KZPT-MISTRZOSTWA POLSKI FIREFIGHTER COMBAT CHALLENGE ŁÓDŹ-2019

14 Września 2019, 10:00 (Sobota) - 15 Września 2019, 17:00 (Niedziela)

Zobacz na mapie

To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.

Ogólny Regulamin zawodów FCC Poland

OGÓLNY REGULAMIN ZAWODÓW FCC ORGANIZOWANYCH PRZEZ FUNDACJĘ FIREFIGHTER COMBAT CHALLENGE POLAND

1. CEL ORGANIZACJI ZAWODÓW FIREFIGHTER COMBAT CHALLENGE:

a) Podniesienie sprawności fizycznej strażaków

b) Mobilizowanie do intensywnego szkolenia pożarniczego, zmierzającego do skutecznego

prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych

c) Popularyzowanie wśród społeczeństwa zagadnień szeroko pojętej ochrony przeciwpożarowej oraz zawodu strażaka.

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

a) Zawody Firefighter Combat Challenge organizuje się, jako indywidualne i zespołowe.

b) Prawo do startu w zawodach mają funkcjonariusze PSP,OSP, ZSP, JOP, strażacy z zagranicy oraz innych służb ratowniczych posiadający odpowiednie kwalifikacje, oraz szkolenie w zakresie pracy ze sprzętem ODO, którzy posiadają zaświadczenie lekarskie dopuszczające do udziału w zawodach lub kopie aktualnych badań lekarskich PSP, OSP, ZSP, JOP, posiadają zbiorowe ubezpieczenie NNW, lub indywidualne ubezpieczenie NNW na czas trwania zawodów, mają ukończone 18 lat.

c) O przynależności do drużyny decyduje:

Miejsce pełnienia służby - Komenda Wojewódzka, Komenda Miejska, Komenda Powiatowa, JRG, szkoły PSP, inne Jednostki Ochrony Przeciwpożarowej,

Miejsce zamieszkania - emeryci PSP,

W przypadku drużyn zagranicznych nazwa drużyny podana w zgłoszeniu

W zawodach Firefighter Combat Challenge na terenie RP będzie dopuszczona drużyna ogólnopolska składająca się z zawodników z różnych miast/komend pod warunkiem że wystąpi pod nazwą "Drużyna Polska 1" "Drużyna Polska 2" "Drużyna Polska 3" itd

d) Liczba zawodników startujących w poszczególnych kategoriach:

DRUŻYNA - liczba zawodników w drużynie jest nieograniczona i zależy od przynależności do danej drużyny(ta sama nazwa), jednak do klasyfikacji liczą się tylko 3 najlepsze uzyskane czasy zawodników danej drużyny w startach indywidualnych.

SZTAFETA - składa się z 3-5 zawodników, kobiet, mężczyzn lub mix

TANDEM M - składa się z 2 mężczyzn

TANDEM K - składa się z 2 kobiet

TANDEM MIX - składa się z kobiety i mężczyzny

e) Ubiór/sprzęt zawodników:

W zawodach mogą wziąć udział strażacy umundurowani w ubrania bojowe (hełmy, buty i rękawice), które spełniają krajowe normy i przeznaczone są do działań podczas pożarów wewnętrznych. Nie dozwolony jest start w kurtkach lekkich z ubrań 3 częściowych, przeznaczone są one do innego rodzaju działań ratowniczo-gaśniczych

Sprzęt ODO w zależności rangi zawodów zapewnia organizator lub na wyraźną prośbę organizatora każdy zawodnik/tandem/sztafeta powinien być wyposażony w ww sprzęt przez swoją macierzystą JOP. Informacje na ten temat będą podawane na bieżąco przed zawodami Firefighter Combat Challenge.

Pytania dotyczące wyposażenia zawodników należy składać do Sędziego Głównego zawodów 60 min. przed rozpoczęciem startu.

Ostateczną decyzję o dopuszczeniu zawodnika do startu podejmuje sędzia główny zawodów.

f) Porządek biegów :

Przydział torów (1 niebieski-nieparzyste numery, 2 czerwony-parzyste numery) jest losowy i nie podlega zmianie ze względu na preferencje bądź prośby zawodników. Zawodnikom zostaną przydzielone numery startowe, według których będą podchodzić do startu zgodnie z obowiązującą listą startową. Następny w kolejności zawodnik jest zobowiązany do stawienia się w pełnym umundurowaniu w wyznaczonej strefie przedstartowej na 15 minut przed swoim startem. Zawodnicy, którzy w wyznaczonym czasie nie stawią się na starcie, zostaną zdyskwalifikowani. Organizator zawodów zastrzega sobie prawo do korygowania kolejności startów zawodników.

g) Pomiar czasu:

Pomiar czasu będzie mierzony elektronicznie dla każdego toru oddzielnie. Dopuszczalny jest pomiar czasu ręczny. W przypadku pomiaru tylko ręcznego, czas mierzy min. dwóch sędziów pomiarowych na tor. W przypadku pomiaru elektronicznego zawsze będzie jeden sędzia na tor z ręcznym pomiarem czasu, w przypadku nieprawidłowego zamknięcia elektronicznego czasu przez zawodnika, awarii, braku zasilania, rejestrowany będzie pomiar ręczny.

