To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.

Sesja III

Sesja III odbędzie się w godzinach 14.00 - 15.15


Piotr Marciniak jest architektem, urbanistą i historykiem architektury, autorem wielu budynków i kompleksów miejskich oraz projektów konserwatorskich. Jest profesorem na Wydziale Architektury Politechniki Poznańskiej, stypendystą Instytutu Herdera w Marburgu. Jego zainteresowania badawcze obejmują środowisko przestrzenne Europy Środkowo-Wschodniej, a także ochronę dziedzictwa kulturowego, architekturę mniejszości narodowych i etnicznych oraz teorię architektury. Jest autorem ponad 140 artykułów i kilku książek, w tym m.in. "Doświadczenia modernizmu. Architektura i urbanistyka Poznania w czasach PRL (2010) oraz "Konteksty i modernizacje. Studia z dziejów architektury i urbanistyki w PRL (2018). Członek WOIA, DOCOMOMO, EAHN, PKN ICOMOS.


Katarzyna Wiśniewska, elblążanka z pochodzenia i wyboru, urbanistka, dyrektorka Departamentu Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Elblągu, wykładowczyni w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu


Błażej Ciarkowski dr inż. architekt. Absolwent architektury na Politechnice Łódzkiej i historii sztuki na Uniwersytecie Łódzkim. W 2012 r. obronił z wyróżnieniem dysertację doktorską i uzyskał tytuł doktora nauk technicznych w specjalności architektura i urbanistyka. Od 2017 r. jest adiunktem w Instytucie Architektury i Urbanistyki PŁ. Od 2012 - adiunkt w Katedrze Historii Sztuki UŁ. Laureat nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepszą rozprawę doktorską związaną tematycznie z województwem łódzkim. Dwukrotny laureat stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Autor książek oraz artykułów naukowych i popularno-naukowych (m.in. "Bolesław Kardaszewski. Architektura i polityka", "Odcienie szarości. Architekci i polityka w PRL-u", "Miastoprojektanci: łódzcy architekci w czasach PRL-u". Zainteresowania badawcze koncentruje na powojennej architekturze polskiej i światowej, związkach architektury i polityki, a także konserwacji i ochronie dziedzictwa ruchu modernistycznego

Członek Docomomo International, PKN ICOMOS, Oddziału Łódzkiego Stowarzyszenia Historyków Sztuki i Oddziału Łódzkiego Stowarzyszenia Architektów Polskich.

prof.dr hab.inż. Bogusław Szmygin

Specjalizuje się w zagadnieniach ochrony i konserwacji zabytków architektury (m.in. teoria konserwatorska, Światowe Dziedzictwo UNESCO, rewitalizacja miast historycznych, ochrona ruin, miejsca pamięci). Autor ponad 150 publikacji (m.in. monografii "Kształtowanie koncepcji zabytku i

doktryny konserwatorskiej w Polsce w XX wieku", "Vademecum Konserwatora Zabytków", "Zasady projektowania i umieszczania nośników informacji wizualnej i reklam na obiektach i w obszarach zabytkowych", "Światowe Dziedzictwo KulturyUNESCO - charakterystyka, metodologia, zarządzanie"), redaktor naukowy ponad dwudziestu monografii, autor i koordynator kilkunastu międzynarodowych programów badawczych i edukacyjnych, autor kilkudziesięciu scenariuszy filmów edukacyjnych, redaktor naczelny czasopisma "Ochrona Dziedzictwa Kulturowego".

Prezes Polskiego Komitetu Narodowego ICOMOS (2008-17), prezydent Międzynarodowego Komitetu Teorii Konserwatorskiej (2017+), przewodniczący Komitetu ds. Światowego Dziedzictwa UNESCO w Polsce (2011-14), członek Komitetu Urbanistyki i Architektury PAN (2012+); członek Rady Ochrony Zabytków przy MKiDN (2008+).

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

dr Andrzej Siwek

historyk sztuki, doktorat z dziedziny architektura i urbanistyka w specjalności architektura krajobrazu. Kieruje Oddziałem Terenowym Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Krakowie oraz jest adiunktem w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Zakład Teorii Sztuki i Ochrony Dóbr Kultury. Doświadczenia z pracy w służbie konserwatorskiej (1992 - 2006), udziału w projektach dotyczących parków kulturowych, światowego dziedzictwa oraz wartościowania zabytków wykorzystuje w rozważaniach na temat celów i metod ochrony dóbr kultury. Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Konserwatorskiej przy Małopolskim Wojewódzkim Konserwatorze Zabytków (od 2019), członek Prezydium PKN ICOMOS (od 2017) oraz Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa (od 2008).

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Anna Fortuna-Marek

historyk sztuki, od 2002 r. kieruje Oddziałem Terenowym Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Rzeszowie. Zainteresowania koncentruje na problematyce praktycznego wykorzystania teorii ochrony i konserwacji zabytków. Autorka i współautorka opracowań studialnych i dokumentacji, m.in. studiów ochrony wartości kulturowych, programów opieki nad zabytkami, planów zarządzania dla pomników historii i dóbr UNESCO oraz kilkudziesięciu publikacji. Zaangażowana w działania na rzecz wpisu karpackich cerkwi na Listę UNESCO. Uczestnik kilku międzynarodowych projektów dotyczących ochrony i zarządzania dziedzictwem kulturowym.