Lubelskie Dni Informatyki 2024

19 Kwietnia 2024, 10:00 (Piątek) - 20 Kwietnia 2024, 17:00 (Sobota)

Zobacz na mapie

To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.

Przetwarzanie danych osobowych

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 ze sprost.:

1. Administratorem jest Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (adres: Al. Racławickie 14, 20 - 950 Lublin, adres e-mail: [email protected], numer telefonu: 81 445 41 01), reprezentowany przez Rektora.

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się:
a) telefonicznie: 81 445 32 30;
b) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected]

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji Lubelskich Dni Informatyki 2024.

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych).

5. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, tj. na czas organizacji, przebiegu oraz promocji Lubelskich Dni Informatyki 2024.

6. Dane osobowe będą ujawniane osobom działającym z upoważnienia administratora i mającym dostęp do danych, przetwarzającym je wyłącznie na polecenie administratora.

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
a) prawo dostępu do danych osobowych;
b) prawo do sprostowania danych;
c) prawo do usunięcia danych;
d) prawo do ograniczenia przetwarzania;
e) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
f) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).