PLNOG ONLINE

26 Maja 2020, 09:30-15:00 (Wtorek)

Online,

To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.

Regulamin

Niniejszy regulamin określa warunki korzystania z serwisu internetowego konferencji

PLNOG Online, dostępnego za pośrednictwem adresu elektronicznego www.plnog.pl

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin ("Regulamin") określa warunki uczestnictwa w Konferencji, a także szczegółowe prawa i obowiązki Organizatora, Uczestników, Użytkowników oraz Prelegentów.
 2. Wszelkie prawa do nazwy Serwisu, jego koncepcji graficznej i funkcjonalnej, a także prawa do wszelkich elementów tekstowych i graficznych wykorzystanych w Serwisie, za wyjątkiem elementów pochodzących od osób trzecich (w szczególności logotypów partnerów, partnerów medialnych, sponsorów, konferencji partnerskich, etc.), przysługują PROIDEA i mogą być wykorzystywane jedynie w oparciu o zgodę (licencję) udzieloną przez PROIDEA.
 3. Podstawę niniejszego Regulaminu stanowią w szczególności:
  1. ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
  2. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;
  3. ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;
  4. ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych;
  5. rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ("RODO");
  6. ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
 4. W sprawach związanych z korzystaniem z Serwisu lub uczestnictwem w Konferencji możesz skontaktować się z PROIDEA poprzez pocztę e-mail, pod adresem: biuro@proidea.org.pl.
 5. Akceptacja Regulaminu jest wymogiem do dokonania rejestracji, a tym samym udziału w Konferencji.
 6. Użytkownicy i Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania postanowień Regulaminu.

II. Definicje

Na potrzeby niniejszego Regulaminu poniższym pojęciom przypisuje się następujące znaczenie:

 1. Serwis - strona internetowa dostępna pod adresem elektronicznym www.plnog.pl , zawierająca informacje o Konferencji,
 2. PROIDEA - PROIDEA Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ulicy Zakopiańska 9, 30-418 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie pod numerem KRS 0000448243, NIP 6793088842, będąca organizatorem Konferencji.
 3. Konferencja - konferencja branży IT pod nazwą PLNOG Online 2020 organizowanej online przez PROIDEA w dniu 26 maja 2020 r.
 4. Użytkownik - pełnoletnia osoba fizyczna korzystająca z Serwisu.
 5. Agenda - ustalony przez PROIDEA szczegółowy program Konferencji, udostępniony w Serwisie po ustaleniu części lub wszystkich Prelegentów. Agenda ma charakter orientacyjny i może ulegać zmianom.
 6. Uczestnik - pełnoletnia osoba fizyczna uprawniona do udziału w Konferencji oraz uzyskania świadczeń dodatkowych, określonych szczegółowo w pkt. IV.2 Regulaminu. Osoba niepełnoletnia może być Uczestnikiem wyłącznie po uzyskaniu zgody PROIDEA. Osoby poniżej 18 roku życia mogą zostać dopuszczone do udziału w PLNO Online 2020 po wcześniejszej weryfikacji przez Organizatora (tylko i wyłącznie za zgodą i pod opieką opiekuna prawnego). Prosimy o wcześniejszy kontakt e-mailowy na adres: rejestracja@proidea.org.pl.
 7. Prelegent - pełnoletnia osoba fizyczna uprawniona do wygłoszenia prelekcji podczas Konferencji, wybrana przez PROIDEA zgodnie z procedurą, o której mowa w pkt. V Regulaminu.
 8. Student - pełnoletnia osoba fizyczna, która nie ukończyła 26 lat, kontynuuje edukację na uczelni wyższej, posiadająca ważną legitymację studencką.
 9. Platforma - strona internetowa dostępna pod adresem elektronicznym https://app.evenea.pl/event/plnogonline/ , do której następuje przekierowanie z Serwisu celem zgłoszenia udziału w Konferencji w charakterze Uczestnika lub Prelegenta (Rejestracja). Przekierowanie na Platformę następuje w momencie kliknięcia w przycisk "Kup bilet" w Serwisie oraz po rozpoczęciu dokonywania Rejestracji na stronie Serwisu. Platforma jest oferowana w ramach serwisu internetowego Evenea prowadzonego przez Event Labs sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
 10. Platforma komunikacyjna - dedykowana aplikacja dostępna pod adresem https://plnog.slack.comwykorzystywana do kontaktu między uczestnikami, prelegentami, organizatorami.
 11. Platforma do wideokonferencji - platforma wykorzystywana do wideokonferencji (taka jak Cisco Webex, Clickmeeting, ZOOM, Google Hangout, itp.), w tym spotkań 1:1 między uczestnikami oraz prelegentami.
 12. Polityka Prywatności - stanowi integralną część Regulaminu, jest dostępna w Serwisie; zawiera informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z Konferencją.

