Forum Inkluzywnego HR 2022

27 Września 2022, 10:00 (Wtorek) - 28 Września 2022, 14:00 (środa)

Zobacz na mapie

To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.

Regulamin wydarzenia

REGULAMIN UCZESTNICTWA W FORUM INKLUZYWNEGO HR 2022
§1
Postanowienia ogólne
1.Organizatorem Forum Inkluzywnego HR 2022 (zwane dalej "Forum") jest Fundacja Pod Aniołem realizująca: na zlecenie Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego zadanie publiczne pn. "Asystent pracodawcy 2022" finansowane ze środków budżetu Województwa Zachodniopomorskiego.
2.Forum, to wydarzenia mające na celu promocję zatrudniania osób z niepełnosprawnością oraz dostosowywania oferty przedsiębiorstw do osób z niepełnosprawnością.
3.Forum jest organizowane w dniach 27-28 września 2022 r. z możliwością rejestracji on-line.
4.Uczestnikami wydarzenia mogą̨ być wszystkie osoby, które reprezentują przedsiębiorstwo/instytucję lub inną jednostkę działającą w obszarze biznesu, w szczególności z siedzibą w Szczecinie, na terenie powiatu stargardzkiego, choszczeńskiego, gryfińskiego, myśliborskiego, pyrzyckiego.
5.Uczestnicy dokonują zgłoszenia udziału w wydarzeniu i zgłoszenie to zostanie zaakceptowane przez Organizatora, o ile niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej lub Organizator nie podejmie decyzji o ograniczeniu możliwości wstępu do budynku, w którym odbywa się wydarzenie. Pierwszeństwo w uczestnictwie w Forum mają osoby, które reprezentują instytucję mającą siedzibę na terenie obszaru o którym mowa w pkt. 4.
6.Udział w Forum jest bezpłatny dla uczestników tzn. finansowany ze źródeł, o których mowa w pkt. 1.
7.Szczegółowe informacje o Forum wraz z formularzem zgłoszeniowym znajdują się również na stronie www.asystentpracodawcy.pl.§2
Zasady uczestnictwa
1.Forum ma charakter otwarty, rejestracja jest prowadzona poprzez formularz rejestracyjny na stronie https://app.evenea.pl/event/forumHR2022.
2.Organizator do dnia 22 września dokona zatwierdzenia zgłoszeń wysłanych poprzez formularz rejestracyjny, według miejsca siedziby przedsiębiorstwa/instytucji oraz kolejności zgłoszeń zgodnych z niniejszym regulaminem.
3.Jedno przedsiębiorstwo, instytucja lub jednostka działająca w obszarze biznesu wskazaną w formularzu rejestracyjnym może reprezentować nie więcej niż 2 (dwóch) przedstawicieli.
4.W przypadku zgłoszenia więcej niż 2 (dwóch) przedstawicieli przypadających na jedną jednostkę działającą w obszarze biznesu wskazaną w formularzu, o zakwalifikowaniu do udziału w wydarzeniu decyduje kolejność zgłoszeń.
5.Organizator zapewnia zakwaterowanie dla uczestników, którzy zgłosili potrzebę noclegu a ich uczestnictwo zostało zaakceptowane przez Organizatora, w pokojach 2 osobowych.
6.Uczestnicy zgłaszający się wyłącznie przez formularz, o którym mowa w pkt.1.
7.Uczestnicy Forum ponoszą koszty parkingu.8.Koszt przejazdu na wydarzenie uczestnik pokrywa we własnym zakresie.
9.Uczestnik Forum, ma obowiązek powiadomić Organizatora w przypadku nie możności uczestniczenia w wydarzeniu, bądź oddelegowaniu innej niż zgłoszonej osoby, najpóźniej 3 dni robocze przed rozpoczęciem Forum.
10.W przypadku braku informacji o niemożności uczestniczenia w Forum, Uczestnik zobowiązuje się pokryć koszty jakie zostały poniesione przez Organizatora w związku z nieobecnością uczestnika.
11.Uczestnik Forum przyjmuje do wiadomości, że wstęp do budynku i na teren, gdzie odbywa się̨ wydarzenie, jest równoznaczne z zaakceptowaniem tego regulaminu.
12.Uczestnik Forum zobowiązuje się przestrzegać obowiązujących obostrzeń związany z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2, w szczególności zakrywania ust i nosa, dezynfekcji rąk oraz zachowania dytansu.
13.Uczestnik Forum akceptuje ustalone reguły przebiegu Forum oraz jego program, określony przez Organizatora oraz nie będzie wpływać́ na jego zmianę̨, w tym zakłócać́ przebiegu wydarzenia.
