Forum Inkluzywnego HR 2021 "Dostępność"

28 Września 2021, 10:00 (Wtorek) - 29 Września 2021, 15:00 (środa)

Zobacz na mapie

To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.

Regulamin uczestnictwa w Forum Inluzywnego HR 2021

REGULAMIN UCZESTNICTWA W FORUM INKLUZYWNEGO HR 2021

§1
Postanowienia ogólne

1.Organizatorem Forum Inkluzywnego HR 2021 (zwane dalej "Forum") jest Fundacja Pod Aniołem realizująca: na zlecenie Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego zadanie publiczne pn. "Asystent pracodawcy 2021" finansowane ze środków budżetu Województwa Zachodniopomorskiego. Projekt "Rozwój sektora turystyki społecznej w obszarze reintegracji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnością" realizowany jako działanie w ramach projektu "Ścieżki Współpracy", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Fundusz Społecznego. Gala Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego "Lider Ekonomii Społecznej" organizowane jest w ramach realizacji przez Województwo Zachodniopomorskie projektu pozakonkursowego pn. "Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Fundusz Społecznego.
2.Forum, to wydarzenia mające na celu promocję zatrudniania osób z niepełnosprawnością oraz dostosowywania oferty przedsiębiorstw do osób z niepełnosprawnością.
3.Forum jest organizowane w dniach 28-29 września 2021 r. z możliwością rejestracji on-line.
4.Uczestnikami wydarzenia mogą̨ być wszystkie osoby, które reprezentują przedsiębiorstwo/instytucję lub inną jednostkę działającą w obszarze biznesu, w szczególności z siedzibą w Szczecinie, na terenie powiatu stargardzkiego, choszczeńskiego, gryfińskiego, myśliborskiego, pyrzyckiego.
5.Uczestnicy dokonują zgłoszenia udziału w wydarzeniu i zgłoszenie to zostanie zaakceptowane przez Organizatora, o ile niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej lub Organizator nie podejmie decyzji o ograniczeniu możliwości wstępu do budynku, w którym odbywa się wydarzenie. Pierwszeństwo w uczestnictwie w Forum mają osoby, które reprezentują instytucję mającą siedzibę na terenie obszaru o którym mowa w pkt. 4.
6.Udział w Forum jest bezpłatny dla uczestników tzn. finansowany ze źródeł, o których mowa w pkt. 1.
7.Szczegółowe informacje o Forum wraz z formularzem zgłoszeniowym znajdują się również na stronie www.asystentpracodawcy.pl.§2
Zasady uczestnictwa

1.Forum ma charakter otwarty, rejestracja jest prowadzona poprzez formularz rejestracyjny na stronie https://app.evenea.pl/event/forumHR2021.
2.Organizator do dnia 20 września dokona zatwierdzenia zgłoszeń wysłanych poprzez formularz rejestracyjny, według miejsca siedziby przedsiębiorstwa/instytucji oraz kolejności zgłoszeń zgodnych z niniejszym regulaminem oraz z uwzględnieniem nadania pierwszeństwa osobom, które zadeklarowały, że są szczepione przeciwko koronawirusowi (SARS-CoV-2).
3.Jedno przedsiębiorstwo, instytucja lub jednostka działająca w obszarze biznesu wskazaną w formularzu rejestracyjnym może reprezentować nie więcej niż 2 (dwóch) przedstawicieli.
4.W przypadku zgłoszenia więcej niż 2 (dwóch) przedstawicieli przypadających na jedną jednostkę działającą w obszarze biznesu wskazaną w formularzu, o zakwalifikowaniu do udziału w wydarzeniu decyduje kolejność zgłoszeń.
5.Organizator zapewnia zakwaterowanie dla uczestników, którzy zgłosili potrzebę noclegu a ich uczestnictwo zostało zaakceptowane przez Organizatora, w pokojach 2 osobowych.
6.Dla uczestników zgłaszających się wyłącznie na Galę Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego "Lider Ekonomii Społecznej 2021" Organizator nie zapewnia noclegi.
7.Uczestnicy zgłaszający się wył
8.Dla uczestników Forum będzie dostępny bezpłatny parking.
9.Koszt przejazdu na wydarzenie uczestnik pokrywa we własnym zakresie.
10.Uczestnik Forum, ma obowiązek powiadomić Organizatora w przypadku nie możności uczestniczenia w wydarzeniu, bądź oddelegowaniu innej niż zgłoszonej osoby, najpóźniej 3 dni robocze przed rozpoczęciem Forum.
11.W przypadku braku informacji o niemożności uczestniczenia w Forum, Uczestnik zobowiązuje się pokryć koszty jakie zostały poniesione przez Organizatora w związku z nieobecnością uczestnika.
12.Uczestnik Forum przyjmuje do wiadomości, że wstęp do budynku i na teren, gdzie odbywa się̨ wydarzenie, jest równoznaczne z zaakceptowaniem tego regulaminu.
13.Uczestnik Forum zobowiązuje się przestrzegać obowiązujących obostrzeń związany z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2, w szczególności zakrywania ust i nosa, dezynfekcji rąk oraz zachowania dytansu.
14.Uczestnik Forum akceptuje ustalone reguły przebiegu Forum oraz jego program, określony przez Organizatora oraz nie będzie wpływać́ na jego zmianę̨, w tym zakłócać́ przebiegu wydarzenia.
15.Uczestnik Forum zobowiązany jest na miejscu wydarzenia, przed jego rozpoczęciem, wypełnić oświadczenie potwierdzające deklaracje złożone podczas rejestracji na wydarzenie.
16.Jeśli informacje zawarte w oświadczeniu nie będą zgodne z informacjami zawartymi