III. Warunki korzystania z Serwisu i Platform

 1. Korzystanie z Serwisu oraz wszelkich jego funkcji wymaga dostępu do sieci Internet oraz zastosowania standardowej przeglądarki internetowej. PROIDEA nie ponosi odpowiedzialności za niską jakość łącza po stronie Uczestników i Prelegentów.
 2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu danych przesyłanych za pośrednictwem Serwisu PROIDEA stosuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożeń związanych z korzystaniem z Serwisu.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania Serwisu,

w szczególności:

  1. dostarczania treści powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie Serwisu lub systemów wykorzystywanych przez podmioty biorące bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną;
  2. dostarczania treści mogących naruszać dobra osobiste osób trzecich, prawa autorskie, prawa własności intelektualnej, tajemnicę przedsiębiorcy lub mogących w jakikolwiek inny sposób naruszać obowiązujący porządek prawny lub dobre obyczaje;
  3. dostarczania treści zawierających wirusy komputerowe oraz inne niebezpieczne oprogramowanie typu "worms", "trojan horses", "keyloggers" lub inne;
  4. dostarczania treści powodujących rozsyłanie niezamówionych przez odbiorców informacji handlowych (SPAM) lub innych niedozwolonych przez prawo treści - jak również dostarczania wszelkich innych treści bezprawnych.

