Lubelskie Dni Informatyki 2024

19 Kwietnia 2024, 10:00 (Piątek) - 20 Kwietnia 2024, 17:00 (Sobota)

Zobacz na mapie

To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.

Regulamin konferencji

Zasady rejestracji, anulowania, zmiany rejestracji oraz uczestnictwa w konferencji Lubelskie
Dni Informatyki, odbywającej się w na Kampusie Głównym KUL w dniach 19-20
kwietnia 2024 r.


§ 1 - Rejestracja na Konferencję Lubelskie Dni Informatyki


1. Organizatorem Konferencji Lubelskie Dni Informatyki (zwanej dalej "Konferencją")
jest Koło Naukowe Informatyków Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła
II ("Organizator").
2. Konferencja Lubelskie Dni Informatyki odbędzie się w dniach 19-20 kwietnia 2023 r.
3. Miejscem organizacji Konferencji są budynki Kampusu Głównego KUL mieszczące się
przy Alejach Racławickich 14 w Lublinie.
4. Organizator zapewnia, że dołoży wszelkich starań, aby zagwarantować zgodność
Konferencji z jej opisem.


§ 2 - Zasady uczestnictwa


1. Udział w Konferencji dla wszystkich Uczestników jest nieodpłatny.
2. Rejestracja na Konferencję odbywa się poprzez wypełnienie formularza on-line,
znajdującego się na stronie Evenea.pl. Podczas rejestracji należy podać wszystkie
dane wymagane w formularzu rejestracyjnym.
3. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest dokonanie rejestracji, o której mowa w §
2 ust. 2 oraz posiadanie ukończonych co najmniej 18 lat; niepełnoletni uczestnicy
konferencji są zobowiązani do uczestnictwa pod opieką i nadzorem swoich
opiekunów prawnych lub osób pełnoletnich.
4. Rejestracja będzie prowadzona do dnia 18 kwietnia 2024 roku włącznie.
5. Wszelkie koszty, w tym koszty podróży, zakwaterowania, wyżywienia i ubezpieczenia
Uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.
6. Udział w konkursach przysługuje tylko zarejestrowanym Uczestnikom.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia rejestracji, bądź wcześniejszego
jej zakończenia w przypadku wykorzystania wszystkich dostępnych miejsc
przeznaczonych dla Uczestników Konferencji.
8. Informacje o liczbie wolnych miejsc oraz o ewentualnych zmianach terminów
Organizator będzie umieszczał na:
https://www.facebook.com/LubelskieDniInformatyki
9. Organizator zastrzega sobie prawo do wysłania e-maili do Uczestników po
konferencji.


§ 3 - Rezygnacja z udziału w Konferencji


1. Uczestnik Konferencji, który dokonał rejestracji, ma prawo do rezygnacji z udziału w
Konferencji bez podania przyczyny, przy czym jest zobowiązany do poinformowania o
tym fakcie Organizatora Konferencji z odpowiednim wyprzedzeniem. Informację taką
należy przesłać na adres email: [email protected].


§ 4 - Odwołanie Konferencji


1. Organizator Konferencji zastrzega sobie prawo do zmiany programu Konferencji bądź
jej odwołania. W każdym z ww. przypadków Organizator poinformuje o tym fakcie
Uczestników na wskazane przez nich w zgłoszeniu adresy poczty elektronicznej.
2. W najszerszym zakresie dopuszczalnym przez polskie prawo, Organizator wyłącza
swoją odpowiedzialność z tytułu szkód poniesionych przez Uczestników w związku z
organizacją, przebiegiem, odwołaniem lub przesunięciem terminu Konferencji.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody oraz korzyści utracone przez
Uczestników z tego tytułu.


§ 5 - Świadczenia


1. Organizator Konferencji nie jest zobowiązany do zapewnienia żadnych Świadczeń na
rzecz Uczestników.
2. Organizator Konferencji zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań do zapewnienia
Świadczeń (dóbr materialnych przekazywanych, których możliwość wystąpienia
została zasygnalizowana w niektórych materiałach promocyjnych.
3. W przypadku wystąpienia Świadczeń, o których mowa w § 6 ust. 1 Organizator
zastrzega sobie prawo do dowolnego doboru odbiorców świadczeń (np. w sytuacji, w
której liczba świadczeń jest mniejsza niż liczba Uczestników).
4. Organizator dopuszcza możliwość wystawienia Certyfikatu uczestnictwa w
Konferencji. Uczestnik nie ma prawa żądać wystawienia ww. Dokumentu.


§ 6 - Postanowienia końcowe


1. Organizator Konferencji nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które
mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione w trakcie trwania Konferencji.
2. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie
zniszczenia na terenie obiektu, w którym odbywa się Konferencja.
3. Wysłanie zgłoszenia udziału w Konferencji jest równoznaczne ze zgodą na
gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych (w zakresie podanym
Organizatorowi) w celach rekrutacyjnych i związanych z udziałem w wydarzeniu.
4. Uczestnik zobowiązuje się zastosować do wymagań niniejszego regulaminu, jak
również stosowania się podczas Konferencji do zasad bezpieczeństwa oraz instrukcji i
poleceń organizacyjno-technicznych przedstawiciela Organizatora. Organizator nie
ubezpiecza Uczestników Konferencji i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za
zdarzenia wynikające z nieprzestrzegania warunków uczestnictwa.
5. Organizator ma prawo wykluczyć uczestnika z Konferencji bez podania przyczyny w
przypadku, gdy działania uczestnika negatywnie wpływają na dobre imię lub w inny
sposób wyrządzają lub mogą wyrządzić szkodę Organizatora, Uczelni lub pozostałym
uczestnikom Konferencji.
6. Organizator nie wyraża zgody na profesjonalne rejestrowanie dźwięku lub obrazu
podczas Konferencji.
7. Zarejestrowanie się w charakterze Uczestnika Konferencji jest równoznaczne z
zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu, a także przestrzeganiem
przepisów porządkowych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między
Uczestnikiem a Organizatorem Konferencji.
8. Organizator zastrzega prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Interpretacja
Regulaminu i rozstrzyganie spraw spornych oraz problemów nieujętych w niniejszym
Regulaminie przysługuje wyłącznie Organizatorowi.
9. Wszelkie zapytania należy kierować drogą elektroniczną na adres: [email protected]