14.Uczestnik Forum zobowiązany jest na miejscu wydarzenia, przed jego rozpoczęciem, wypełnić oświadczenie potwierdzające deklaracje złożone podczas rejestracji na wydarzenie.
15.Jeśli informacje zawarte w oświadczeniu nie będą zgodne z informacjami zawartymi
w formularzu rejestracyjnym, Organizator ma prawo odmówić udziału w wydarzeniu osobie składającej oświadczenie.
16.Organizator planuje przeprowadzenie transmisję on-line oraz fotorelacji z Forum, dla celów dokumentacyjnych (np. raportów i sprawozdań́), informacyjnych (dostępnych na stronie internetowej www.asystentpracodawcy.pl i innych stronach internetowych Organizatora z informacją o wydarzeniu i jego przebiegu), promocyjnych (np. na stronie internetowej www.asystentpracodawcy.pl, www.fundacjapodaniolem.pl i innych stronach internetowych Organizatora, profilu na portalu Facebook) i archiwizacji (w zakresie nagrań́ i fotorelacji). Organizator bierze pod uwagę̨ korzystanie i rozpowszechnianie wypowiedzi własnych uczestników wydarzenia w sposób i w celach określonych w zdaniu pierwszym.
17.Uczestnik wydarzenia, przystępując do udziału w nim, wyraża zgodę̨ na utrwalenie
i wykorzystanie swojego wizerunku w celach wskazanych w pkt 16 powyżej, bez prawa do wynagrodzenia z powyższego tytułu. Na utrwalenie lub publikację wypowiedzi własnych uczestników, w sposób o którym mowa w pkt 16 powyżej, uczestnik wyrazi zgodę̨ składając stosowne oświadczenia przed udzieleniem mu głosu.
18.Regulamin jest udostępniony uczestnikom na stronie internetowej www.asystentpracodawcy.pl. Zmiana regulaminu wejdzie w życie z chwilą jego publikacji na stronie internetowej www.asystentpracodawcy.pl.
19.Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia, zmiany jej programu
i formuły - bez wcześniejszego uprzedzenia. Organizator nie będzie wobec uczestników zobowiązany do żadnej rekompensaty lub odszkodowania z tego tytułu.
20.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione i zgubione podczas Forum.
21.Uczestnicy są̨ zobowiązani przestrzegać zasad bezpieczeństwa, przepisów BHP i p. poż. obowiązujących na terenie obiektu, w którym organizowane jest wydarzenie oraz do stosowania się̨ w tym zakresie do poleceń́ wydawanych przez organizatora lub służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo i porządek.
22.Zabronione jest uczestniczenie w wydarzeniu Forum posiadając przy sobie jakąkolwiek broń, amunicję, przedmioty uznane za niebezpieczne (np. nóź̇), z materiałami wybuchowymi, łatwopalnymi i toksycznymi, ze zwierzętami, pod wpływem innych środków odurzających.
23.W przypadku zakłócenia ładu i porządku publicznego służba porządkowa Organizatora zastrzega sobie prawo do: wylegitymowania uczestnika wydarzenia w celu ustalenia jego tożsamości, przeglądnięcia zawartości bagażu i odzieży uczestnika wydarzenia w przypadku podejrzenia, że osoba ta posiada przedmioty zabronione wezwania uczestnika wydarzenia do stosownego zachowania, żądania opuszczenia terenu wydarzenia i zastosowania wszelkich dostępnych środków, aż po zatrzymanie do chwili przyjazdu policji włącznie, jeśli uczestnik wydarzenia nadal łamać będzie zasady.
24.Organizator nie bierze odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nieprzestrzegania przez uczestników regulaminu wydarzenia, nie stosowania się̨ przez nich do zaleceń́ organizatorów i poleceń́ służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek.
25.Uczestnik wydarzenia ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody w mieniu lub na osobach Organizatora (pracownikach i współpracownikach), wyrządzone przez niego lub osoby pozostające pod jego opieką. Odpowiedzialność́ w takim samym zakresie jak powyżej. Uczestnik wydarzenia ponosi również̇ wobec innych uczestników.
26.W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.