IV. Udział w Konferencji w charakterze Uczestnika

 1. Udział w Konferencji w charakterze Uczestnika daje możliwość uczestniczenia online we wszystkich prelekcjach wskazanych w Agendzie. Uczestnictwo w konferencji będzie możliwe poprzez Serwis, tylko na jednym urządzeniu, po wcześniejszym wprowadzeniu hasła otrzymanego od PROIDEA. Do spotkań 1:1 między uczestnikami będzie wykorzystywana Platforma do Wideokonferencji.
 2. Dodatkowo, każdy Uczestnik uprawniony jest do udziału w konkursach organizowanych przed, w trakcie oraz po Konferencji, a także innych aktywnościach konferencyjnych.
 3. Udział w Konferencji w charakterze Uczestnika jest odpłatny. Koszt udziału uzależniony jest od czasu zgłoszenia uczestnictwa. Koszt uczestnictwa wskazany został w cenniku dostępnym za pośrednictwem formularza rejestracji https://app.evenea.pl/event/plnogonline/ ("Cennik").
 4. Koszt wskazany w Cenniku, o którym mowa w punkcie powyżej dotyczy udziału w Konferencji jednej osoby.
 5. Udział w Konferencji w charakterze Uczestnika z wejściówką studencką jest płatny. Koszt biletu studenckiego jest niższy od biletu standardowego, zgodnie z informacją zawartą w formularzu rejestracyjnym.
 6. Uczestnik z wejściówką studencką uprawniony jest do uczestniczenia we wszystkich prelekcjach wskazanych w Agendzie.
 7. Uczestnik z wejściówką studencką jest uprawniony do brania udziału w konkursach, jeżeli takie organizowane są podczas Konferencji oraz innych aktywnościach konferencyjnych.
 8. Uczestnictwo w roli studenta weryfikowane będzie bezpośrednio po zarejestrowaniu się Uczestnika, na podstawie skanu lub zdjęcia ważnej legitymacji studenckiej (prośba o zanonimizowanie numeru PESEL [poza dwoma pierwszymi cyframi], adresu zamieszkania, numeru albumu, a pozostawienie imienia i nazwiska, dwóch pierwszych cyfr numeru PESEL i daty ważności legitymacji studenckiej). Wejściówka studencka przysługuje osobom, które nie ukończyły 26 lat w momencie zakupu biletu.
 9. Koszt wskazany w Cenniku zostanie powiększony o kwotę należnego podatku od towarów i usług (VAT), za wyjątkiem przypadków, gdy po dokonaniu rejestracji Użytkownik przekazał PROIDEA, na adres e-mail rejestracja@proidea.org.pl oświadczenie o finansowaniu udziału w Konferencji ze środków publicznych.
 10. Zapłaty za udział w Konferencji dokonać można wyłącznie w walucie polskiej.
 11. Zgłoszenia udziału w Konferencji w charakterze Uczestnika Użytkownik dokonuje poprzez uzupełnienie i przesłanie udostępnionego na Platformie formularza rejestracji Uczestnika.
 12. Użytkownik dokonuje rejestracji w imieniu pozostałych Uczestników za ich zgodą. Dane osobowe Uczestnika, zgłoszonego przez innego Użytkownika przetwarzane są w celach związanych z obsługą uczestnictwa w Konferencji, na podstawie zgody Uczestników - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Jeżeli zgłoszenia Uczestnika do udziału w Konferencji dokonuje inny Użytkownik, Użytkownik winien być upoważniony do przekazania PROIDEA danych osobowych. Użytkownik jest zobowiązany do okazania stosownego upoważnienia lub pełnomocnictwa na każde wezwanie PROIDEA.
 13. W formularzu rejestracji Uczestnika dostępnym na Platformie oraz w Serwisie, Użytkownik podaje następujące dane: imię i nazwisko; adres e-mail (na ten adres e-mail zostanie przesłany bilet, informacje dotyczące organizacji Konferencji, itp. dlatego prosimy o podanie bezpośredniego i aktualnego adresu e-mail); informację skąd dowiedział się o Konferencji oraz opcjonalnie inne uwagi, a także dane Uczestnika: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, nazwa firmy oraz stanowisko. Dodatkowo Użytkownik podaje opcjonalnie następujące dane do faktury: nazwa firmy, adres, kod pocztowy, miasto, NIP.
  Nazwa firmy i NIP zostają podane celem uzyskania faktury, gdy zgłoszenie następuje na rzecz firmy (osoby prawnej, jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, ale posiadającej zdolność prawną, osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą). W formularzu rejestracji Użytkownik podaje również posiadany kod promocyjny (rabatowy) (jeśli Użytkownik go otrzymał). Jeżeli Użytkownik, pomimo posiadania kodu promocyjnego, nie poda tego kodu w toku rejestracji, traci uprawnienie do uzyskania rabatu, a rejestracja następuje na warunkach odpłatności wskazanych w Cenniku.
 14. Przed wysłaniem formularza rejestracji Uczestnika Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu i Polityki Prywatności. Poprzez przesłanie PROIDEA uzupełnionego formularza, Użytkownik składa PROIDEA ofertę zawarcia umowy o udział w Konferencji.
 15. Otrzymanie przez PROIDEA oferty, o której mowa w pkt. IV.14., jest potwierdzane poprzez przesłanie, za pomocą Platformy, na adres e-mail Użytkownika wiadomości e-mail potwierdzającej rejestrację. Z chwilą przesłania tej wiadomości Użytkownikowi, pomiędzy PROIDEA a Użytkownikiem, albo też reprezentowaną przez Użytkownika osobą prawną, dochodzi do zawarcia umowy o udział w Konferencji.
 16. Regulamin przewiduje następujące sposoby płatności:
  1. Płatność on-line: płatność kartą płatniczą. Forma płatności obsługiwana przez PayPal oraz Dotpay Sp. z o.o.
  2. płatność offline: płatność przelewem elektronicznym. W ciągu 7 dni od dnia rejestracji PROIDEA w przypadku dokonania płatności offline, przekaże na adres e-mail Użytkownika fakturę pro forma. Zapłaty za udział w Konferencji dokonać należy w terminie i na numer rachunku PROIDEA wskazany na fakturze pro forma. Zapłata może być dokonana niezwłocznie po uzyskaniu od PROIDEA potwierdzenia, o którym mowa w pkt. IV.15., na numer rachunku bankowego PROIDEA wskazany w przesłanej Użytkownikowi wiadomości e-mail, albo za pośrednictwem systemów płatności internetowych (id: platnosci@proidea.org.pl).
 17. Brak zapłaty za udział w Konferencji nie oznacza rezygnacji z uczestnictwa, a Użytkownik lub osoby zgłoszone do udziału zgodnie z pkt. IV.15. zachowują prawo udziału w Konferencji; w przypadku braku rezygnacji na warunkach określonych Regulaminem, PROIDEA zachowuje prawo do zapłaty. PROIDEA, w przypadku braku zapłaty w terminie wskazanym na fakturze, może odstąpić od umowy o udział w Konferencji bez dodatkowych wezwań lub wyznaczania dodatkowego terminu zapłaty.
 18. Użytkownik będący konsumentem (tj. osobą fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych [rozumianą jako nieubezwłasnowolniona osoba pełnoletnia, która może we własnym imieniu dokonywać czynności prawnych]) uprawniony jest do odstąpienia od umowy zawartej z PROIDEA bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów i bez podawania przyczyn w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy zgodnie z postanowieniami pkt. IV.15. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy następuje w formie pisemnej. Użytkownik może skorzystać ze wzoru oświadczenia załączonego do niniejszego Regulaminu (załącznik nr 1 - Formularz odstąpienia od umowy).
 19. Z zastrzeżeniem pkt. IV.18. Użytkownik, który opłacił udział w wydarzeniu, nie ma możliwości zwrotu zakupionego biletu. Kupujący może go jednak przekazać, o czym powinien poinformować PROIDEA elektronicznie pod adresem rejestracja@proidea.org.pl.
 20. Użytkownik, który nie opłacił udziału w wydarzeniu uprawniony jest do rezygnacji z udziału w Konferencji w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04.05.2020 r., poprzez przesłanie PROIDEA pisemnego oświadczenia o rezygnacji w formie elektronicznej na adres: rejestracja@proidea.org.pl
 21. PROIDEA dopuszcza wprowadzenie zmiany na liście uczestników. Informacja o zmianie Uczestnika powinna zostać zgłoszona PROIDEA w terminie nie krótszym niż 5 dni przed rozpoczęciem Konferencji. Zmiana Uczestnika wymaga ponownego wypełnienia formularza rejestracyjnego oraz przekazania przez Użytkownika informacji o zmianie Uczestnika na adres e-mail rejestracja@proidea.org.pl, wraz z wskazaniem informacji o osobach, których zmiana dotyczy.