3. STARTY INDYWIDUALNE

a) Przebieg konkurencji indywidualnej - zawodnik startuje w aktywnym sprzęcie ODO

Zadanie 1 - wnoszenie pakietu węży na wieże. Zadanie polega na wniesieniu pakietu węży, o wadze 19 kg i złożeniu go do pojemnika na szczycie wieży. Konkurencja rozpoczyna się u podstawy wieży. Pakietu węży nie można dotykać bezpośrednio przed startem. Pakiet może być wnoszony w dowolny sposób.

Przynajmniej jedna stopa zawodnika musi dotykać podestu ostatniej kondygnacji zanim pakiet węży zostanie umieszczony w pojemniku. Jeżeli zawodnik nie trafi do pojemnika za pierwszym razem może dokonać poprawki zanim rozpocznie kolejną fazę konkurencji (wciąganie pakietu węży na wieżę). Za prawidłowe umieszczenie węży/pakietu w pojemniku uważa się, gdy żadna z jego części nie dotyka podłogi. Za niespełnienie tego wymogu naliczona będzie kara 2 sekund. W przypadku, gdy wąż/pakiet spadnie z wieży zawodnik zostanie zdyskwalifikowany. Przy wejściu na wieżę można korzystać z poręczy. Próba wejścia na wieżę może być podejmowana wielokrotnie.

Zadanie 2 - wciąganie pakietu węży. Zadanie polega na wciągnięciu przy użyciu liny 19 kg. pakietu węży zwiniętych w krąg. Podczas tego zadania obydwie nogi zawodnika muszą stać na podeście ostatniego piętra, zabronione jest opieranie nogi o balustradę wieży lub wchodzenie obiema nogami na którykolwiek element balustrady wieży. Za niewłaściwe ułożenie nóg na platformie dolicza się 10 sek. kary. W przypadku utraty kontroli nad pakietem, czyli opadnięcie pakietu o jedno piętro i więcej zawodnik będzie zdyskwalifikowany. Nie można wciągać pakietu węży, który spadł.

Dozwolone jest przeciąganie liny ślizgiem po balustradzie. Za prawidłowe wykonanie zadania uważa się umieszczenie pakietu węży w pojemniku, lub na nim. Żadna z części pakietu węży nie może dotykać podłogi. Pakiet węży musi pozostać na szczycie platformy. Za upadek jakiegokolwiek przedmiotu z wieży (pakiet, pałeczka, hełm itp.) zawodnik będzie zdyskwalifikowany. Ta część konkurencji musi być zakończona przed upływem 3 minut od startu, w przeciwnym razie następuje dyskwalifikacja. Zawodnik zbiegając z wieży musi nadepnąć na każdy stopień schodów, oraz musi korzystać z obu poręczy. Brak kontaktu z którymś ze stopni powoduje doliczenie 2 sekund karnych za każdy przypadek wykroczenia. Brak kontaktu z poręczą powoduje doliczenie 2 sekund karnych za każdy przypadek wykroczenia.

Zadanie 3 - "Keiser". Korzystając z młotka bezodrzutowego o wadze 4kg, zawodnik musi przesunąć 72,5 kg sztabę na odległość 1,5 m. Pchanie lub ciągnięcie sztaby jest niedozwolone. Zabrania się następowania na ślizg maszyny (dyskwalifikacja).Trzonek młotka nie może kiedykolwiek dotknąć do sztaby. Za każde wykroczenie będzie naliczone 5 sekund karnych. 1 sekundowe kary będą również naliczane za każdy centymetr brakujący do końca zadania. Po zakończeniu przesuwania sztaby młotek musi być umieszczony na wyznaczonej macie o wym. 91cmx61cm. Za prawidłowe umieszczenie młotka na macie uważa się, jeśli jakikolwiek element młotka znajduje się w rzucie poziomym maty. Za umieszczenie młota poza matą naliczona będzie 2 sekundowa kara.

