To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.

Regulamin uczestnictwa

REGULAMIN

1. Organizatorem Podkarpackiego Forum Innowacji - Kongresu Profesjonalistów IT jest Stowarzyszenie Informatyka Podkarpacka z siedzibą w Rzeszowie, ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów,

2. Warunkiem udziału w Kongresie jest wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego w serwisie Evenea. Najpóźniej do 22 września 2020 r.

3. Poprzez uczestnika Kongresu rozumie się osobę fizyczną, która w codziennej pracy zajmuje się zagadnieniami z zakresu szeroko rozumianego IT.

4. Każdy Uczestnik powinien dokonać osobistego zgłoszenia udziału w Kongresie.

5. Uczestnik ma obowiązek podania w formularzu rejestracyjnym poprawnych danych.

6. Uczestnik po zarejestrowaniu się na Kongres otrzyma na zadeklarowanego e-maila potwierdzenie rejestracji.

7. Udział w Kongresie jest bezpłatny.

8. Liczba zgłoszeń jest ograniczona. O udziale w Kongresie decyduje kolejność zgłoszeń.

9. Uczestnicy Kongresu będą zobowiązani do przestrzegania zasad reżimu sanitarnego wynikającego z przepisów Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego, w tym m.ni. zachowania odpowiedniego (2-metrowego dystansu) oraz przebywania przez cały czas trwania wydarzenia w maseczkach i/lub przyłbicach ochronnych.

9. Kongres odbędzie się dnia 30 września 2020 r. w Hotelu Bristol Tradition & Luxury w Rzeszowie.

10. Przepisy Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa w Kongresie i obowiązują wszystkich Uczestników.

11. Przesłanie zgłoszenia do Organizatora jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez Uczestnika Regulaminu Kongresu.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Drogi Uczestniku!/Droga Uczestniczko!
w wykonaniu obowiązku informacyjnego z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako "RODO", niniejszym informujemy, że:
1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Stowarzyszenia Informatyka Podkarpacka z siedzibą w Rzeszowie, adres: ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, wpisana do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000258660 , NIP: 517-01-86-928 , REGON: 180142080 , adres e-mail: [email protected].
2. Twoje dane osobowe, tj. imię, nazwisko, nazwa firmy, stanowisko, numer telefonu, adres e-mail i wizerunek będą przetwarzane w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:
a) umożliwienie Ci uczestnictwa w Podkarpackim Forum Innowacji - Kongresie Profesjonalistów IT oraz realizacja jego przebiegu, a tym samym wykonanie wiążącej nas umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
b) marketing bezpośredni własnych usług i produktów będący prawnie uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO),
c) archiwizacja (cele dowodowe) na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, który jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO).
3. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom, którym Administrator powierzył do przetwarzania dane osobowe na podstawie umów oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Odbiorcą Twoich danych osobowych mogą być również sponsorzy i partnerzy Podkarpackiego Forum Innowacji - Kongresu Profesjonalistów IT, w przypadku, gdy wyrazisz zgodę na przetwarzanie przez nich danych osobowych w celach marketingowych. Sponsorzy i partnerzy staną się wówczas samodzielnym administratorem Twoich danych osobowych.
4. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez następujący okres:
a) dane związane z uczestnictwem w Podkarpackim Forum Innowacji - Kongresie Profesjonalistów IT - do momentu jego zakończenia, chyba, że dalsze ich przechowywanie uzasadnione jest terminem przedawnienia roszczeń lub celami archiwizacyjnymi określonych przepisami szczególnymi takimi jak chociażby ustawa o rachunkowości,
b) dane związane z realizacją działań marketingowych - do momentu zgłoszenia sprzeciwu,
a) cele archiwalne - przez okres niezbędny do realizacji tego celu.
5. Przysługuje Ci prawo do:
a) dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
b) sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
c) żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
d) żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;
f) przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.
6. Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednakże brak ich podania uniemożliwi Ci uczestnictwo w Podkarpackim Forum Innowacji - Kongresie Profesjonalistów IT.
8. Twoje dane osobowe nie będą przedmiotem procesów, w ramach których miałoby dojść do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.