V. Udział w Konferencji w charakterze Prelegenta

 1. Zgłoszenia chęci udziału w Konferencji w charakterze Prelegenta Użytkownik dokonuje się na adres jakub.koziol@proidea.org.pl
 2. W treści maila ze zgłoszeniem Prelegenta Użytkownik podaje następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, miasto zamieszkania, nazwę firmy, skrócony życiorys (bio), blok tematyczny, tytuł wykładu, stopień trudności prezentacji, abstrakt, czas trwania, język wystąpienia, fotografia.
 3. PROIDEA przesyła potwierdzenie otrzymania zgłoszenia na adres e-mail użyty do przesłania zgłoszenia.
 4. Udział w konferencji w charakterze Prelegenta uzależniony jest od oceny nadesłanego zgłoszenia przez PROIDEA. Oceny nadesłanych zgłoszeń i wyboru Prelegentów dokonuje powołana przez PROIDEA Rada Programowa. O dokonanej ocenie zgłoszenia PROIDEA poinformuje Użytkownika drogą mailową.
 5. W przypadku uzyskania pozytywnej oceny zgłoszenia, Prelegent zobowiązany jest do przygotowania i nadesłania na adres poczty elektronicznej PROIDEA prezentacji, w terminie nie późniejszym niż 14 dni przed dniem rozpoczęcia Konferencji. Wyłączną odpowiedzialność za wszelkie treści zamieszczone w prezentacji ponosi Prelegent.
 6. Poprzez dokonanie zgłoszenia, Użytkownik udziela PROIDEA niewyłącznej licencji na korzystanie z materiałów przekazanych PROIDEA w związku z udziałem w konferencji - abstraktów w języku polskim i angielskim, przesłanej PROIDEA prezentacji, jak również wystąpień Prelegenta podczas Konferencji ("Materiały"). Zgoda obejmuje również wykorzystanie wizerunku Prelegenta.

Licencja obejmuje:

a.w zakresie utrwalania i zwielokrotniania - utrwalanie i zwielokrotnianie Materiałów dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną i techniką cyfrową, na wszelkich rodzajach nośników, w tym na nośnikach CD i półprzewodnikowych, jak również wprowadzanie i przesyłanie Materiałów do pamięci systemów teleinformatycznych;

b.w zakresie rozpowszechniania - najem, użyczania i wprowadzanie do obrotu nośników na których Materiały utrwalono;

c.w zakresie rozpowszechniania w sposób inny niż wskazany pod lit. b powyżej - udostępnianie w taki sposób, by każdy miał do Materiałów dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, wyświetlanie, nadawanie i reemitowanie, zarówno drogą naziemną, jak i satelitarną, przekaz Materiałów w systemie transmisji strumieniowej (streaming), zarówno na żywo, jak i na życzenie.