Zadanie 4 - slalom i podawanie wody. Zawodnik musi pokonać slalom o długości 42,6m, bez pomijania i przewracania pachołków. Za każde z wykroczeń będzie naliczone 5 sekund karnych. W ramach wykonywania zadania zawodnik musi podnieść prądownicę podłączoną do nawodnionej linii gaśniczej składającej się z dwóch odcinków węża 52 i przeciągnąć ją na odległość 22,8 m. Kiedy prądownica przekroczy linię drzwi wahadłowych tzn przekroczy wymagany dystans 22,8 m uczestnik otwiera prądownicę i trafia w cel strumieniem wody. Prądownicy nie wolno otwierać przed przekroczeniem bramki, skutkuje to karą 2 sek. Po strąceniu celu zawodnik zamyka prądownicę i odkłada/odrzuca prądownicę. W przypadku nie strącenia celu zawodnikowi naliczona będzie 10 sekundowa kara. Jeżeli prądownica nie zostanie zamknięta przed odłożeniem/odrzuceniem, zawodnik musi wrócić i zamknąć prądownicę. Jeżeli zawodnik skorzysta z pomocy innych osób (obsługa) przy zamykaniu prądownicy, zostanie naliczona kara w wysokości 2 sekund. Jeżeli prądownica otworzy się przy zetknięciu z podłożem kara nie zostanie naliczona, a zawodnik może przejść do kolejnego zadania

Zadanie 5 - ewakuacja poszkodowanego. Zadanie polega na przeciągnięciu tyłem ważącego 79,4 kg manekina (Simulaids, Inc., Rescue Randy® mannequin) na odległość 30 m. Manekina nie można ciągnąć za ubranie, głowę lub kończyny. Nie wolno go nieść. Jeśli zawodnik wyjdzie poza swój tor zostanie naliczona kara 5 sekund chyba, że nie przeszkodzi drugiemu zawodnikowi. W każdym momencie manekin musi dotykać piętami toru. Każdy kontakt z zawodnikiem konkurującym spowoduje dyskwalifikację zawodnika, który opuścił własny tor. Czas zatrzymuje się, gdy zawodnik i manekin (jego pięty) całkowicie przekroczą wyznaczoną linię mety. Sędzia zawodów, w każdej chwili, może przerwać uczestnictwo zawodnika, który w jego niezależnej opinii spowodował niebezpieczną sytuację. Sędzia konkurencji ma możliwość przerwania współzawodnictwa, jeżeli uzna, że stan zawodnika nie pozwala mu na bezpieczne kontynuowanie konkurencji. Zabronione jest rzucanie manekina po zakończeniu konkurencji. Dopuszczalne jest jedynie wypuszczenie manekina przez wyprostowanie łokci.

4. KARY:

falstart - 5 sekund/bieg jest kontynuowany. pakiet rzucony za wcześnie - 2 sekundy

nieprawidłowe ułożenie węża w kontenerze na wieży - 2 sekundy

niewłaściwe ułożenie nóg na platformie - 10 sekund

pominięty stopień schodów przy zbieganiu - 2 sekundy za każdy stopień

niecelne uderzenie młotem - 5 sekund

każdy brakujący cm przesunięcia sztaby - 1 sekunda

niewłaściwe ułożenie młotka - 2 sekundy

przewrócenie lub ominięcie pachołka - 5 sekund

przedwczesne otwarcie prądownicy - 2 sekundy

nieprawidłowe zamknięcie prądownicy - 2 sekundy

nietrafienie do celu - 10 sekund

przekroczenie linii środkowej - 5 sekund

przeszkadzające osoby z drużyny na torze - 10 sekund

niezatrzymanie czasu z winy zawodnika - 2 sekundy

nieprawidłowe przekazanie pałeczki - 2 sekundy

5. DYSKWALIFIKACJE:

nie stawienie się na starcie

błędne wykonanie zadania

niewłaściwy ubiór

upadek jakiegokolwiek przedmiotu z wieży (wąż, pałeczka, hełm itp.)

pominięcie wykonania zadania

przeszkadzanie w przebiegu konkurencji

niesportowe zachowanie np. rzucanie sprzętem

przeszkadzanie innemu zawodnikowi

nadepnięcie na ślizg Kaiser Force Machine

Niszczenie sprzętu

Nie oddanie sprzętu po biegu, ODO, pałeczka

Nie ukończenie konkurencji w ciągu 6 min (nie dotyczy kobiet)

6. PROTESTY:

Tylko kierownik drużyny zgłasza protest, tylko do sędziego głównego zawodów. Tylko sędzia główny w porozumieniu z sędzią torowym będzie rozstrzygał wszelkie spory związane z karami. Nie dopuszcza się weryfikacji wideo. Wszystkie decyzje sędziego głównego są ostateczne. Wszystkie protesty należy zgłaszać natychmiast po konkurencji, protesty zgłaszane w późniejszym czasie nie będą brane pod uwagę.

7. STARTY SZTAFET:

Przebieg rywalizacji sztafet - zawodnicy startują w nieaktywnym sprzęcie ODO obowiązują wszystkie zasady stosowane w konkurencji indywidualnej z wyjątkiem opisanych poniżej.

Każda drużyna sztafetowa bierze udział w starcie eliminacyjnym na czas. Spośród wszystkich sztafet, które się zgłoszą, się do eliminacji do następnego etapu kwalifikuje się 16 sztafet z najlepszymi czasami 1-16. Drabinkę pucharową tworzy się według czasów uzyskanych przez poszczególne sztafety w biegach eliminacyjnych. W finałach Sztafety startują parami, a o awansie do następnej rundy decyduje wygrany bieg. Tory ustalone są według drabinki startowej. Na końcu jest rozgrywany bieg o 3 miejsce tzw 'mały finał i 1 miejsce tzw "duży finał".

Postanowienia ogólne dotyczące przebiegu konkurencji.

Zawodnicy na poszczególnych etapach przekazują sobie pałeczkę. Pałeczka musi być w posiadaniu członka zespołu realizującego w danym momencie zadanie. W startach sztafetowych pałeczka musi być przekazywana z ręki do ręki. Uczestnicy mogą zdecydować się na położenie jej na podłożu, ale po wykonaniu zadania ten sam zawodnik musi podnieść pałeczkę przed przejściem do kolejnego zadania. Utrata kontroli nad pałeczką (np. zapominając o jej podniesieniu) powoduje zatrzymanie postępu konkurencji do czasu aż ten sam zawodnik po nią wróci. Pałeczka może być umieszczona w kieszeni lub w innym miejscu. Zawodnik drużyny składającej się z mniejszej ilości zawodników niż 5 może wykonać więcej niż 1 zadanie pod rząd lub może wykonać zadania nienastępujące bezpośrednio po sobie. Pałeczkę można przekazywać dowolną ilość razy jednak wyłącznie w 5 strefach przekazywania:

I. Strefa - w górnej części wieży, po złożeniu węża w skrzyni, prawidłowe przekazanie pałeczki następuje, gdy obie stopy zawodników są na podłodze ostatniego piętra. Zawodnik otrzymujący pałeczkę musi mieć jedną rękę na poręczy wieży. Zawodnik nie może dotykać liny w momencie otrzymywania pałeczki. Drugie przekazanie pałeczki może również nastąpić na wieży po wciągnięciu przez drugiego zawodnika pakietu węży na wieżę i wrzuceniu go do pojemnika. Cały czas do momentu przekazania pałeczki zawodnicy, obiema stopami muszą znajdować się na podłodze ostatniego piętra.

II. Strefa - po całkowitym zejściu z wieży i przed wejściem na maszynę "Kaiser"

III. Strefa - gdziekolwiek między maszyną "Kaiser" a pierwszym pachołkiem, ale tylko po umieszczeniu młota na macie. Zawodnik wykonujący zadanie musi odłożyć młot na matę, nie może dotykać młotka. Dopiero wówczas może przekazać pałeczkę następnemu zawodnikowi.

IV. Strefa - pomiędzy przedostatnim pachołkiem, a przed wyznaczoną linią zmian przy

ostatnim pachołku.

V. Strefa - po trafieniu w cel, zamknięciu prądownicy i jej odłożeniu, a przed manekinem. Prądownicę może zamknąć tylko zawodnik, który trafiał cel. Zawodnik nie może dotknąć manekina, dopóki nie będzie w posiadaniu pałeczki.

Kary i dyskwalifikacje w startach sztafet- kary i dyskwalifikacje analogiczne jak w biegach indywidualnych oraz:

przekroczenie linii toru przez zawodników drużyny - 5 sek.

podniesienie pałeczki przez inną osobą niż ta, której upadła pałeczka - 5 sekund

dotykanie jakiegokolwiek sprzętu przed otrzymaniem pałeczki - 2 sekundy

8. STARTY TANDEM: KOBIET, MĘŻCZYZN I MIX:

Obowiązują wszystkie zasady stosowane w konkurencji sztafeta z wyjątkiem opisanych poniżej. Zwycięzcą biegu tandemowego jest para, która uzyska najlepszy czas. Tandem liczy 2 zawodników/zawodniczek.