  • w formularzu rejestracyjnym, Organizator ma prawo odmówić udziału w wydarzeniu osobie składającej oświadczenie.
17.Organizator planuje przeprowadzenie transmisję on-line oraz fotorelacji z Forum, dla celów dokumentacyjnych (np. raportów i sprawozdań́), informacyjnych (dostępnych na stronie internetowej www.asystentpracodawcy.pl i innych stronach internetowych Organizatora z informacją o wydarzeniu i jego przebiegu), promocyjnych (np. na stronie internetowej www.asystentpracodawcy.pl, www.fundacjapodaniolem.pl i innych stronach internetowych Organizatora, profilu na portalu Facebook) i archiwizacji (w zakresie nagrań́ i fotorelacji). Organizator bierze pod uwagę̨ korzystanie i rozpowszechnianie wypowiedzi własnych uczestników wydarzenia w sposób i w celach określonych w zdaniu pierwszym.
18.Uczestnik wydarzenia, przystępując do udziału w nim, wyraża zgodę̨ na utrwalenie
  • i wykorzystanie swojego wizerunku w celach wskazanych w pkt 4 powyżej, bez prawa do wynagrodzenia z powyższego tytułu. Na utrwalenie lub publikację wypowiedzi własnych uczestników, w sposób o którym mowa w pkt 4 powyżej, uczestnik wyrazi zgodę̨ składając stosowne oświadczenia przed udzieleniem mu głosu.
19.Regulamin jest udostępniony uczestnikom na stronie internetowej www.asystentpracodawcy.pl. Zmiana regulaminu wejdzie w życie z chwilą jego publikacji na stronie internetowej www.asystentpracodawcy.pl.
20.Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia, zmiany jej programu
  • i formuły - bez wcześniejszego uprzedzenia. Organizator nie będzie wobec uczestników zobowiązany do żadnej rekompensaty lub odszkodowania z tego tytułu.
21.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione i zgubione podczas Forum.
22.Uczestnicy są̨ zobowiązani przestrzegać zasad bezpieczeństwa, przepisów BHP i p. poż. obowiązujących na terenie obiektu, w którym organizowane jest wydarzenie oraz do stosowania się̨ w tym zakresie do poleceń́ wydawanych przez organizatora lub służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo i porządek.
23.Zabronione jest uczestniczenie w wydarzeniu Forum posiadając przy sobie jakąkolwiek broń, amunicję, przedmioty uznane za niebezpieczne (np. nóź̇), z materiałami wybuchowymi, łatwopalnymi i toksycznymi, ze zwierzętami, pod wpływem innych środków odurzających.
24.W przypadku zakłócenia ładu i porządku publicznego służba porządkowa Organizatora zastrzega sobie prawo do: wylegitymowania uczestnika wydarzenia w celu ustalenia jego tożsamości, przeglądnięcia zawartości bagażu i odzieży uczestnika wydarzenia w przypadku podejrzenia, że osoba ta posiada przedmioty zabronione wezwania uczestnika wydarzenia do stosownego zachowania, żądania opuszczenia terenu wydarzenia i zastosowania wszelkich dostępnych środków, aż po zatrzymanie do chwili przyjazdu policji włącznie, jeśli uczestnik wydarzenia nadal łamać będzie zasady.
25.Organizator nie bierze odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nieprzestrzegania przez uczestników regulaminu wydarzenia, nie stosowania się̨ przez nich do zaleceń́ organizatorów i poleceń́ służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek.
26.Uczestnik wydarzenia ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody w mieniu lub na osobach Organizatora (pracownikach i współpracownikach), wyrządzone przez niego lub osoby pozostające pod jego opieką. Odpowiedzialność́ w takim samym zakresie jak powyżej. Uczestnik wydarzenia ponosi również̇ wobec innych uczestników.
27.W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.