Licencja udzielona zostaje pod warunkiem uzyskania pozytywnej oceny zgłoszenia zgodnie z pkt. V.3. powyżej.

 1. Udział w Konferencji w charakterze Prelegenta wymaga dokonania rejestracji również w charakterze Uczestnika. Uczestnictwo w konferencji przez Prelegenta będzie odbywać się w takiej samej formie jak w przypadku Uczestnika. Natomiast prezentacja będzie realizowana z wykorzystaniem Platformy do Wideokonferencji.
 2. Prelegent, którego zaakceptowała Rada Programowa może zostać zastąpiony przez innego Prelegenta, jeśli ten pochodzi z tej samej firmy, pokazuje ten sam materiał i sesja ma dokładnie ten sam profil techniczny lub handlowy oraz jeśli zmiana zostanie niezwłocznie przekazana PROIDEA.
 3. PROIDEA ma prawo odmówić zastępstwa, jeśli nie zostanie spełniony którykolwiek z powyższych elementów.

VI. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych zebranych w związku z Konferencją jest PROIDEA sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Zakopiańska 9, 30-418 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie pod numerem KRS 0000448243, NIP: 6793088842.
 2. Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez PROIDEA w związku z Konferencją zostały wskazane w Polityce Prywatności dostępnej w Serwisie oraz Platformie.

VII. Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje Użytkownik może zgłosić na adres e-mail: jakub.koziol@proidea.org.pllub rejestracja@proidea.org.pl lub też pisemnie, na adres siedziby PROIDEA.
 2. Reklamacja dotycząca przebiegu Konferencji może być złożona w terminie 14 dni od dnia zakończenia Konferencji. Za datę złożenia reklamacji uznaje się datę wpływu reklamacji do PROIDEA.
 3. Reklamacje złożone po upływie terminu określonego w punkcie powyżej nie będą rozpatrywane.
 4. PROIDEA zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 dni od dnia jej złożenia. Jeżeli PROIDEA nie udzieli odpowiedzi na reklamację we wskazanym powyżej terminie, uważa się, że uznała reklamację, tj. uznała za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Użytkownika.

VIII. Zasady porządkowe

 1. Uczestnicy, w tym Prelegenci korzystający z kanałów i Platform konferencyjnych są zobowiązani zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych Uczestników, w tym Prelegentów, przestrzegać przepisów prawa oraz Regulaminu, jak również bezzwłocznie stosować się do poleceń służb porządkowych.
 2. Uczestnicy, w tym Prelegenci korzystający z kanałów i Platform konferencyjnych są obowiązani do poszanowania praw i godności osobistej innych Uczestników i Prelegentów. Uczestników i Prelegentów obowiązuje bezwzględny zakaz nękania innych Uczestników oraz Prelegentów.
 3. Za nękanie przyjmuje się: obraźliwe komentarze słowne dotyczące płci, tożsamości płciowej, wieku, orientacji seksualnej, niepełnosprawności, wyglądu fizycznego, rozmiaru ciała, rasy, pochodzenia etnicznego, religii, umyślne zastraszanie, prześladowanie, niewłaściwy kontakt fizyczny i niepożądana uwaga seksualna. Ponadto podczas Konferencji zabrania się używania słów oraz symboli powszechnie uznanych za niedozwolone, w tym wulgaryzmów lub określeń mogących powodować obrazę uczuć religijnych lub światopoglądowych, oraz wskazujących na dyskryminację.
 4. Uczestnicy, w tym Prelegenci są zobowiązani zgłosić niezwłocznie do PROIDEA wszelkie przypadki nieodpowiednich zachowań (w szczególności tych wskazanych w powyżej) innych Uczestników.

