To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.

Zgody Marketingowe

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

Niniejszym na podstawie art. 81 ustawy z dn. 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(Dz. U. 2017.880 tj.) wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie na wszelkich polach eksploatacji
i rozpowszechnianie przez Primulator sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (dalej jako: "Primulator") mojego wizerunku utrwalonego w postaci zdjęcia lub zdjęć, filmu lub filmów wykonywanych w związku z moim udziałem
w szkoleniach/prezentacjach organizowanych przez Primulator. Wykonane zdjęcia lub filmy prezentować będą przebieg szkolenia/prezentacji.

W szczególności wyrażam zgodę, aby zdjęcia, filmy i nagrania dźwiękowe zawierające moje działania były cięte, montowane, modyfikowane dla celów produkcji. Wyrażam także zgodę, aby film lub zdjęcia były rozpowszechniane przez Primulator we wszelkich dostępnych technicznie metodach, w szczególności poprzez nagrywanie na nośnikach danych, odtwarzanie, nadawanie, reemitowanie, udostępnianie na stronach internetowych Primulator, w tym na portalach społecznościowych takich, jak Facebook, publiczne
udostępnianie i wyświetlanie.

Rejestrując się na wydarzenie Warsztaty Lodowe z Marcinem Zychem. jednocześnie oświadczam, że zostałam/łem poinformowany/na, iż: 

1. Administratorem moich danych osobowych jest Primulator sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi, ul. Lodowa 128, 93-232, tel.: 42 676 04 74. 

2. Moje dane osobowe w postaci wizerunku, imienia i nazwiska, adresu email, nazwy firmy utrwalone w czasie szkolenia przetwarzane będą w celu promocji, marketingu, reklamy działalności Primulator. 

3. Odbiorcą moich danych osobowych jest podmiot, któremu Primulator powierzył wykonanie zdjęć lub filmów promocyjnych oraz osoby, którym zostaną one wyświetlone lub udostępnione, podmioty świadczące usługi IT na rzecz Primulator. 

4. Moje dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, a zatem na podstawie mojej zgody. Wyrażenie zgody na przetwarzanie moich danych osobowych jest dobrowolne. 

5. Moje dane osobowe przetwarzane będą do momentu, w którym cofnę zgodę na rozpowszechnianie mojego wizerunku, lecz nie dłużej niż do momentu ustania przydatności wykonany zdjęć dla realizacji celów, o których mowa w pkt 2. 

6. Przysługuje mi prawo dostępu do moich danych osobowych, prawo do żądania poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, prawo do przenoszenia danych. 7. Przysługuje mi prawo cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, co pozostaje jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

8. Przysługuje mi prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, jeśli uznam, że przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy.