KZPT-MISTRZOSTWA POLSKI FIREFIGHTER COMBAT CHALLENGE ŁÓDŹ-2019

14 Września 2019, 10:00 (Sobota) - 15 Września 2019, 17:00 (Niedziela)

Zobacz na mapie

To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.

Oświadczenie Zawodnika FCC Łódź

Załącznik nr 1 do Regulaminu

OŚWIADCZENIE

Działając we własnym imieniu, Ja niżej podpisana/-y: ..............................................

spełniając warunki dotyczące dokonywania zgłoszeń oraz uczestnictwa w imprezie sportowej pn. "MISTRZOSTWA POLSKI FIREFIGHTER COMBAT CHALLENGE ŁÓDŹ 2018 " zwanej dalej Zawodami, składam następujące oświadczenia:

1.Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem "KZPT-MISTRZOSTWA POLSKI FIREFIGHTER COMBAT CHALLENGE ŁÓDŹ-2019" i w pełni akceptuje jego postanowienia oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.

2.Oświadczam, że znajduje się w dobrym stanie zdrowia i z chwilą złożenia niniejszego oświadczenia, nie są mi znane jakiekolwiek przeciwwskazania zdrowotne do mojego udziału w Zawodach.Ponadto oświadczam, że biorę udział w Zawodach na własną odpowiedzialność mając pełną świadomość niebezpieczeństw i ryzyka, wynikających z charakteru tej imprezy sportowej, które mogą polegać na utracie zdrowia lub życia. 

Jednocześnie:

1.Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późń. zm.) przez Organizatora Zawodów, dla celów marketingowych i statystycznych związanych z organizacją i przeprowadzeniem Zawodów oraz kolejnych edycji Zawodów a także innych imprez sportowych i rekreacyjnych organizowanych przez Fundację Firefighter Combat Challenge Poland.

2.Wyrażam/nie wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną przez Fundację Firefighter Combat Challenge Poland, związanych z informacjami na temat kolejnych organizowanych edycji Zawodów oraz innych imprez sportowych i rekreacyjnych organizowanych przez Fundację Firefighter Combat Challenge Poland, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

3.Wyrażam zgodę/nie wyrażam na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku, poprzez jego sporządzenie, utrwalanie i rozpowszechnianie przez Organizatorów Zawodów, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 931 z późn. zm.) i ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) oraz udzielam nieodpłatnej licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na następujących polach eksploatacji:
a.utrwalanie i zwielokrotnianie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej formie,
b.wprowadzanie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej,
c.zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku,publiczne wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
d.zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach, ulotkach, broszurach, prezentacjach, bilbordach,
e.emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych,
f.udostępnianie sponsorom oraz oficjalnym partnerom lub współorganizatorom egzemplarza lub kopii, na której utrwalono wizerunek, w celu wykorzystania do promocji sponsora, oficjalnego partnera lub współorganizatora w kontekście jego udziału w organizacji Zawodów, w celach marketingowych i statystycznych związanych z rozpowszechnianiem przy wykorzystaniu środków masowego przekazu, informacji o Zawodach  oraz kolejnych organizowanych edycjach tej imprezy.

..............................................
(Miejscowość)

..............................................

dnia(DD/MM/RRRR)

..............................................
(Podpis, zgodny ze wzorem widniejącym na dokumencie tożsamości)