Zawodnicy mogą startować tylko w jednym tandemie w danej kategorii. Jeden zawodnik/zawodniczka nie może wykonywać więcej niż 3 zadań.

Przekazanie pałeczki następuję w strefach jak w przypadku sztafet, z tym, że zmiana może nastąpić jedynie raz.

9. KLASYFIKACJA:

Pierwsze miejsce zajmuje osoba lub tandem, która wykona zadanie w najkrótszym czasie uwzględniając doliczone sekundy karne. W sztafecie decyduje wygrany bieg finałowy jednak uwzględniający kary czasowe doliczane do uzyskanego czasu

Kolejne miejsca będą zajmowały osoby/tandemy z kolejnymi czasami z doliczonymi punktami karnymi. Pierwsze miejsce drużyny to zsumowane trzy najlepsze czasy uzyskane przez zawodników danej drużyny z doliczonymi sekundami karnymi.

Klasyfikacja będzie odbywała się w następujących kategoriach:

Otwarta/Open (wszyscy zawodnicy klasyfikowani wg tych samych zasad), oraz:

M 18

M 40

M 45

M 50

K - kobiety

Drużyna - bez podziału na kat. wiekowe

Tandem Open

Tandem M 18

Tandem M 40

Tandem K - bez podziału na kat. wiekowe

Tandem Mix - bez podziału na kat. wiekowe

Sztafeta - bez podziału na kat. wiekowe, bez podziału M, K, Mix

Zawodnicy/Drużyny/Tandemy/Sztafety zajmujący 3 pierwsze miejsca w każdej kategorii, zostaną uhonorowani pamiątkowymi medalami i dyplomami. W przypadku zgłoszenia się mniejszej liczby niż 3 zawodników z danej kategorii wiekowej kategoria będzie połączona z sąsiednią.

10. WERYFIKACJA:

Na prośbę organizatora/biura zawodów/ weryfikacji mogą podlegać dokumenty:

a) zawodnik - funkcjonariusz PSP,OSP, JOP, powinien posiadać podczas trwania zawodów:

- legitymacja/książeczka służbowa/oryginał

- aktualne badania medyczne/ksero potwierdzone przez KP ,KM, d-cę JRG, Naczelnika OSP, lub zaświadczenie lekarskie mówiące o zdolności do uczestniczenia w zawodach sportowych.

- ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), obejmujące ryzyko sportowe/potwierdzenie/kopie.

przystąpienia do grupowego ubezpieczenia funkcjonariuszy PSP lub ubezpieczenie indywidualne/polisa

b) zawodnik - emeryt PSP:

-legitymacja emeryta PSP/oryginał

-zaświadczenie lekarskie zezwalające na start/udział w zawodach sportowych,

-ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), obejmujące ryzyko sportowe na czas trwania zawodów.

c) Zawodnik - spoza PSP:

-dowód tożsamości/oryginał

-zaświadczenie lekarskie zezwalające na start/udział w zawodach sportowych,

-ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), obejmujące ryzyko sportowe.

-legitymacja członka OSP, JOP lub zaświadczenie o przynależności/oryginał

-zaświadczenie potwierdzające przeszkolenie w zakresie pracy ze sprzętem ODO

d) Weryfikacji sprzętu zawodników lub zespołu dokonuje się wyrywkowo na każde żądanie sędziego konkurencji lub sędziego głównego zawodów.

11. OBOWIĄZKI ORGANIZATORA:

a. powołać kierownika zawodów, odpowiedzialnego za koordynację, przygotowanie, przeprowadzenie zawodów,

b. przygotować obiekt, urządzenia oraz sprzęt do zawodów

c. wygrodzić teren zawodów

d. zabezpieczyć jednakowe warunki uczestnictwa dla wszystkich zawodników

e. opracować szczegółowy program zawodów

f. opracować scenariusze otwarcia, zamknięcia, dekoracji zwycięzców

g. zapewnić pomoc medyczno-sanitarną,

h. utrzymać ład i porządek na terenie zawodów

i. zapewnić właściwą oprawę wizualną zawodów oraz nagłośnienie (zgodnie z prawem autorskim) i informację spikerską na obiekcie.

j. ubezpieczyć zawody od NNW

k. zgłosić bazy danych (w przypadku zgłoszeń internetowych i zbierania danych wrażliwych)

do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

a. Po zawodach należy ustalić kolejność zajmowanych miejsc we wszystkich rozgrywanych

kategoriach,

b. Zwycięzcy poszczególnych kategorii zostaną uhonorowani przez organizatora, nagrodami lub medalami lub dyplomami. Liczbę i rodzaj uhonorowania ustala organizator przed rozpoczęciem zawodów.