To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.

Sesja I

Sesja I odbędzie się w godzinach 10.30 - 11.45


dr hab. inż.arch. Piotr Molski, profesor na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. Kierownik Zakładu Dziedzictwa Architektonicznego i Sztuki WA PW, członek Rady Ochrony Zabytków przy Ministrze Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz rad konserwatorskich i muzealnych przy zespołach zabytkowych, samorządach i muzeach. Jest autorem licznych publikacji i współautorem prac naukowo-badawczych. Specjalizuje się w tematyce ochrony oraz adaptacji, modernizacji i zagospodarowania obiektów i zespołów zabytkowych., w tym - architektury obronnej. W latach 2009 - 2017 pełnił funkcję Sekretarza Generalnego, a od 2018 - Wiceprezesa Polskiego Komitetu Narodowego ICOMOS.


dr inż. Katarzyna Pałubska - zastępca dyrektora Departamentu Ochrony Zabytków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. W latach 2018-2020 zastępca Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Doktorat na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej (2010). Wykładowca Uniwersytetu K. S. Wyszyńskiego w Warszawie i Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu. Od 2005 roku aktywnie angażuje się w działalność edukacyjną, społeczną, naukową w zakresie ochrony i zarządzania dziedzictwem kulturowym oraz polityki krajobrazowej, co potwierdza kilkadziesiąt artykułów naukowych i rozdziałów w monografiach. Członek zarządu ICOMOS-POLAND, członek ISCCL (ICOMOS-IFLA), ekspert grupy roboczej "Heritage & Climate Change" przy Komisji Europejskiej UE.


Grzegorz Bukal, dr hab. inż. architekt, prof. Politechniki Gdańskiej, Architekt IARP; 

email: [email protected]

Główne zainteresowania badawcze: teoria i praktyka konserwacji zabytków architektury, historia architektury militarnej okresu pomiędzy 1450-1850. Doświadczenia zawodowe od 1989: praca dydaktyczno-naukowa; prywatna praktyka zawodowa - projekty architektoniczne, prace badawcze i studialne.


Marcin Górski, dr inż. arch., Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej (WAPW). Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z konserwacją i adaptacją obiektów zabytkowych. Autor ponad trzydziestu artykułów i publikacji naukowych. Współautor wielu koncepcji i projektów w zakresie rewaloryzacji zabytkowych zespołów i obiektów architektonicznych. W 2007 roku obronił rozprawę doktorską pt.: Parki tematyczne jako forma zagospodarowania zabytkowych XIX-wiecznych zespołów obronnych w Polsce (promotor prof. zw. dr hab. inż. arch. A. Tomaszewski). Adiunkt w Pracowni Ochrony i Konserwacji Zabytków Zakładu Dziedzictwa Architektonicznego i Sztuki Wydziału Architektury PW. Członek Komisji Architektury Militarnej PKN ICOMOS, międzynarodowej Rady Naukowej przy Network of the Culture Route Fortified Monuments FORTE CULTURA e.V oraz Polskiego Stowarzyszenia Mykologów Budownictwa.Członek Rady Naukowo-Konsultacyjnej do spraw Fortecznego Parku Kulturowego w Srebrnej Górze oraz zespołu konsultacyjnego do spraw budownictwa drewnianego przy Departamencie Ochrony Zabytków MKiDN.

Ekspert w zakresie ochrony architektury obronnej oraz architektury drewnianej. Od 2007 roku właściciel konserwatorskiej pracowni architektonicznej "festgrupa", posiada uprawnienia specjalisty mykologiczno-budowlanego 6/Sp/03/09 PSMB.