IX. Pozasądowe rozstrzyganie sporów

 1. Ewentualne spory powstałe pomiędzy PROIDEA a Użytkownikiem, który jest konsumentem (tj. osobą fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych [rozumianą jako nieubezwłasnowolniona osoba pełnoletnia, która może we własnym imieniu dokonywać czynności prawnych]) mogą być rozstrzygane polubownie. Szczegóły dotyczące sposobów oraz dostępu do pozasądowych form rozstrzygania sporów znajdują się pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php
 2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, rozstrzygania sporów oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są również w siedzibach oraz na stronach internetowych:
  • powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów;
  • organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem e-mail porady@dlakonsumentow.pl)
  • Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
   http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php
 3. W przypadku zaistnienia sporu wynikłego pomiędzy PROIDEA a Użytkownikiem będącym konsumentem dotyczącego umowy o udział w Konferencji, konsument jest uprawniony do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, m.in. poprzez złożenie skargi w wybranym języku urzędowym Unii Europejskiej, w tym również w języku polskim, za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 4. Użytkownik będący konsument uprawniony jest do zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między konsumentem, a PROIDEA. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
 5. Użytkownik będący konsumentem uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy.

X. Rejestracja przebiegu Konferencji

 1. Podczas Konferencji PROIDEA i Partnerzy Konferencji są uprawnieni do utrwalania i rozpowszechniania przebiegu Konferencji zarówno w formie audiowizualnej (na potrzeby dziennikarskiej formy wiadomości i wywiadu, artystycznego bądź teledysku), jaki i wizualnej (na potrzeby fotografii dokumentalnej i artystycznej) dla celów dokumentacji, jak i promocji lub reklamy. W związku z tym wizerunek osób może zostać nieodpłatnie utrwalony, a następnie rozpowszechniany w sposób i dla wyżej określonych celów bezterminowo, na co Uczestnik wyraża zgodę z momentem rejestracji na konferencję.
 2. PROIDEA uprzedza, że przebieg Konferencji będzie filmowany, fotografowany, transmitowany i nagrywany na nośniki w ramach audycji telewizyjnych, radiowych, internetowych i innych publicznych transmisji według dowolnej aktualnej metody technicznej.

XI. Postanowienia końcowe

 1. Użytkownik wyraża zgodę na dostarczenie mu Regulaminu w formie elektronicznej w formacie PDF.
 2. Jeśli w niniejszym Regulaminie nie wskazano inaczej, kontakt pomiędzy PROIDEA a Użytkownikiem, który przesłał PROIDEA formularz rejestracji Uczestnika lub Prelegenta, odbywał się będzie drogą elektroniczną, ze strony Użytkownika za pośrednictwem adresu e-mail podanego podczas rejestracji, a ze strony PROIDEA za pośrednictwem adresu jakub.koziol@proidea.org.pl lub innego adresu w domenie proidea.org.pl.
 3. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.
 4. Polityka Prywatności stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.
 5. Prawem właściwym dla umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem a PROIDEA, której przedmiotem są usługi świadczone na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, jest prawo polskie.
 6. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie internetowej Serwisu oraz dostarczany nieodpłatnie Użytkownikowi na każde jego żądanie, na wskazany przez Użytkownika adres e-mail.
 7. Data określona poniżej jest datą obowiązywania Regulaminu w ostatniej wersji 16.04.2020 r.
 8. PROIDEA zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Konferencji bądź jego odwołania wyłącznie w przypadku wystąpienia zdarzeń od niego niezależnych (stan wyjątkowy, klęska żywiołowa), które uniemożliwia przeprowadzenie Konferencji w terminie określonym w niniejszym Regulaminie. Uczestnikom, którzy zrezygnują z udziału w Konferencji w zmienionym terminie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od ogłoszenia informacji o zmianie terminu Konferencji.
 9. PROIDEA zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. O każdorazowej zmianie Regulaminu Użytkownicy zostaną poinformowani poprzez komunikat umieszczony w Serwisie, w terminie 14 dni przed dniem planowanego wejścia w życie tej zmiany. W przypadku jeśli Użytkownik nie zgadza się na zmianę Regulaminu, powinien w tym okresie poinformować o tym PROIDEA. Brak zgody na nową treść Regulaminu poczytuje się jako wypowiedzenie umowy, o której mowa w art. 384.1 Kodeksu cywilnego, skuteczne z dniem upływu terminu do wyrażenia sprzeciwu na zmiany w Regulaminie. Do upływu tego okresu Użytkownika obowiązują postanowienia dotychczasowe.

Załączniki do Regulaminu:

Załącznik nr 1 - FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY