesy Organizatorów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), związane z:

-przeprowadzeniem Konferencji wymagającej wykorzystania urządzeń rejestrujących dźwięk i obraz (zdjęcia, nagrania audio-wideo),

-oferowaniem przez Organizatorów swoich usług (marketing bezpośredni),

-dochodzeniem roszczeń lub ochroną przed roszczeniami,

-udostępnianiem (również komercyjnym) dźwięku i obrazu z Konferencji (zdjęcia, nagrania audio-wideo), w szczególności w Serwisie Internetowym Konferencji, na stronach internetowych Organizatora, a także w innych materiałach promocyjnych, jak również Uczestnikom Konferencji, którzy odpłatnie wykupili dostęp do nagrania audio-wideo.

  1. Uczestnicy Konferencji nie mają obowiązku przekazania Organizatorom danych osobowych. Żaden przepis prawa lub umowa nie zobowiązuje Uczestników Konferencji do podania Organizatorom swoich danych osobowych. Przekazanie Organizatorom danych osobowych stanowi jednak warunek zawarcia Umowy.
  1. Jeśli ma to związek z celami przetwarzania danych osobowych, Organizatorzy przekazują dane osobowe Uczestników Konferencji różnym grupom odbiorców. W związku z tym dane osobowe mogą zostać przekazane firmom zewnętrznym, które świadczą dla Organizatorów usługi, dostawcom systemów informatycznych (dane umieszczamy w środowisku IT). Organizatorzy przekazują Dane osobowe spółce "EventLabs" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, który jest właścicielem serwisu internetowego www.evenea.pl, świadczącego świadczy usługi związane z organizacją i promocją Konferencji, a także podmiotom uczestniczącym w realizacji płatności elektronicznych. Ponadto dane osobowe będą przekazane firmie, która będzie świadczyła usługi związane z organizacją Konferencji w formie online. W przypadku wyrażenia zgody przez Uczestników Organizatorzy mogą przekazać dane osobowe również innym administratorom, np. sponsorom Konferencji.
  1. Organizatorzy przetwarzają dane osobowe uczestników Konferencji przez okres 6 lat od dnia zakończenia konferencji.
  1. Uczestnicy mają prawo:

a)dostępu do danych osobowych,

b)uzupełnienia lub sprostowania danych osobowych jeśli dane są nieprawidłowe lub są niekompletne,

c)jeśli podstawą przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes Organizatorów, Uczestnik może wnieść sprzeciw. Sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego jest bezwarunkowy. Jeśli Organizatorzy przetwarzają dane osobowe w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów, niezwiązanych z marketingiem bezpośrednim, Uczestnik może zgłaszając sprzeciw musi go uzasadnić swoją szczególną sytuacją.

d)usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) jeśli są spełnione dodatkowe warunki, w szczególności gdy Organizator nie potrzebuje danych osobowych Uczestników do celów w jakim zostały zebrane lub przetwarzane. Uczestnik nie może domagać się usunięcia danych osobowych jeśli podstawą ich przetwarzania jest wykonanie ciążących na Organizatorach ustawowych obowiązków.

e)ograniczenia przetwarzania danych osobowych do przechowywania danych, gdy np. Uczestnik zakwestionuje prawidłowość przetwarzania danych osobowych (na okres pozwalający Organizatorowi sprawdzić czy Twoje dane osobowe są prawidłowo przetwarzane), zgłosi sprzeciw (do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy dotyczące organizatorów są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu).

f)jeśli Organizator przetwarza dane osobowe: (1) na podstawie zgody lub w celu niezbędnym do wykonania umowy, (2) w sposób zautomatyzowany (czyli w środowisku IT), Uczestnik może żądać aby Organizatorzy przesłali dane osobowe w pliku, w powszechnie dostępnym formacie, w ustrukturyzowany sposób, Uczestnikowi lub wskazanemu przez niego administratorowi.

g)wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.